Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Sensur og subsidiar i trykkefridomens grenseland

Historia om kong Carl Johans pressepolitikk syner fram trykkefridomens grenser i unionstidas Noreg.

Sensur og subsidiar i trykkefridomens grenseland
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

To hundre år etter 1814 er trykke­fri­do­men og infor­ma­sjons­fri­do­men trygt inn­bakt i kon­sti­tu­sjo­nen, og presse­støtta fun­ge­rer som eit sik­rings­nett for ei fri og dif­fe­ren­si­ert presse. Sta­ten skal vere pres­sas støtte­spe­lar, men på ei arm­lengds avstand: Støtta må byg­gjast på reint objek­tive for­hold, og skal ikkje fram­stå favo­ri­se­rande eller diskriminerande.

Det vakte difor ei viss opp­sikt då Frams­tegs­par­ti­ets Ib Thom­sen i fjor haust varsla kutt i presse­støtta, og der­etter kom med ei trugs­måls­lik­nande spå­dom om Dags­avi­sens dystre fram­tid: Dei «bør skjelve i buk­sene».

Sann­syn­leg­vis ville Thom­sens utspel passa betre inn i 1800-talets medie­of­fent­leg­heit og i debat­tane om por­to­mo­de­ra­sjo­nen. Presse­støt­tas tid­le­gaste for­lø­par utvikla seg nem­leg til å verte eit treff­sik­kert poli­tisk vapen, og dei norske avi­s­ma­ka­rane skalv utvil­samt i buksene.

Eirik Nymark Esperås er vitenskapelig assistent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Les hele artikkelen i Vox Publica