Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Ligner NRK på de andre nettavisene?

Kommersielle medier klager over konkurranse fra NRK på nett. En innholdsanalyse viser: nrk.no er verken en knallhard aktualitetsportal eller en sensasjonell populæravis.

Nyhet fra Vox Publica
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Spørs­må­let om NRKs rolle i det norske medie­land­ska­pet er for tiden oppe til debatt. I for­bin­delse med Kul­tur­de­par­te­men­tets arbeid med ny stor­tings­mel­ding om NRK, har stats­ka­na­lens pla­kat vært ute på høring. Et av de sen­trale spørs­må­lene i så måte er gli­dende kon­kur­ranse­fla­ter – sær­lig NRKs til­stede­væ­relse på nye medie­platt­for­mer. Argu­men­tet som gjerne frem­mes er at NRKs domi­nans utkon­kur­re­rer de kom­mer­si­elle aktø­rene, og truer deres inn­tje­nings­grunn­lag, sær­lig når det gjel­der nyhets­for­mid­ling på nett.

Blant annet har VGs redak­tør Torry Peder­sen ankla­get NRKs tekst­lige nyhets­tje­neste på inter­nett for å virke kon­kur­ranse­vri­dende – noe som for­hind­rer de kom­mer­si­elle aktø­rene fra å ta betalt for inn­hold på net­tet. Sam­ti­dig har Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening hev­det at NRKs inn­holds­mes­sige pro­fil er for lik andre, kom­mer­si­elle aktø­rers pro­fil, og bedt om at sta­ten begren­ser NRKs «pres­se­lig­nende til­bud», altså kana­lens «nettavis».

Så, hvor lik eller ulik er nrk.no de øvrige, kom­mer­si­elle aktø­rene i det norske nettavis-landskapet?

Les hele artikkelen til Helle Sjøvaag i Vox Publica

Helle Sjøvaag er Forsker ved Institutt for informasjons- og medievitenskap