Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Nettet snører seg rundt kildene

Datainnsamling og sporing av kommunikasjon truer pressens evne til å beskytte kildene sine.

Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

For tiden pågår i det stille en kamp som avgjør hvil­ken risiko pres­sens kil­der løper ved å kom­mu­ni­sere med jour­na­lis­ter om kri­tikk­ver­dige for­hold. I takt med at inn­byg­ger­nes liv digi­ta­li­se­res, og sta­dig flere maski­ner og gjen­stan­der kob­les på net­tet, kan sta­dig flere av våre hand­lin­ger spo­res digitalt.
 
Nylig fast­slo Høy­este­retts anke­ut­valg at det er lov å hente ut tele­data for per­soner som er mis­tenkt for å ha levert infor­ma­sjon til pres­sen. I 2015 vil meng­den av per­sonin­for­ma­sjon som regist­re­res øke betrak­te­lig, når nye reg­ler for data­lag­ring ifølge regje­rin­gens plan skal tre i kraft.

Les hele artikkelen til Ole-Harald Nafstad i Vox Publica.

Ole-Harald Nafstad er journalist i Inside Telecom/Mediehuset Tek, med spesiell interesse for koblinger mellom teknologi og samfunn.