Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ansvar for ytringer i mediene

Utvalg skal vurdere systemer for plassering av ansvar for ytringer i mediene.

Kulturdepartementet har opprettet et utvalg som skal vurdere systemer for plassering av ansvar for ytringer i mediene. Førsteamanuensis Lars Arve Røssland er medlem i utvalget.

Hovedinnhold

Oppnevningen av utvalget har bl.a. bakgrunn i Stortingets behandling av grunnlovsvernet av ytringsfriheten i 2004. Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte å sette i gang et arbeid med sikte på å utrede behovet for lovregulering av spørsmål som knytter seg til ansvarsplassering, kildevern osv. Behovet for en utredning er også blitt understreket av regjeringen i forbindelse med arbeidet med ny straffelov (Ot. prp. nr. 22 for 2008-2009)og av Personvernkommisjonen (NOU 2009:1 Individ og integritet).

Lars Arve Røssland er Førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Pressemeldingen kan leses her.

Utvalgets mandat og sammensetning.