Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Erik Knudsen

Prosjektet er et case-studie som undersøker hvordan informasjon fra NAV blir formidlet til offentligheten, hvordan informasjonen om etaten håndteres i media og hvorvidt mediedekningen har innvirket på NAV-brukernes holdninger til NAV. Dette vil belyses med teorier om medialisering, pressens samfunnsoppdrag og framing teori.

Hovedinnhold

I prosjektet "Når velferd blir dagsorden - en kvantitativ innholdsanalyse av mediedekningen av NAV" gjennomfører Knudsen en kvantitativ innholdsanalyse av mediedekningen av NAV i fire papiraviser og én nettavis. Her har Knudsen valgt ut strategisk valgte måneder (21 måneder totalt) i perioden 2005-2011. Her undersøkes  blant annet hvordan NAV blir fremstilt i media, og om mediedekningen har vært partisk til fordel for kritikerne. Oppmerksomheten rettes også mot medienes fremstilling av NAVs brukere. Videre undersøkes forholdet mellom mediedekningen og folks oppfatning av etaten ved å sammenligne resultatene fra innholdsanalysen med analyser av brukerundersøkelser av NAV (spesielt Rokkansenterets forskning på brukertilfredshet i NAV). Dette vil bli supplert med kvalitative intervjuer med relevante aktører for å undersøke hvordan journalister og NAV oppfatter mediedekningen og sin egen rolle.

Prosjektet vil også fokusere på problemstillinger knyttet til anvendelsen av kvantitativ innholdsanalyse av nettavisartikler, og søker å gi nye perspektiver på denne vitenskapelige metode.

Hjemmeside Erik Knudsen