Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Schibsted-avisene: Mer nærsynte, men ingen ensretting

Schibsteds regionaviser satser mer på lokalt stoff og mindre regionalt og nasjonalt, viser innholdsanalyse. Felles eierskap har ikke gjort avisene likere hverandre.

Faksimile Bergens Tidende
Foto/ill.:
Bergens Tidende

Hovedinnhold

Da de fire region­avi­sene Aften­pos­ten, Ber­gens Tidende, Stav­an­ger Aften­blad og Fædre­lands­ven­nen gikk sam­men og dan­net Media Norge i 2007, var det ifølge dem selv for å sikre kva­li­tets­jour­na­lis­tik­ken. Med en usik­ker øko­no­misk frem­tid i vente var det også tryg­gere å stå sam­men enn å risi­kere kol­laps alene (se Fosse 2009). Schib­sted har vært gjen­nom flere run­der med kutt siden sam­men­slå­in­gen, sist høs­ten 2012, og det står flere kutt på trap­pene i 2014. Tenden­sen er flere «digi­tale hoder» i redak­sjo­nene og økt sam­ar­beid om inn­hold. Det har vært flere som har uttrykt bekym­ring for hvor­dan Media Norge (siden 2012 Schib­sted Norge) ville påvirke jour­na­lis­tik­ken, medie­mang­fol­det, avi­se­nes egen­art og regio­nale identitet.

Ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen har en fors­ker­gruppe de de siste fire årene job­bet med pro­sjek­tet Jour­na­lis­tiske nyori­en­te­rin­ger, finan­siert av Nor­ges forsk­nings­råd. Som del av denne pro­sjekt­grup­pen har jeg under­søkt inn­hol­det i Schib­steds region­avi­ser, og har sam­let data fra Aften­pos­ten, Ber­gens Tidende, Stav­an­ger Aften­blad og Fædre­lands­ven­nen fra en uke i juni 2012 og en uke i januar 2013 (se metode­be­skri­velse nederst i artik­ke­len). Pro­sjek­tet sam­men­lig­ner inn­hol­det på nett og papir i de fire avi­sene. Jeg har også under­søkt avi­se­nes lokale og regio­nale pro­fil, og sett på i hvil­ken grad inn­hol­det over­lap­per mel­lom avisene.

Ana­ly­sen viser at det fore­går lite stoff­ut­veks­ling mel­lom avi­sene, at nett­ut­ga­vene bidrar til å for­sterke avi­se­nes inn­holds­pro­fi­ler og at det er en økende fokus på lokal­stoff i alle redak­sjo­nene med unn­tak av Aften­pos­ten, som befin­ner seg i en sær­stil­ling med tanke på avi­sens nasjo­nale dis­tri­bu­sjon. En redu­se­ring i avi­se­nes regio­nal­fo­kus gir imid­ler­tid grunn til bekym­ring for det jour­na­lis­tiske mang­fol­det i medi­e­re­gio­nene i Sør-Norge.

Helle Sjøvaag er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Les hele analysen til Helle Sjøvaag i Vox Publica.