Hjem
HR-avdelingen
Nyrekruttering fra utlandet i koronasituasjonen

Skal du rekruttere en ny medarbeider fra utlandet og lurer på hvilke regler som gjelder?

Her vil du finne oppdatert informasjon og lenker til nasjonale informasjonskanaler vedrørende innreiserestriksjoner og karantene.

Hovedinnhold

 

Nye og strengere innreiserestriksjoner trår i kraft natt til fredag 29.01.2021: 

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket:

  • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
  • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

Les mer om de nye tiltakene her. (regjeringen.no)
Dette vil gjelde alle nytilsatte som ikke er bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret) selv om de har gyldig oppholdstillatelse for å komme inn til Norge. 


 

Spørsmål om oppstart i utlandet

Dersom koronasituasjonen forhindrer den ansatte å reise til Norge for å starte stillingen sin må det utstedes en tilpasset arbeidskontrakt og søkes om trygdetilhørighet til Norge.Ta kontakt med internasjonalt senter for bistand til dette euraxess@uib.no. Informer alltid seksjon for lønn om oppstart i utland. 

 

Søknad om unntak for innreiserestriksjoner

Det er åpnet for unntak for innreise for personell tilknyttet prosjekter som står i fare for å bli stengt ned før 31. juli 2021. Dette er en svært snever søknadsbasert ordning for at arbeidsgivere skal kunne få inn strengt nødvendig arbeidskraft. Søknad går fra arbeidsgiver til Sjøfartsdirektoratet. Viser til ePhorte sak 2020/3893-29. Kopi av Skatteattest brukt i søknad kan fås ved å kontakte euraxess@uib.no. Dersom søknaden gjelder en borger utenfra EU/EØS må UDI kontaktes med en gang innreise er blitt innvilget for å få utstede innreisedokumenter. 

Dersom den innreisende har bolig gjennom UiB må informasjon om innreise sendes til bolig@uib.no.

Karantenebolig

Alle internasjonale ansatte får tilvist karantenehotell av myndighetene ved ankomst Norge (første ankomstpunkt). Oppholdet betales av arbeidsgiver. 

Merk: Jobbtilbud/arbeidskontrakt og kontrakt på bolig må ikke være eldre enn tre måneder ved innreisetidspunkt. Dersom dette er tilfelle må det utstedes et dokument som viser at jobbtilbud/kontrakt fortsatt er gyldig. 

 

Oppstart i utland og trygd

EU/EØS borger som starter opp i EU/EØS land må sende inn søknad om A1 skjema til NAV i Norge. Kontakt Internasjonalt senter for bistand til dette. 

Personer som starter opp utenfor EU/EØS vil ikke bli innvilget medlemskap i norsk folketrygd for arbeid utenfor EU/EØS. De trenger heller ikke søke til NAV om dette. 

Oppstart i utland og skatt

For å unngå 50% skattetrekk må det søkes om skatteavklaring til skatteetaen: 

  • Søknadsskjema RF1209, arbeidskontrakt, kopi av ID-dokument og følgebrev skal sendes via post eller ved bruk av kontaktskjema for bedrifter RF-1306 eller som utgående post i ephorte. Finn mer informasjon her.