Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Kinasatsingen til Det juridiske fakultet er tildelt to millioner

Det juridiske fakultet har fått tildelt midler fra SIU til samarbeid med kinesiske universiteter i fire nye år. Dette betyr blant annet nye utvekslingsmuligheter for studentene.

Den forbudte by i Kina
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Fakultetet har fått tildelt nærmere to millioner kroner fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Midlene skal gå til å videreutvikle de samarbeidstiltakene som allerede er i gang mellom fakultetet og kinesiske universiteter, og til å utvikle nye tiltak for studentutveksling og forskning.

Visedekan for undervisning, Bjørnar Borvik, forteller at fakultetet siden 2010 har jobbet aktivt med å vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet med en rekke juridiske fakulteter i Kina.

– Kina blir en stadig viktigere aktør på den globale arenaen, og både handel og andre former for samarbeid med Kina vil øke i årene som kommer. Behovet for at norske jurister skal ha kunnskap om kinesisk rett og rettskultur vil derfor også øke, forklarer han.

Nye tilbud for jusstudenter

I de kommende årene vil det bli tilbudt nye utvekslingsmuligheter for både norske og kinesiske studenter. Et mulig sino-europeisk forskningsprosjekt er også under utvikling. Blant de nye tiltakene finner vi:

  • Semesterpakke i kinesisk rett med praksis og studier i Kina
  • Stipend for norske masterstudenter som vil skrive en masteroppgave hvor komparasjon med kinesisk rett inngår. Stipendet skal gå til kortere forskningsopphold i forbindelse med masteroppgaven. Tiltaket er planlagt fra høstsemesteret 2017.
  • Stipend til kinesiske studenter som vil utveksle til Bergen
  • Sommerskole i Bergen om europeisk rett for kinesiske studenter. Planlagt oppstart er 2019.
  • Konferanse i Beijing i 2017/2018 om domstolenes funksjon i moderne samfunn, hvor målgruppen er forskere og dommere fra Europa og Kina.

Utvekslingsmuligheter i Kina

Det juridiske fakultet har de siste årene utviklet et variert tilbud for studenter som vil utveksle til Kina. På masternivå har fakultetet avtale med fem ulike universiteter, og studentene kan velge mellom et «vanlig» utvekslingsopphold i ett semester eller en semesterpakke i kinesisk rett med praksis og studier i Kina. Semesterpakken er et helt nytt tilbud som starter vårsemesteret 2017. Her skal ni studenter fra Bergen kombinere studier ved Renmin og Fudan med praksis i Beijing og Shanghai. Fakultetet har fått praksisavtaler med flere spennende firma og organisasjoner i de to byene, noe som vil gi studentene en helt unik og svært verdifull erfaring. Semesterpakken er utviklet i samråd med blant andre Innovasjon Norges Beijing-kontor og Norwegian Business Association China.
Les mer om semesterpakken og praksisplassene

Sommerskole ved kinesisk toppuniversitet

Mens de fleste utvekslingstilbudene til Kina er for studenter som er kommet til fjerde eller femte studieår, kan reiselystne studenter allerede på tredje studieår reise på sommerskole til Renmin Law School som en del av emnet JUS134-Kina. Dette er et tilbud studentene kan velge istedenfor JUS134 Rettshistorie og komparativ rett, en mulighet som ble tilbudt første gang vårsemesteret 2016. 10 studenter fra fakultetet deltok, og ga gode tilbakemeldinger på programmet. Våren 2017 kan fakultetet tilby inntil 15 studenter plass på sommerskolen. Før studentene reiser til Kina i midten av mai, må de følge deler av forelesningene i Bergen i emnet JUS134 Rettshistorie og komparativ rett.

Interessen for sommerskolen i Beijing er stor. Da professor Tom Wilson fra Indiana University nylig var i Bergen for å holde informasjonsmøte om sommerprogrammet, var det rundt 60 studenter som møtte opp. Om hvorfor norske studenter bør studere i Kina sa han blant annet følgende:

– Kina er den nest største økonomien i verden, og et fascinerende sted for mennesker som er interessert i juss. Kinas historie går tilbake 5000 år, og rettssystemet har gjennomgått store forandringer. Landet er i en stadig prosess med å utvikle interne rettsregler, og ordet reform er på alles lepper, fortalte Wilson.

Renmin Law School blir regelmessig vurdert til å være et av de beste juridiske fakultetene i Kina, og sommerprogrammet deres har blitt arrangert i 31 år. Søknadsfristen for å delta i 2017 er 21. november. Mer informasjon om kostnader og søknadsprosessen er tilgjengelig på Mitt UiB.

Utveksling av undervisningsressurser

En del av samarbeidet mellom fakultetet og de kinesiske partnerne er utveksling av undervisningsressurser. Våren 2015 og 2016 underviste visedekan Bjørnar Borvik i kurset «Introduction to European Civil and Political Human Rights» ved Renmin Law.  Borvik holdt et tilsvarende kurs ved Shandong University School of Law i Jinan høsten 2015. Så langt har 42 kinesiske studenter fullført kurset og gjennomført eksamen, og med det fått økt kunnskap og forståelse for det europeiske systemet for vern av menneskerettighetene. Planen er at disse kursene skal holdes årlig.

I Bergen kan de studentene som ikke ønsker eller har anledning til å utveksle til Kina nå ta et introduksjonskurs i kinesisk rett. Kurset ble holdt for første gang denne høsten med rundt 20 studenter, og det er planlagt at dette skal være et tilbud hver høst. Fakultetet ønsker på sikt å tilby to fordypningskurs i kinesisk rett, og da vil det være mulig å ta et semesteremne i kinesisk rett ved fakultetet.

Økt forskningssamarbeid

Helt siden samarbeidet mellom fakultetet og Renmin Law School ble innledet, har målet også vært å utvikle forskningssamarbeid. Som et ledd i dette arbeidet skal det i 2017/2018 arrangeres en konferanse i Beijing hvor både europeiske og kinesiske dommere og forskere skal belyse ulike sider ved domstolenes funksjon i moderne samfunn, som blant annet kjennetegnes av et internasjonalisert rettskildebilde.

Den årlige workshopen ved Fudan University i Shanghai for ph.d.-stipendiatene skal også videreføres i årene som kommer. Målet med denne workshopen er å gi stipendiatene erfaring og praksis fra en internasjonal arena, samtidig som de får grunnleggende kunnskap om kinesisk rett og rettskultur.