Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Folk finner nyhetene på nett – Facebook er viktig nyhetskilde

Som en konsekvens av mediebrukernes overgang til digitale plattformer, endres nyhetsvanene våre. Nettavisene overtar for papiravisene, og sosiale medier spiller en stadig større rolle for hvordan vi mottar nyheter.

Våre nyhetsvaner
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

Inter­netts sterke posi­sjon og utbre­del­sen av smart­te­le­fo­ner har store kon­se­kven­ser for nyhets­va­nene våre. End­rin­gene viser seg på flere måter: De norske avi­se­nes nett- og mobil­ut­ga­ver vin­ner lesere på bekost­ning av papir­ut­ga­vene. Sam­ti­dig begyn­ner pub­li­kum nå i større grad å finne og kon­su­mere nyhe­ter hos uten­landske nett­ak­tø­rer som Face­book, som der­med blir vik­tige dis­tri­bu­sjons­ka­na­ler for de norske mediene.

Det er også vik­tige nyan­ser og for­skjel­ler mel­lom lokal- og riks­ny­he­ter og mel­lom alders­grup­per. Papir­avi­sen hol­der seg fort­satt godt som kilde for lokale nyhe­ter, selv i den yngste alders­grup­pen. Når det gjel­der innen- og uten­riks­ny­he­ter, har nett­me­diene over­tatt som vik­tigste nyhetskilde.

Nina Bjørnstad er ansvarlig for medienorge - fakta om norske medier.

Les hele artikkelen i Vox Publica