Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Er det håp for personvernet i IT-alderen?

Det er lett å bli motløs på personvernets vegne i kjølvannet av Snowden-avsløringene. Men det er håp i hengende snøre.

Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

Mitt virke som fore­le­ser brin­ger meg i kon­takt med svært mange nord­menn i tek­no­logi­bran­sjen, fra pro­gram­me­rere og system­an­svar­lige til eks­per­ter på sik­ker­het og cyber­krig. Det har gitt meg en unik mulig­het til å lodde stem­nin­gen etter at Snowden-avsløringene begynte å komme som per­ler på en snor som­meren 2013.
 
Det mest slå­ende når jeg ser til­bake på mine sam­ta­ler denne høs­ten er hvor lite over­ras­ket alle er. Hold­nin­gen jeg møtte var stort sett at dette var noe man hadde tatt for gitt. De siste tjue åre­nes tek­no­logi­re­vo­lu­sjo­ner — Inter­nett, den per­son­lige mobil­te­le­fo­nen, sosiale medier, data­lag­ring i nett­skyen — har alle sam­men gjort masse­over­våk­ning enklere.
 
Fra den norske vin­mono­pol­de­bat­ten kjen­ner vi argu­men­tet om at til­gjen­ge­lig­het øker mulig­he­ten for mis­bruk, og det samme gjel­der tyde­lig­vis også her. I mange til­felle vir­ker det som om Natio­nal Security Agency (NSA) har over­vå­ket rett og slett fordi de kan.
 
Mine sam­ta­ler med IT-folket viser hel­ler ingen over­ras­kelse over at det er ame­ri­ka­nerne som ble tatt in flag­ranti. Drone­kri­gen og hack­eran­gre­pene på Irans atom­pro­gram er bare to av mange eksemp­ler at USA ikke nøler med å bruke sin tek­no­lo­giske over­makt om lan­det føler det nødvendig.

Les hele artikkelen til Erik Newth i Vox Publica.

Erik Newth er forfatter, astrofysiker og blogger.