Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Eirik Vatnøy

Hvordan bruker opinionsmakere sosiale medier som arena for samfunnsdebatt?

Hovedinnhold

Med den eksplosjonsartede utviklingen i digitale medier de seneste årene har arenaene for politisk kommunikasjon utvidet seg kraftig. Selv om deres betydning enda ikke kan sammenlignes med de konvensjonelle mediene, er sosiale medier også stadig viktigere innenfor norsk politikk. Det snakkes med begeistring om de sosiale medienes demokratiske potensial som møtearena for politikere og velgere, men også med bekymring for intimiseringen, fragmenteringen og mangelen på redaksjonell kontroll.

I mitt prosjekt studerer jeg hvordan opinionsmakere bruker sosiale medier som arena for samfunnsdebatt. Jeg spør hva disse aktørene faktisk gjør på nett, og hvordan de gjør det. Videre spør jeg hvordan sosiale medier som Twitter og Facebook endrer forutsetningene for retorisk påvirkning og hvordan dette preger den politiske debatten på nett.

Mens medievitenskapen til nå har gitt oss verdifull kunnskap om selve fenomenet sosiale medier, er det gjort få studier som går nært på selve ytringene, og nesten ingen med et retorisk utgangspunkt.

Prosjektet kombinerer innsikter fra politisk retorikk og digital retorikk.  Retorikkens flere tusen år lange fagtradisjon gir tidløse innsikter i hvordan mennesker påvirker hverandre gjennom kommunikasjon. Selv om mediene er nye, kan mekanismene som endrer holdninger og meninger langt på vei forstås på samme måte.

Hjemmeside Eirik Vatnøy