Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Ny rapport om tilgang til data i offentlig sektor

Olav Anders Øvrebø har på vegne av instituttet gjennomført en kartlegging av datakilder i offentlig sektor, og identifisert utfordringer når det gjelder tilgang til slike data.

Hovedinnhold

Olav Anders Øvrebø har sammen med assistentene Line T. Reiersen og Gudrun T. Grene gjennomført en kartlegging av offentlig sektors datakilder i Norge, og undersøkt muligheter og begrensninger når det gjelder tilgang til slike datakilder. Undersøkelsen har pågått i perioden august til desember 2009, og har forsøkt å besvare to hovedspørsmål:

    * Hvilke datakilder forvalter offentlige virksomheter?
    * Hva hindrer at mer av disse dataene gjøres tilgjengelig for viderebruk?

Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her.

Rapporten munner ut i en serie med konkrete forslag til tiltak for å bedre tilgangen til offentlige data.

Sammendrag av rapporten:

Offentlig sektor samler inn og genererer store mengder data av ulik type. De senere årene har interessen vært økende blant samfunnsaktører utenfor offentlig sektor for å bruke offentlige data i nye sammenhenger (forutsatt at det ikke er snakk om persondata). Både medier, frivillige organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan skape nye tjenester, ny innsikt og økonomiske verdier ved å bruke datakilder fra det offentlige som råmateriale. Effektiv viderebruk av data forutsetter at virksomhetene i offentlig sektor informerer om datakildene de forvalter og gjør data tilgjengelig i relevante formater. I

Undersøkelsen viser at praksis varierer sterkt mellom offentlige virksomheter på ulike fagfelt og forvaltningsnivåer. Enkelte virksomheter informerer grundig om sine datakilder og har gjort data tilgjengelig for nedlasting. En stor andel av de undersøkte virksomhetene tilbyr imidlertid mangelfull eller ingen informasjon om datakilder på sine hjemmesider. Hos disse virksomhetene svikter en grunnleggende forutsetning for viderebruk av data. Inntrykket av varierende interesse og et ubrukt potensial forsterker seg når en ser resultatene fra en spørreundersøkelse blant statlige virksomheter fordelt på ulike fagfelt. To tredeler sier deres virksomhet har data med potensial for viderebruk som i dag ikke blir utnyttet. Undersøkelsen gir også inntrykk av at det arbeides med problemstillingen i mange virksomheter: Over seks av ti sier de vil gjøre flere data tilgjengelig for viderebruk i løpet av det kommende året. Økte kostnader og faren for at eksterne aktører kan misforstå dataene og spre villedende informasjon er de største hindrene mot at mer data blir frigitt, ifølge undersøkelsen.

Intervjuer med representanter for virksomheter viser også at selve problemstillingen om å gjøre data tilgjengelig er uvant for mange. En sammenligning med initiativer og debatter om offentlige data i et utvalg andre land (Storbritannia, Danmark, Nederland, USA) indikerer at oppmerksomheten om temaet er størst der hvor det har blitt satt på dagsordenen på øverste regjeringsnivå.
Rapporten avsluttes med forslag om en rekke tiltak som kan settes i verk hurtig for å øke antall datakilder tilgjengelig for viderebruk. Et nettsted der offentlige datakilder samles, inspirert av USAs data.gov, vil være et åpenbart effektivt tiltak, særlig hvis det parallelt utarbeides klare prinsipper, regler og "bruksanvisninger" for hvordan datakilder gjøres tilgjengelig på sikker og brukervennlig måte. Rapporten peker også på behovet for en løpende debatt om kriterier for konstruktiv viderebruk av data. Mediene bør, i samarbeid med sitt publikum, ta en lederrolle i å arbeide fram eksempler på god viderebruk av åpne data.