Hjem
Det juridiske fakultet
Koronavirus:

Informasjon til studenter ved Det juridiske fakultet

Etter 12. mars foregår all undervisning og alle eksamener ved Det juridiske fakultet våren 2020 digitalt

coronavirus og jusstudent
Foto/ill.:
Colourbox.com

Oppdatering 18. mai:

18. mai vil Universitetsbiblioteket åpne studentarbeidsplassene på de seks fakultetsbibliotekene for studenter som ber om tilgang. 

Grunnet smittevernhensyn er det kun et fast antall plasser ved de ulike læringssentrene på Universitetsbiblioteket.

Dersom studentarbeidsplassene ved et bibliotek er fylt opp, vil vi så langt det er mulig tilby plass ved et annet bibliotek. Når du mottar bekreftelse om tildelt tilgang, vil du få beskjed om hvilket bibliotek du har fått tilgang til.

UiB gjør videre fortløpende vurderinger av behov for gjenåpning av ytterligere studentarealer og kollokvierom. Dette vil i så fall skje på en trygg og forsvarlig måte, og i tråd med de til enhver tid gjeldende råd om smittevern.

Oppdatering 21. april:

Om inn- og utveksling høsten 2020: 

Forutsigbarhet er viktig for dere som har søkt om utveksling, og UiB tilstreber at dere skal få et snarlig svar på hvorvidt utveksling vil være mulig eller ikke til høsten. UiB avventer nå en avklaring fra Kunnskapsdepartementet, som er ventet å foreligge rundt 1. mai, og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

Tiltak fredag 3. april:

Dekanen har fattet vedtak om vurderingsuttrykk for norske og engelske spesialemner.

Dekanen har besluttet at vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått også for alle norskspråklige spesialemner dette semesteret.

Begrunnelsen for dette er at flere av de grunnene som fakultetsstyret brukte for å gå over til bestått/ikke-bestått for obligatoriske emner slår til med samme styrke for norske spesialemner, selv om det er noen forskjeller mellom de obligatoriske emnene og spesialemnene. Dekan har særlig lagt vekt på at betenkelighetene som knytter seg til å gi full karaktersetting for en ganske kort hjemmeeksamen, slår til på samme måte for norske spesialemner som for obligatoriske emner.

Dekanen har besluttet at vurderingsuttrykket skal være A-F for alle engelske spesialemner dette semesteret.

I begrunnelsen er det lagt særlig vekt på hvilken betydning dette har for fakultetets internasjonale studenter sin studieprogresjon. Fakultetet har gjennomført en spørreundersøkelse blant de internasjonale studentene og fått kartlagt konsekvensene. 

Studenter på engelske spesialemner som opplever sin studiesituasjon som så krevende at de ikke vil kunne prestere slik de ellers ville, kan søke fakultetet om å få vurderingsuttrykket Bestått/Ikke-bestått på hjemmeeksamen. Slik søknad må sendes til fakultetet innen 30. april 2020 til post@jurfa.uib.no 

Alle spesialemneeksamener avholdes på de datoene som står oppført i eksamensplanen.

Tiltak onsdag 25. mars:

Fakultetsstyret har i utfyllende vedtak til sak (14/20) vedtatt unntak fra gjeldende regulering av prøvingsform og vurderingsuttrykk for vårens obligatoriske emner:

 • JUS113 Kontraktsrett I: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen.
 • JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II, JUS243 Alminnelig formuerett: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen.  Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått.
 • JUS133 Rettskilde og metodelære: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått.
 • JUS134 Rettshistorie og komparativ rett: Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått.

For spesialemner er følgende vedtatt:

 • Prøvingsformen skal være hjemmeeksamen.
 • Vurderingsuttrykket vedtas senere. Det kan skilles mellom emnene der dette begrunnes i særlige forhold knyttet til de enkelte emnene.

Se mer informasjon under Eksamen nedenfor og i Mitt UiB.

 

Følge med på dine emner i Mitt UiB.

Følg med på uib.no/korona

Digitalt informasjonssenter

Informasjonssenteret for studenter ved Det juridiske fakultet er fysisk stengt fra og med torsdag 12.3.2020 kl. 1200, frem til minst 14.4.2020. Det vil bli tatt ny vurdering i starten av april. 

Informasjonssenteret kan kontaktes på telefon 55 58 95 00. Telefonen besvares i tidsrommet 9 -14 (hverdager).

E-post til studieveileder@jurfa.uib.no blir besvart og studieveiledning gjennomføres per telefon. 

Undervisning   

Undervisning på obligatoriske emner :

 • Forelesninger: Fra og med 11. mars skjer alle forelesninger digitalt. Filmopptak av forelesningene eller annet relevant undervisningsmateriell blir publisert på emnets side i Mitt UiB.  
   

 • Arbeidsgrupper og storgrupper: Fra 12. mars avholdes arbeidsgrupper digitalt. Storgrupper blir enten gjennomført digitalt eller det utvikles digitalt materiale i emnet. Følg med på dine emner i Mitt UiB. Digitalt verktøy for gjennomføring av arbeidsgrupper og storgrupper fremover vil i hovedsak være Zoom, som UiB har lisens på. 

 • Obligatoriske arbeidskrav: Oppmøte i arbeids- og storgrupper utgår fra beregningen knyttet til 75 %-kravet på 1., 2. og 3. studieår. Obligatoriske arbeidskrav blir kun å skrive og levere oppgavesvar og å kommentere oppgavesvar knyttet til arbeidsgruppeoppgaver. Det publiseres informasjon på det enkelte emnet i Mitt UiB om hva kravet er i det aktuelle emnet.  
   

 • Hva hvis jeg ikke får skrevet eller kommentert pga sykdom eller omsorgsforpliktelser?  Fakultetet vil legge til rette for at studenten kan levere ekstra oppgave(r). Studenter med slike behov må aktivt søke fakultetet om dette, og søke så tidlig at det vil være praktisk mulig å gjennomføre dette før eksamen.    
   

 • Obligatorisk oppgave: Kravet om bestått obligatorisk oppgave opprettholdes i alle emner. 
   

 • Seminargrupper på 4. studieår: Det lages et digitalt opplegg til erstatning for seminargrupper i JUS243 Allmenn formuerett. Følg med på emnet i Mitt UiB.
   

 • Tar du et emne for første gang og består de obligatoriske arbeidskravene, men blir syk til eksamen, kan du for alle obligatoriske emner ta kontinuasjonseksamen i uke 31 og 32.  
   

 • Følg med på dine emner i Mitt UiB for å få informasjon om særskilte tilpassinger av undervisningsaktiviteter. 
   

Undervisning på spesialemner 

Spesialemneundervisningen foregår fra 13. mars digitalt. Følg med på dine emner i Mitt UiB.

Eksamen våren 2020

Fakultetsstyret har 25. mars i utfyllende vedtak til sak (14/20) vedtatt unntak fra gjeldende regulering av prøvingsform og vurderingsuttrykk for vårens obligatoriske emner:

 • JUS113 Kontraktsrett I: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen.
 • JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II, JUS243 Alminnelig formuerett: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen.  Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått.
 • JUS133 Rettskilde og metodelære: Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått.
 • JUS134 Rettshistorie og komparativ rett: Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått.

For spesialemner er følgende vedtatt:

 • Prøvingsformen skal være hjemmeeksamen.
  Dekanen har 3. april vedtatt følgende om vurderingsuttrykk for spesialemner:
  • vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått for alle norskspråklige spesialemner.
  • Vurderingsuttrykket skal være A-F for alle engelske spesialemner.
  • Studenter på engelske spesialemner som opplever sin studiesituasjon som så krevende at de ikke vil kunne prestere slik de ellers ville, kan søke fakultetet om å få vurderingsuttrykket Bestått/Ikke-bestått på hjemmeeksamen. Slik søknad må sendes til fakultetet innen 30. april 2020 til post@jurfa.uib.no 

Vedtak som gjelder for alle emner:

 • Hovedregelen for hjemmeeksamen er at den er på seks timer med en ordgrense på 4000 ord.
 • Annen varighet og eventuelt også annen ordgrense kan bestemmes av studiedekanen i samarbeid med emneansvarlig og studieadministrasjonen.
 • Studenter som gjentar en allerede bestått eksamen i nytt vurderingsuttrykk: Ved stryk på ny eksamen, vil tidligere karakter bli stående som tellende karakter. Ved bestått ny eksamen, vil «Bestått» bli tellende karakter.
 • Studenter som får Bestått som tellende karakter i et emne som har ekstraordinær B/Ib våren 2020, og senere gjentar eksamen med bokstavkarakter: Ved stryk på ny eksamen blir «Bestått» tellende, ved bestått karakter på ny eksamen blir bokstavkarakteren tellende.
 • Unntakene gjelder både for ordinær eksamen V20 og for eventuell kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen til samme emne. 
 • Fakultetet utformer et generelt skriv som orienterer om de ekstraordinære forholdene ved eksamener og vurderingsuttrykk dette semesteret. Alle studentene kan få dette skrivet, og legge det ved sin karakterutskrift eller sitt vitnemål som forklaring på de ekstraordinære forekomstene.

Masteroppgaver våren 2020

Dekanen har fattet vedtak om innleveringsfrister for masteroppgaver våren 2020:

 1. For vårsemesteret 2020 kan studenter på JUS399 masteroppgave velge å levere sin oppgave enten 11. mai eller 8. juni. Studenten må gjøre sitt valg innen 10. april da studentene senest bekrefter at de skal levere dette semesteret. Valget kan ikke senere endres, men studenter kan uansett søke om innlevering i henhold til pkt. 2.
   
 2. Studenter som har opplevd ekstraordinære utfordringer kan søke om å få levere senere enn 8. juni. En slik individuell fristforlengelse kan tilkjennes for studenter som i løpet av semesteret enten:
 • selv har vært syke,
 • har hatt økte omsorgsforpliktelser for barn, foreldre eller andre, 
 • har vært pålagt ekstra arbeid i helsetjeneste, politi, forsvar eller andre kritiske samfunnsinstitusjoner,
 • har hatt problemer med å skaffe relevante kilder eller litteratur og veileder bekrefter at dette har forsinket skrivingen av oppgaven.

Individuell fristforlengelse tilkjennes bare dersom studenten har opplevd en forsinkelse av sitt arbeid som ikke allerede er kompensert av den fire ukers fristforlengelsen som tilbys alle studenter etter punkt 1. En søknad om individuell fristforlengelse må være fakultetet i hende senest 25. mai.

 1. For vårsemesteret 2020 kan studenter på JUS396 og JUS 397 søke om fristforlengelse. En søknad om individuell fristforlengelse må være fakultetet i hende senest 25. mai. Eventuell fristforlengelse skjer i samsvar med kriteriene i pkt. 1 og 2 foran.

Fravær grunnet koronasmitte 

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. Gyldig fravær fra obligatoriske arbeidskrav skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. I midlertidig forskrift om tillegg til UiB sin studieforskrift er det åpnet opp for egenerklæring for registrering av gyldig fravær til eksamen. 

UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal bli skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus.  

Utveksling 

Det er for tidlig å si om eller hvordan koronautbruddet vil påvirke planlagte utvekslingsopphold studieåret 2020/2021. Situasjonen og spredningen endrer seg fra dag til dag, og det er på nåværende tidspunkt umulig å si hvordan situasjonen vil være i de ulike land og ulike verdensdeler, og ved det enkelte vertsuniversitet når studieåret 2020/2021 skal starte opp. Vi anbefaler at du fyller ut søknaden til vertsuniversitetet ditt som normalt, og forholder deg som om utvekslingsoppholdet ditt vil kunne gjennomføres.

Vi vil likevel anbefale at du utsetter kjøp av billetter eller kjøper fleksibel billett, og følger med på råd fra norske myndigheter som råd fra Folkehelseinstituttet og UD sine reiseråd.

Dersom det senere viser seg at utveksling til ditt vertsuniversitet ikke lar seg gjennomføre enten på grunn av reiseråd fra UD eller på grunn av situasjonen ved vertsuniversitetet, vil fakultetet ta kontakt med deg med nærmere informasjon om hvorvidt det er mulig å tilby utveksling påfølgende semester istedenfor, ev. til andre destinasjoner, eller om hvordan du istedet melder deg opp til spesialemner og/eller masteroppgave her hjemme.

Dersom planen din er å skrive masteroppgave under utveksling høsten 2020, anbefaler vi at du som et føre var-tiltak også melder deg på til masteroppgaveskriving her hjemme innen fristen 15. mai.

Er du på utveksling?

UiB anbefaler alle studenter i utlandet om å reise hjem.

Hold kontakt med utvekslingskontakten din og følg retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Følg med på, eller etterspør, informasjon fra vertsuniversitetet ditt om hvordan de kan legge til rette for at du kan gjennomføre det faglige opplegget slik at du får fullført semesteret, selv om du reiser hjem.

I fall du ikke kan fullføre semesteret ved hjelp av tilpasninger fra vertsuniversitetet, legger fakultetet til rette for at du kan meldes opp til spesialemner ved fakultetet og isteden avlegge eksamen i spesialemner ved UiB våren 2020.

Dersom planen din er at utvekslingssemesteret skal godskrives som masteroppgave, og du ikke får fullført det faglige opplegget ved vertsuniversitetet ditt, ber vi deg melde fra til fakultetet på utveksling@jurfa.uib.no.

 

UiB følger utviklingen i koronautbruddet nøye. Dersom situasjonen endrer seg, vil studentene få varsel på vanlig måte ved eventuelle endringer knyttet til undervisning og eksamen. 

Les også: Informasjon til alle som er ansatt eller student ved UiB vedrørende koronaepidemien