Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet om Vox Publica

Vox Publica i ny design

Nettmagasin for alle skjermer. Vox Publica har gått grundig til verks. 2013-modellen av nettmagasinet er bygd opp fra grunnen av.

Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold


Respon­s­ivt design er den vik­tigste nyhe­ten med den nye ver­sjo­nen av Vox Pub­lica som vi pre­sen­te­rer i dag. Nett­ma­ga­si­net skal fun­gere like godt på alle skjerm­ty­per — en natur­lig og posi­tiv utvik­ling i en digi­tal hver­dag der sta­dig mer av bru­ken fore­går på smart­te­le­fo­ner og nettbrett.

Vox Pub­lica har tatt kon­se­kven­sen av at vi er en rela­tivt bil­led­fat­tig pub­li­ka­sjon og foku­se­rer der­for på respon­s­ivi­tet, far­ger og typo­grafi. Det vi har av egen­pro­du­sert bil­led­ma­te­riale får også større plass.

Vi har mye nytt å by på, både i pre­sen­ta­sjon og innhold. Les mer i Vox Publica.