Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskerprofil Hallvard Moe

Hallvard Moe er professor i medievitenskap. Han lurer på hva mediene betyr for demokratiet.

Moe er interessert i hvor godt ideen om medienes rolle for demokratiet fungerer i praksis, til ulike tider, med ulike medieteknologier, og under ulike politiske regimer.

I moderne demokratiske samfunn ser en for seg at mediene spiller en sentral rolle for at folket skal kunne styre: Ideen er at mediene utgjør en infrastruktur for offentligheten – altså kanaler og arenaer der informasjon om politikk kan spres og diskuteres, og der borgerne kan spille inn sine problemer til de som styrer. Moe er interessert i hvor godt ideen om medienes rolle for demokratiet fungerer i praksis, til ulike tider, med ulike medieteknologier, og under ulike politiske regimer.

I doktoravhandlingen sin studerte han hvordan ulike lands mediepolitikk la til rette for en slik rolle gjennom regulering av offentlige finansiert kringkastingsinstitusjoner som NRK og BBC i møte med internett. Et hovedfunn var at mediepolitikken ikke anerkjente nettets særpreg, og dermed holdt fast ved en forståelse av institusjonenes roller som radio- og tv-kringkastere, mens de i realiteten opererte som allmennmedier på tvers av plattformer.

Dette arbeidet videreførte han blant annet i analyser av europeisk medieregulering, og hvordan slike institusjoner tar i bruk sosiale medier som Facebook. Senere har han også, sammen med kollegaer ved instituttet og ved Universitetet i Oslo, studert hva som kjennetegner de nordiske mediesystemene mer generelt. Her har et hovedpoeng vært å vise hvordan det som ofte omtales som den nordiske velferdsmodellen ikke kan forstås uten at mediene regnes med.
 
Moe har også vært opptatt av hvordan sosiale medier som Twitter tas i bruk for politisk debatt. I denne sammenheng har han sammen med Anders Olof Larsson jobbet med twitterbruk under valgkamper i både Norge, Sverige og Danmark. Dette arbeidet har også ledet til bidrag innen metodeutvikling og i diskusjonen om forskningsetikk på internett. Studiene har blant annet bekreftet antagelsen om at oppmerksomhet er ujevnt fordelt også i sosiale medier, og at det lønner seg å ha en posisjon offline for å bli hørt online.

Moe er leder for forskningsgruppa for mediebruk og publikumsstudier ved instituttet, og leder også det forskningsrådsfinansierte prosjektet Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ”Age of Big Data”. Prosjektet, som går fra 2016-2019, har som mål å undersøke hvordan borgere i Norge i dag opplever sin informasjonsfrihet, og hvordan ulike grupper bruker mediene og kulturelle arenaer for å orientere seg mot offentligheten – eller la det være.