Hjem
Det juridiske fakultet
Videreutdanning

God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen

JUS264-2-A gir studenter og forvaltningsansatte verktøy til bedre saks- og samhandling med parter og publikum.

Tre kontoransatte skriver på pc
Lovverket i offentlig forvaltning har blitt mer komplekst, og kravene til spesialisert fagkompetanse er økende. JUS264-2-A er særlig relevant for ansatte i offentlig forvaltning som ønsker videreutdanning.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forvaltningen fremstilles i media og på folkemunne ofte som en ansiktsløs masse med byråkrater som ikke kan kommunisere med vanlige mennesker på et språk som de forstår, og som dessuten har begrenset innsikt i vanlige menneskers behov og problemer. Den andre siden av virkeligheten er imidlertid en forvaltning som skal behandle en stor mengde saker og som samtidig stadig møtes med økende forventninger om effektivitet. Samtidig er lovverket blitt mer komplekst, og kravene til spesialisert fagkompetanse er derfor økende. Å være ansatt i norsk forvaltning kan derfor være krevende på mange plan, samtidig som møtet med forvaltningen og reglene den forvalter oppleves som krevende for mange private parter.

Saksbehandling i offentlig forvaltning

Spesialemnet JUS264-2-A God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen har som formål å gi studenter, forvaltningsansatte og andre interesserte forståelse og verktøy til en bedre saksbehandling og samhandling med parter og publikum. Med undervisningen konsentrert én uke i februar, er kurset godt tilrettelagt for ansatte i offentlig forvaltning som ønsker videreutdanning og faglig påfyll.

I faget drøftes hvilke rettslige og forvaltningsetiske krav som stilles til forvaltningens saksbehandling og til forvaltningens samhandling med parter og publikum i videre forstand. Vi setter søkelys på grunnleggende forvaltningsrettslige regler, som veiledningsplikten og utredningsplikten.

Konflikt- og kommunikasjonsteori

En del av problemene forvaltningstjenestemennene møter skyldes imidlertid at det er behov for flere verktøy for behandlingen av saker enn regelforståelse og saksbehandlingsrutiner. Saksbehandling og publikumskontakt handler om kommunikasjon. Noen ganger er problemet at den private parten ikke forstår regler, praksis og rutiner, og andre ganger er problemet at måten vedkommende møtes på i muntlig og skriftlig kommunikasjon i seg selv oppleves som problematisk, provoserende og noen ganger direkte krenkende.

Slike opplevelser hos parter og publikum skyldes i stor grad at kommunikasjonen ikke er god nok og i tilstrekkelig grad tilpasset mottaker. I kurset studeres sentral konflikt- og kommunikasjonsteori som verktøy for å forstå hvorfor det noen ganger skjærer seg i kommunikasjon og samhandling mellom publikum, parter og forvaltning, og hvordan man kan oppnå bedre kommunikasjon og saksbehandling.

Mer informasjon om innholdet i kurset finner du i emnebeskrivelsen.

Undervisning og eksamen

  • Emnet har undervisning hver ukedag fra mandag 19. februar til fredag 23. februar 2018, fra kl. 10.15 til 14. Se timeplan
  • Det er krav om 80 % oppmøte på undervisningen.
  • To refleksjonsnotater på cirka 900 ord skal leveres to uker etter at undervisningen er avsluttet. Et av to notater må være bestått, og begge skal oppfylle kravet om "seriøst faglig forsøk".
  • Digital skoleeksamen holdes 1. juni 2018 kl. 09.00–13.00