Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Trues journalistenes troverdighet?

En økende trend i norske avishus er å kamuflere reklame som nyheter. Resultatene fra et nytt surveyeksperiment tyder på at denne typen reklame kan få folk til å stole litt mindre på journalistikk.

Trues journalistenes troverdighet?
Trues journalistenes troverdighet?
Foto/ill.:
Skjerm­dump fra nordlys.no og nettavisen.no

Hovedinnhold

Se for deg at du leser et sær­de­les vel­skre­vet inter­vju med Jonas Gahr Støre i søn­dags­ut­ga­ven av din favo­ritt­avis. I teks­ten frem­står Støre som et flott men­neske, med gode ver­dier og argu­men­ter. Det er bare ett pro­blem: Saken er en reklame, kjøpt og betalt av Arbei­der­par­tiet. For­uten et dis­kret lite ord på top­pen av siden: annonse­inn­hold, ser artik­ke­len helt ut som alle andre søn­dags­in­ter­vjuer i favo­ritt­avi­sen din.

Hva ten­ker du når du opp­da­ger hvem som er avsen­der? Føler du deg lurt? Sto­ler du på jour­na­lis­tik­ken i teks­ten? Eller blir du litt skuf­fet og skeptisk?

Dette eksem­pe­let min­ner påfal­lende om et langt inter­vju med Arbei­der­par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat i Tromsø hos Nord­lys. Inn­holds­mar­keds­fø­ring har til­syne­la­tende kom­met for å bli, også blant poli­tiske partier.


Les hele artikkelen til Iversen og Knudsen i Vox PublicaMagnus Hoem Iversen
er stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Interessert i politisk reklamefilm, retorikk og politisk kommunikasjon.
Erik Knudsen er stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Interessert i politisk journalistikk og medieeffekter.