Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

En invasjon av barbarer

I oppstyret rundt bondestortingene i 1833 og 1836 ble det virvlet opp en hel del spørsmål av betydning for forståelsen av tidens politiske kultur. Hvem var skikket til å delta, hvem til å lede?

Pøbeltinget
Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

Det poli­tiske liv er grunn­leg­gende sett en kon­fron­ta­sjon mel­lom to slags menn. Slik talte Hans Chris­tian Peter­sen i Stor­tin­get, i sep­tem­ber 1836: På den ene siden de uan­svar­lige pådri­vere for en demo­kra­ti­se­ring som ikke kjen­ner noen rime­lig grense, på den andre siden de plikt­tro, sam­vit­tig­hets­fulle, som for­sø­ker å danne en mot­vekt. «Behø­ver jeg at sige, at den første Classe ind­be­fat­ter den store Hob, der ald­rig hand­ler efter klar Bevid­st­hed, og at den anden udgjorde Lan­dets Intel­li­gents?». Hopen er like brau­tende og høy­røs­tet som intel­li­gen­sen er beskje­den, selv om den mang­ler moden­het og selv­sten­dig vur­de­rings­evne, raste Peter­sen. Menin­gen kan være god, men «Resul­ta­tet bli­ver ikke der­for mindre ulyk­ke­lig; thi vi maa da bekjende, at Hoben er sla­gen med Blind­hed, at Uvi­den­hed fører Ordet, og at Let­sin­dig­hed gra­ver os alle en tru­ende Grav.» Fol­ket måtte beskyt­tes mot seg selv. Almin­ne­lige bøn­der var ikke moralsk og intel­lek­tu­elt modne for kre­vende poli­tiske opp­ga­ver, selv om de kunne ha stemme­rett. Pro­ble­met var ikke at de hadde ondt i sinne, men at de ikke visste sitt eget beste.

Hvor­dan kunne han for­nærme mot­stan­dere på denne måten, hvor­dan kunne han til­late seg slike grov­he­ter? Hva var det som sto på spill?

Vi må gå noen år til­bake i tid.

Les hele artikkelen til Anders Johansen i Vox Publica


Anders Johansen er professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen fra 2011. Utdannet sosialantropolog, professor i medievitenskap fra 1992.