Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Prøveforelesning

Prøveforelesning: Eirik Vatnøy

Master Eirik Vatnøy ved Institutt for informasjons- og medievitenskap vil holde prøveforelesning for ph.d.-graden over temaet: "How does rhetorical scholarship concerned with informal and everyday political discourse and civic interaction inform the debate about the public sphere concept – and how could the notion of ‘expert citizens’ be related to this?”

Avhandlingens tittel er: ”The Rhetoric of Networked Publics. Studying Social Network Sites as Rhetorical Arenas for Political Talk”

Opponenter under disputasen vil være:

1. opponent: Professor Robert Asen, Institutt for kommunikasjon, Universitetet i Wisconsin-Madison, USA

2. opponent: Professor Øyvind Ihlen, Institutt for media og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Det tredje medlem i komitéen er postdoktor Synnøve Lindtner, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av settedekan førsteamanuensis Jan Oskar Engene, instituttleder Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.

Om avhandlingen

Basert på intervjuer og en case-studie av #jegharopplevd undersøker Vatnøy hvordan sosiale medier som Twitter og Facebook  har etablert seg som nye retoriske arenaer i norsk offentligheten. Avhandlingen konsentrerer seg om ”expert citizens”: Politisk kompetente aktører med nærhet til politiske institusjoner og tilgang til etablerte mediekanaler som i ulik grad har omfavnet sosiale medier som deres primære arena for samfunnsdebatt. Avhandlingen gir en grundig beskrivelse av dette sjiktet av samfunnsdebattanter og hvordan de forstår sin egen rolle og bidrag til offentlighet.

Vatnøy argumenterer for at Norge er et særlig interessant tilfelle for å utforske politisk debatt i sosiale medier. Norge er et lite språkfellesskap med en egalitær offentlighet og en konsensusorientert politisk tradisjon. Dette, i kombinasjon med teknologiske og økonomiske omveltninger i pressen, legger forholdene til rette for en mer sammenhengende nasjonal samtale blant ”expert citizens” i sosiale medier.

Avhandlingen utforsker videre hvordan debattene preges av de arenaene de utspiller seg innenfor. Disse retoriske arenaene innebærer en ny form for individualisering av det politiske ordskiftet som skiller seg både fra tidligere former for kollektive bevegelser og fra TV-alderens ”intimisering” og ”personalisering” av politikk. Individualiseringen er kjennetegnet av en sterk kobling mellom aktørenes offentlige roller, deres forhold til sakene og de argumentasjonsnormene de promoterer. Sakene som oppleves som dominerende i sosiale medier, som innvandring, kjønnsroller og verdispørsmål, oppfattes som saker engasjerte borgere er forventet å ha en selvstendig og reflektert holdning til.

Ved å kombinere ulike sosiologiske og retoriske teorier etablerer Vatnøy et nytt analyseapparat for retorisk praksis i nye medier og på tvers av nye og etablerte medier. På denne måten utvider avhandlingen gjeldende forståelser av den digitale offentligheten og av forholdet mellom nye medier og retorisk praksis.

Personalia

Eirik Vatnøy (f. 1983) er oppvokst i Halden. Han har en bachelorgrad i kultur og samfunn fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo og mastergrad i retorikk og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Han har vært stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen siden 2013 hvor han i dag jobber som universitetslektor og underviser i medieretorikk.