Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

– Du kan ikke være uavhengig journalist på Krim

Å bli værende hjemme på Krim-halvøya hadde vært det samme som å gi fra seg friheten sin, sier den ukrainske journalisten Valentyna Samar. Nå jobber prisvinneren for å hindre maktmisbruk og korrupsjon på Krim og i Ukraina.

– Du kan ikke være uavhengig journalist på Krim
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

– Jeg har job­bet som jour­na­list i mer enn 25 år, men spørs­må­let om fri­he­ten min fikk meg aldri til å nøle. Jeg tror at enhver per­son har så mye fri­het som hun kla­rer å erobre.

Det sier Valen­tyna Samar (50), ukrainsk jour­na­list og men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­per, til Vox Pub­lica. I mars mot­tok hun en av stif­tel­sen Fritt Ord og ZEIT-Stiftungs presse­pri­ser til Russ­land og Øst-Europa for sitt arbeid som uav­hen­gig og kri­tisk jour­na­list i Ukraina og på Krim-halvøya.

I pris­be­grun­nel­sen står det at Samar ble nomi­nert til presse­pri­sen «fordi hun ikke nøler med å pub­li­sere kri­tiske artik­ler om poli­tiske temaer eller under­sø­kel­ser om kor­rup­sjon begått av stat­lige myn­dig­he­ter i Ukraina. Hun har pub­li­sert en rekke tanke­vek­kende artik­ler om den ukrainsk-russiske krigen».

– Det var helt uven­tet for meg å motta pri­sen. Selv­sagt betyr det mye, men jeg tror ikke jeg skjønte hvor mye før kol­le­ger rundt om i ver­den begynte å sende meg gra­tu­la­sjo­ner, for­tel­ler Samar.

Les hele artikkelen til  Elise Kruse i Vox Publica

Elise Kruse Utdannet journalist, politikkstudent og frilanser fra Kristiansand. Nyhetsredaktør i Studvest.