Hjem
Filosofisk poliklinikk

Møter høsten 2013: Profesjonalitet og dannelse til lege

Hvordan gi studenter kunnskap, dygd og profesjonalitet? Hva trenger de? Hva trenger pasientene? Hva trenger underviserne?


FILOSOFISK POLIKLINIKKS MØTESERIE HØSTEN 2013

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Gjennom høstens møteserie vil Filosofisk Poliklinikk bidra til debatt om legeutdanning og dannelse. Ved Universitetet i Bergen arbeides det med en ny studieplan for medisin. Et av målene er å gi studentene større trygghet og kompetanse i legerollen. Studentene skal ha gode tekniske og teoretiske kunnskaper. Men de skal også ha personlig trygghet, praktisk dømmekraft og klare tanker om legeyrkets moralske krav og pasienters sårbarhet. Det handler om hvordan de formes som mennesker, det handler om «dannelse».

Forskning fra den vestlige verden tyder på at legestudenter i siste del av studiet står i fare for å bevege seg:
• Fra å være opptatt av det formelle pensum (gjøre som underviserne sier) til å bli formet av «det uformelle pensum» (gjøre som de tror andre gjør)
• Fra nysgjerrighet og åpent sinn til snevert eksamensfokus
• Fra varme og idealisme til engstelig opptatthet av å klare seg gjennom studiet
• Fra modning til stagnasjon i utviklingen av dømmekraft og moralsk refleksjon
Har vi ved universitetet forståelse av hva slags læring som skaper menneskers «karakter» og moralske skjønn? Mener vi at teknisk spisskompetanse kan kombineres med interesse for hver ny pasient og dens liv? Kan vi påvirke «det skjulte pensum» ved å gjøre rollemodellene mer bevisste på sin betydning?

Dannelse handler om karakterutvikling, selvforståelse og mestring av egen rolle. Det handler om vekst, om å oppøve en «karakter» som virkeliggjør faglige idealer fordi det kjennes «naturlig». Begrepet «dygd» (dyd) brukes om egenskaper som vokser frem over tid, gjennom praksis og refleksjon blant gode forbilder. Aristoteles bruker «dygd» om et individs tilbøyelighet til å føle det rette, det vil si ikke for mye og ikke for lite, og handle deretter. Eksempler på dygd er mot, måtehold, rettferdighet, vennlighet, ærlighet og praktisk klokskap.

Åpne møter på Litteraturhuset i Bergen

Onsdag 4. september
Edvin Schei: «Legen som profesjonell og personlig - hvor mye av hvert?"


Onsdag 9. oktober
Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Sofie Paus, Eivind Valestrand og Else Fjøsne: «Hjelp, jeg studerer medisin!»

Onsdag 20. november:
Professor Eric Cassell, New York: “The healing function of doctors”
Onsdag 4. desember:
Professor Michael Helge Rønnestad, Universitetet i Oslo: «Profesjonell modning. Behandlerens utvikling fra student til veteran»