Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Hvorfor utdanner vi journalister som ikke kan programmere?

Ekspertkunnskap innen datateknologi er en kjempefordel for journalister, og uunnværlig for neste generasjons gravende journalistteam.

Hvorfor utdanner vi journalister som ikke kan programmere?
Hvorfor utdanner vi journalister som ikke kan programmere?
Foto/ill.:
skjerm­bilde fra b.dk

Hovedinnhold

"Data, kode og pro­gram­me­ring må på pen­sum", skri­ver VGs digi­tal­re­dak­tør Ola Sten­berg på Medier24 (og på blog­gen sin). Han påpe­ker at vi ope­re­rer i et medie­land­skap der det er et tyde­lig skille mel­lom tek­no­logi­ak­tø­rene og jour­na­lis­ter, og at det er på tide å skape sanne journalist-teknolog-hybrider som lager jour­na­lis­tikk med solid for­stå­else for hvor­dan og hvor­for tek­no­lo­gien del­tar i sam­fun­net og livet vårt.

Folka som Sten­berg etter­spør, og deres kom­pe­tanse, vet vi en hel del om, og vi for­mid­ler også kunn­ska­pen ut. Dette er folk vi kal­ler data­jour­na­lis­ter (muli­gens mid­ler­ti­dig – dis­tink­sjo­nen for­svin­ner kan­skje med tiden?). Det er en tyde­lig trend at det er denne typen folk redak­sjo­nene øns­ker seg (f.eks. søkte Aften­pos­ten etter "digi­tale hoder" og NRK «digi­tale his­to­rie­for­tel­lere", osv). Folk som både «har jour­na­lis­tisk teft» og tek­nisk inn­sikt nok til fak­tisk å lage digi­tale pro­duk­ter selv. Det var deres virke og deres posi­sjons poten­sial jeg skreiv min avhand­ling om.

Gjen­nom årene som sti­pen­diat kon­klu­derte jeg med det samme som Sten­berg: eks­pert­kunn­skap innen data­tek­no­logi er en kjempe­for­del for jour­na­lis­ter, og uunn­vær­lig for neste gene­ra­sjons grav­ende jour­na­list­team. Dette er en natur­lig kon­se­kvens av at sam­fun­nets infra­struk­tur digi­ta­li­se­res. Hvis vi øns­ker at noen skal se den etter i søm­mene, hol­der det ikke med folk som kan bruke tek­no­logi, lese av målin­ger og logg­fø­rin­ger, men folk som kan kri­tisk ana­ly­sere den selv. Når data­meng­dene blir store, er kode og pro­gram­me­ring enkelt og greit eneste fram­gangs­må­ten som mulig­gjør dette. Det er den «vik­tige» jour­na­lis­tik­ken. Men også i den «gøye» jour­na­lis­tik­ken tren­ger vi disse folka: det er de samme fer­dig­he­tene som skal til for å lage inter­ak­tive visu­ali­se­rin­ger, kart­løs­nin­ger, appli­ka­sjo­ner som lar deg sam­men­likne for­hol­dene der du bor mot andre ste­der, osv – en blan­ding av tek­nisk fer­dig­het og nys­gjer­rig kri­tisk blikk med en dash sans for spen­nende bru­ker­opp­le­vel­ser. Se f.eks. på vin­nerne av årets NODA-pri­ser. Ting går i rik­tig retning.


Les hele artikkelen til Stavelin i Vox Publica

Eirik Stavelin er postdoktor i datastøttet journalistikk (computational journalism) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.