Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Peiling

Velkomen til Kritikkbloggen Peiling

Peiling er ein blogg om kritikk, kultur og offentlighet under Vox Publica - Instituttet sitt Magasin om demokrati og ytringsfrihet.

Hovedinnhold

Pei­ling utforskar vil­kåra for kritikk og ein oppe­gå­ande kul­tur­jour­na­lis­tikk. Kulturjournalistikken defi­ne­rer i stor grad det land­ska­pet og dei kli­ma­tiske for­holda kri­tik­ken lyt bevega seg i, der den lyt for­svara sin plass, og der den, som all­tid opp gjen­nom his­to­ria, lyt endra og for­nya seg, innta nye posi­tu­rar og rol­ler, bryta sjan­ger­krav og finna opp nye.

Vi invi­te­rer til bidrag om kri­tik­kens his­to­rie og insti­tu­sjo­na­li­se­ring, og til ana­ly­sar av kri­tik­kens vil­kår og situa­sjon i dag, generelt og innan dei ulike kunst­ar­tane. Ikkje minst ønskjer vi kul­tur­jour­na­lis­tiske bidrag – repor­ta­sjar, kom­men­ta­rar og kri­tik­kar, gjerne der ein prø­ver ut bestemte kri­ti­kar­rol­ler og eks­pe­ri­men­te­rer med etab­lerte sjangerkrav.

Med Inter­net­tet sine pre­sen­ta­sjons– og kop­lings­mu­lig­he­ter, med utvida rom for kon­teks­tua­li­se­ring og sjan­ger­mang­fold, utvida rom for dia­log og dis­ku­sjon mel­lom inter­es­serte ama­tø­rar og pro­fe­sjo­nelle kri­ti­ka­rar – innan Aka­de­mia og utan­for, så burde det vera lyse tider for kri­tik­ken, den jour­na­lis­tiske, den essay­is­tiske og den aka­de­miske, og alle dei blan­dings­for­mene som vil kunna opp­stå når desse møtest i eit fel­les digi­talt rom. Vi ønskjer oss òg bidrag om kul­tur­pro­duk­sjo­nens poli­tiske øko­nomi, om kul­tur­po­li­tikk og kulturmarked.

Bidrags­yta­rar til Kri­tikk­blog­gen Pei­ling har så langt vore stu­den­tar på mas­ter­kur­set Kul­tur­jour­na­lis­tikk og kunst­kri­tikk ved Insti­tutt for infor­ma­sjons– og medie­vit­skap. Men alle — stu­den­tar, til­sette og andre — som er opp­tekne av kor­leis vur­de­rings­kri­te­rier og verd­set­jing i den kul­tu­relle offent­lig­he­ten inn­går i iden­ti­tets– og opi­nions­ska­pande pro­ses­sar med betyd­ning for poli­tisk og sam­funns­mes­sig for­stå­ing og enga­sje­ment, dei er vel­komne med bidrag.

Altså, føreta ei peiling, og gje oss  lesarane  peiling. Velkomen med bidrag.

Redaktør for Peiling er Karl Knapskog, universitetslektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Ansvarlig redaktør: Leif Ove Larsen


Velkomen til Kritikkbloggen Peiling