Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Stipend til studenter som skriver stor masteroppgave 2019-2020

Tid til å fordype deg i juridiske problemstillinger. Oppfølging fra de fremste forskerne innen et rettsområde som interesserer deg. Stipend og ekstra studiepoeng ved opptak på forskerlinjen - dette venter deg som ønsker å skrive stor masteroppgave.

bilde av pc og bok
Ved Det juridiske fakultet finnes det gode muligheter for å få stipend for å skrive stor masteroppgave. Husk å søke innen fristen 15. mai.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien, UiB

Hovedinnhold

– Gjennom arbeidet med stor masteroppgave får studentene muligheten til å spesialisere seg, og virkelig gå i dybden på felt som interesserer dem, sier studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen.

Dersom du skal skrive stor masteroppgave, må du enten melde deg opp til emnet JUS396 eller til forskerlinjen JUS397. Begge emnene har søknadsfrist 15. mai.

Bidra til fakultetets forskning

Som masterstudent kan du søke om å skrive stor masteroppgave ved et av fakultetets forskningsprosjekter.

Her vil du få kontakt med et forskermiljø, og bidra til prosjektet med din egen masteroppgave. Du vil få tett oppfølging av prosjektets forskere. Innsatsen vil bli synlig på vitnemålet. Dersom du tar fakultetets forskerlinje, får du også ekstra oppfølgning og 10 ekstra studiepoeng.

– Studentene på forskerlinjen får en individuell oppfølging som bidrar til å utvikle analytiske ferdigheter og metodisk innsikt på et høyere nivå enn under det ordinære masterstudiet, sier Fredriksen.

Les også: Forskerlinjen, en døråpner til en god karriere

Les også: Masteroppgave? Her finner du svar på mye av det du lurer på

Alle som tar forskerlinjen får får 25 000 kroner i stipend. Dersom du skriver innenfor et tema som er utlyst fra et forskningsprosjekt, har du muligheten til et ekstra stipend som avhenger av den enkelte utlysningen

 Elitestudium

– Vi oppfordrer studenter som ønsker å skrive masteroppgave tilknyttet et forskningsprosjekt å gjøre nytte av undervisningen som tilbys ved fakultetets forskerlinje, sier Anne Marie Frøseth, visedekan for forskning. Se egen informasjonsfilm om forskerlinjen.

Mange studenter velger også å kombinere masteroppgaven med et traineeopphold dersom det passer med undervisningsopplegget for øvrig. Det kan også være mulig å ta et kortere utenlandsopphold som ledd i arbeidet med oppgaven. Dette vil avtales med veileder og den kursansvarlige etter opptak.

Studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor et prosjekt må søke og levere en prosjektskisse innen 15. mai. Du må vise i søknaden din om du retter søknaden mot et spesifikt stipend og hvilket kurs du ønsker å bli tatt opp på. Opptak på forskerlinjen krever høyt faglig nivå. Prosjektskissen vil telle i denne vurderingen.

Studieåret 2019/20 har du mulighet til å skrive masteroppgave innenfor følgende forskningsprosjekter med tilknyttede stipender:

Klimarett

Fakultetets klimastipend åpner for å forskning på et bredt spekter av klimarettslige problemstillinger. Prosjektet kan rette seg mot klimaforebygging som kvotehandelssystemet, eller rettslige virkemidler for å reparere effekter av klimapåvirkning som overvann eller flåmvern. Det kan også fokusere på internasjonale og EØS-rettslige rammer eller nasjonal rett. Utlysningen av stipendet finner du her.

Søkere av klimastipendet kan også søke forskerlinjen, men dette er ikke et krav.

Stipend:  1 x 25 000 kroner.
Stipendet er finansiert av Fritt ord og Sparebanken Vest allmennnyttige stiftelse.

Kontaktperson: Sigrid Eskeland Schütz

Forvaltning i strand- og kystnære sjøområder

Prosjektet PlanCoast dreier seg om forvaltning av areal og ressurser i strand- og kystnært sjøområde. Plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven setter sentrale premisser for bruk og vern. Det samme gjør konsesjonslovgivningen, som for eksempel akvakulturloven. Næringsutvikling kan skje med utgangspunkt i privat eiendomsrett eller offentlige tillatelser akvakultur eller andre konsesjoner som gir tilgang til areal eller ressurser i dette området. Her kan du se utlysningen av stipendet.

Studenten har mulighet til å undersøke utvalgte offentlige rettslige eller privatrettslige problemstillinger. Studenten kan også se på sammenhenger mellom lover, styring eller vern for rettslige posisjoner.

Stipend: 1 x kr 100 000 kroner
Prosjektet er ledet fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er finansiert av Norsk forskingsråd.

Kontaktperson: Ingunn Elise Myklebust

Statsstøtte i finanssektoren

Prosjektets tittel er «Towards more stability, competiveness and predictability in the financial sector». Her har du mulighet til å arbeide med problemstillinger knyttet til statsstøtte I finanssektoren. Du kan arbeide med utviklingen av det rettslige rammeverket for statsstøtte i EU/EØS. Du kan fordype deg i salg av statlig eide banker sett i lys av statsstøtteregler, eller du kan se på ulike aspekter ved finanskrisen og den påfølgende krisehjelpen til banker. Utlysningen av stipendet finner du her.

Stipend: 2 x kr 100 000 kroner
Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Kontaktperson: Malgorzata Agnieszka Cyndecka

EØS-finanstilsyn – Norges tilknytning til EUs tilsynssystem for finansmarkedet 

Masteroppgaver om forvaltningsrettslige, prosessuelle eller forfatningsrettslige problemstillinger som følge av Norges tilknytning til EUs finansbyråer.

I EU er det etter Finanskrisen opprettet flere overnasjonale byråer som kan instruere nasjonale finanstilsyn og i visse tilfeller sette dem helt på sidelinjen gjennom bindende vedtak adressert direkte til nasjonale markedsaktører. For norsk finansnæring er tilgang til EUs indre marked for finansielle tjenester helt avgjørende, og dette forutsetter at EFTA-statene finner en rettslig holdbar og bærekraftig tilknytningsform til disse EU-byråene. Dette har imidlertid vist seg vanskelig, og for tiden står flere hundre rettsakter på dette området fast i EØS-komiteen. Utviklingen i EU går dessuten i retning av at byråene tilføres stadig nye oppgaver, og at de overnasjonale trekkene forsterkes. For norske myndigheter og finansmarkedsaktører reiser dette en rekke spørsmål som det er behov for å få nærmere utredet. Utlysningen av stipendet finner du her.

Stipend: 2x 75 000 kroner
Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Kontaktperson: Halvard Haukeland Fredriksen

Det nasjonale havbruksprosjektet

Studenter kan skrive masteroppgaver som handler om konsesjons- og bevilgningssystemet. Et annet sett av problemstillinger handler om driften av virksomheten sett opp mot de rettslige reguleringene som vi finner for matfiskproduksjon i sjø. Se utlysningen her. Les mer om prosjektet her.

Stipend: To masterstudenter kan ansettes i 50 prosent stilling tilsvarende vitenskapelig assistent. Stillingen er lønnet i ltr. 42 , kr. 195 900 pr år i halv stilling.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Kontaktperson: Ernst Nordtveit

Energirett

Slik samfunnet er struktuert, har vi et stort behov for energi fra kilder som olje, gass og elektrisitet. Samtidig har produksjon, omsetning og bruk av disse energikildene store økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser. Reguleringen av energimarkedet er et komplekst felt, som må sees i sammenheng med implementeringen av fornybar energi og ny teknologi. Den norske og internasjonale debatten rundt ACER og EUs tredje energipakke viser at dette også er et kontroversielt felt.

En stor masteroppgave kan gå i dybden på flere aspekter ved norsk energi, for eksempel nye teknologier som vindparker, regulering av energimarkedet, konkurranserett i energisektoren, de rettslige følgene av ACER eller finansiering av energiinfrastruktur. Utlysningen av stipendet finner du her.

Stipend: 1 x kr 75 000
Stipendet er knyttet til prosjektet: Regulating energy markets, a perspective from EEA/EU Competition and Public Procurement Law. Prosjektet er finansiert gjennom Akademiaavtalen.

Kontaktperson: Ignacio Herrera Anchustegui

Konkurranserett

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) tilbyr to stipender hver på 25 000 til studenter som ønsker å skrive en stor masteroppgave i konkurranserett. Den eller de som får slik stipend vil også få tilbud om skriveplass på senteret som ligger i jusII. Her kan man da få sitte daglig sammen med fakultetets egen ekspertise i konkurranserett.

VI har laget noen forslag til temaer som kan egne seg for en stor masteroppgave. Det er ikke et krav at det skrives om ett av disse temaene, men de har blitt vurdert som velegnede for en stor masteroppgave i konkurranserett

  • Prosjektsamarbeid: Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid mellom to aktører i forbindelse med inngivelse av tilbud i en anbudskonkurranse? Dette spørsmålet har blitt aktualisert i flere saker den siste tiden, blant annet EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i den såkalte Taxisaken. Den siste tidens saker viser at det er et behov for å finne ut hvor denne grensen går.
  • Kriminalisering av karteller i EU: Mange land i Europa har i dag fengselsstraff som sanksjon for deltagelse i karteller, men på EU-nivå finnes det ikke en slik sanksjon. Er det behov for kriminalisering av karteller på EU-nivå? Hvordan kan det eventuelt gjøres
  • Konkurranserettens anvendelse på idrettens organer: Nylig har saker som Henrik Kristoffersen-saken og EU-kommisjonens inngrep mot det internasjonale skøyteforbundets utestengelse av aktører som deltok i uautoriserte konkurranser, aktualisert spørsmålet om konkurranserettens anvendelse på organer i idretten. Når er idrettens organer underlagt konkurranseretten? Hva er kriteriene for når de faller innenfor eller utenfor konkurranseretten?
  • Bindende videresalgspriser: Kan Apple bestemme prisen på en Iphone som selges av Elkjøp? Eller er dette i strid med konkurransereglene? Rettspraksis som angår dette spørsmålet er gammel, samtidig som økonomisk teori viser at en tidligere kan har feilvurdert virkningene av slike prisavtaler. Er det på tide at jusen endres for å komme på linje med økonomisk teori?

Utlysningen av stipendet finner du her.

Stipend: 2 x 25 000 kroner

Kontaktperson: Ronny Gjendemsjø

Reisestipend for komparativ masteroppgave med innslag av kinesisk rett

Kan du tenke deg å skrive en komparativ masteroppgave der kinesisk rett inngår i sammenligningsgrunnlaget? Da kan du få et gunstig reisestipend på kr 20 000,- til en studietur til Kina. Fakultetet lyser ut inntil to stipend for masteroppgaver på 30, 60 eller 70 studiepoeng. Stipendene kan deles ut til masteroppgaver som skal leveres i desember 2019 (30 sp) eller våren 2020 (60 eller 70 sp). Stipendet er skattefritt. Utlysningen av stipendet finner du her.

Stipend: 2 x 20 000 kroner
Stipendet er finansiert av UTFORSK-midler fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

Kontaktperson: Bjørnar Borvik

Fritt Ords klimastipend

Kan du tenke deg å skrive stor masteroppgave om Grunnlovens § 112 og forholdet til klimaendringene? Stiftelsen Fritt Ord og Norsk klimastiftelse utlyser inntil tre klimastipender til studenter ved de juridiske fakultetene ved UiT, UiB og UiO som ønsker å skrive stor masteroppgave med denne tematikken. Stipendene er på kr 50 000 hver. Mer informasjon om stipendet og søknadsprosessen finner på denne siden.

Stipend: 3 x 50 000 kroner

Kontaktperson: Sigrid Eskeland Schütz

Petroleumsrett

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Norsk Olje og Gass deler ut stipend til studenter som skriver masteroppgave om petroleumrettslige tema.

Problemstillingene bør være aktuelle juridiske spørsmål fra den særskilte forvaltningsretten knyttet til petroleumsvirksomhet eller andre relevante rettsområder, f.eks. petroleumsskatt, tredjepartstilgang (TPA) eller petroleumskontrakter, havrett, HMS eller arbeidsrett.

Søknad med en kort prosjektbeskrivelse sendes til Norsk olje og gass v/Marita Bjelland Botne (mbb@norog.no) og blir behandlet fortløpende.

Stipend: 2 x 25 000 kroner per semester
Stipendet er finansiert av Norsk Olje og Gass.

Kontaktperson ved UiB: Henrik Jorem

Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer

Tilknyttet dette forskningsprosjektet deles det ut kr 20.000 til én student som skriver stor masteroppgave seg over to semestre, eller kr 10.000 (per student) til to studenter som skriver oppgave sammen over ett semester.

Kontaktperson ved fakultetet: Jørn Jacobsen

Skatterett

«Kan du tenke deg å skrive stor masteroppgave i skatterett? Skatterett er et offentligrettslig fag med nær tilknytning til privatrett. Typiske tolkningsspørsmål i skatteretten er hvilke typer avtaler, transaksjoner, økonomisk aktivitet eller eiendeler som er regulert av den enkelte skattebestemmelse.

Du står fritt til å foreslå emne selv, men det bør ha en side til et skatterettslig grunnbegrep eller hovedvilkår. Eksempler på slike grunnbegreper, er fordelsbegrepet i skatteloven § 5-1, de ulike inntektsbegrepene (arbeids-, virksomhets-, kapitalavkastning eller kapitalgevinst) i sktl. § 5-1, innvinningsbegrepet i sktl. § 5-1, hovedvilkårene for fradrag i sktl. § 6-1 om at det må foreligge en «pådratt» kostnad (oppofrelse) som har tilknytning til inntektservervelse. Tilsvarende eksempel fra internasjonal skatterett er skatteavtalenes fast driftsstedsbegrep eller: «Når innebærer skattereglene en restriksjon på EØS-avtalens fire friheter?» Dessuten har man grunnbegreper i merverdiavgiftsretten, eksempelvis uttrykket «omsetning» i mval. § 3-1 eller uttrykket til «til bruk» i avgiftspliktig virksomhet i mval. § 8-1.

Ved å ta utgangspunkt i et slikt grunnbegrep, kan avhandlingen dra nytte av og tilføre kunnskap om emner i kjernen av skatteretten. Samtidig vil det bli nødvendig å spisse avhandlingen til en nærmere bestemt problemstilling. Det er en fordel om avgrensningen/problemstillingen er mest mulig klarlagt i søknaden, men det kreves ikke at den er endelig bestemt. På nåværende stadium kan det være tilstrekkelig å peke på avgrensningsmuligheter. Selv om det er en fordel, kreves heller ikke at man har hatt skatterett på studiet.

Skatterettstipendene er knyttet til JUS397 Forskerlinjen. Utlysningen av stipendet finner du her.

Stipend: 2 x kr 100 000 kroner

Kontaktperson ved fakultetet: Henrik Skar  

Politi- og påtalerett

Stipendet er en del av forskingsprosjektet «Politi- og påtalerett», som er finansiert av Trond Mohn stiftelse (tidl. Bergens forskningsstiftelse), Det juridiske fakultet og Politidirektoratet (POD). Prosjektet startet opp 1. mars 2017 og består av en prosjektleder (professor), en professor (25 %), en forsker, en ph.d.-stipendiat (i politirett) og en professor II (10 %). Prosjektet vil om kort tid også utlyse en ph.d.-stilling. Se mer om prosjektet, og prosjektets ulike delprosjekter, på https://www.uib.no/politiogpatalerett

Det er et stort behov for forskning knyttet til de rettslige rammer for både politi- og påtalemyndighetens utførelse av sitt samfunnsoppdrag og sine kjerneoppgaver. Fagfeltet politi- og påtalerett dekker to særskilte myndighetsområder; politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politiet og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen.

Du står fritt til å foreslå emnet selv, men det må ha en klar tilknytning til politiet og/eller påtalemyndighetens virksomhet, og politi- og påtaleprosjektets overordnede profil. Se utlysningen av stipendet for mer informasjon om mulige temaer og søknadsprosessen.

Stipend: 1 x kr 100 000 kroner

Kontaktperson ved fakultetet: Gert Johan Kjelby