Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Still nye krav til NRK på nett

Ved å stille nye krav, kan mediepolitikerne sørge for at NRK styrker, ikke svekker den norske nettoffentligheten.

Foto/ill.:
nrk skjermdump

Hovedinnhold

Hva skal lisens­fi­nan­sierte NRK ha lov til å gjøre på nett? Pro­blem­stil­lin­gen blir mer akutt jo mer nett­sen­trert offent­lig­he­ten blir.
 
Alle andre medie­hus og pub­li­ka­sjo­ner må finan­siere sin jour­na­lis­tikk med annon­ser og bru­ker­be­ta­ling, og fra flere hold er kri­tik­ken av NRKs nett­sat­sing skjer­pet. «Strup NRK», skrev Miner­vas Kris­tian Mei­sing­set i sep­tem­ber, og gikk inn for inn­skren­king av NRKs jour­na­lis­tiske nett-tilbud. I Dagens Nærings­liv 3. desem­ber peker Aften­pos­tens nye sjef­re­dak­tør Espen Egil Han­sen på at for­si­den på nrk.no redi­ge­res slik at NRK på nett er i direkte kon­kur­ranse med kom­mer­si­elle medie­ak­tø­rer som VG og Aftenposten.

Les hele artikkelen til Olav Anders Øvrebø i Vox Publica.

Olav Anders Øvrebø er journalist med medier og internett som spesialfelt. Redaktør i Vox Publica.