Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Torgeir Uberg Nærland

Torgeir Uberg Nærland's PHD-prosjekt har tittelen ”Den kulturelle offentlighetens andrestemme – En analyse av musikkens betydning for politisk meningsdannelse”.

I egenskap av utbredelse, emosjonell gjennomslagskraft og evne til å skape sosial og politisk identitet er det grunn til å tro at musikk har en formativ rolle for politisk meningsdannelse i offentligheten. Samtidig er sammenhengen mellom musikk og demokratiske prosesser et område hvor det mangler og etterlyses forskning, både på empirisk og teoretisk nivå.

Ved å kombinere ulike kvalitative metodiske tilnærminger til praksis innenfor både musikalske og politiske felleskap med offentlighetsteoretiske perspektiv, har dette prosjektet som mål å tydeliggjøre hvilken rolle musikk spiller for politisk meningsdannelse i offentligheten.

Prosjektet har også en smakssosiologisk komponent knyttet til preferanse for musikk som kan karakteriseres som «politisk» og ulike estetiske disposisjoner slik de kommer til uttrykk blant medlemmer innenfor ulike politiske ungdomsparti.

Doktorgradsprosjektet undersøker også nærmere hvordan den norske hip hop kulturen fungerer som arena for politisk meningsdannelse og hvordan både musikalsk stil og mediert verbal diskurs potensielt sett inngår i meningsdannende prosesser.