Hjem
Det juridiske fakultet
Jusstudenters studiehverdag i koronatider

Informasjon til studenter ved Det juridiske fakultet

Informasjon om studiehverdagen for jusstudenter i koronatider ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

coronavirus og jusstudent
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Oppdatering 21. april 2021:

UiB sine bygg er åpne for studenter og studentarbeidsplassene er tilgjengelige.

Undervisning i mindre grupper (inntil 20 personer) kan gjennomføres fysisk, all annen undervisning gjennomføres digitalt. Følg med i dine emner i Mitt UiB for nærmere informasjon.

Hvis du lurer på noe, er du velkommen til å kontakte fakultetet på studierettleiar.jurfa@uib.no. Spørsmål knyttet til et spesifikt emne/studieår får du raskest svar på om du sender det til administrativt ansvarlig for ditt studieår.

Det er anbefaling om hjemmekontor for de som kan ha det.

Husk å følge med på Mitt UiB / UiB.no/korona!

 

Følg med på uib.no/korona

UiB følger utviklingen i koronautbruddet nøye. Dersom situasjonen endrer seg, vil studentene få varsel på vanlig måte ved eventuelle endringer knyttet til undervisning og eksamen.

Undervisning våren 2021 

Ved endring fra digital til fysisk undervisning vil det bli forsøkt gitt melding om dette ca. én uke før. Følg med i dine emner på Mitt UiB

Obligatoriske emner

  • Forelesninger vil i hovedsak avholdes digitalt.
  • Arbeids- og storgrupper avholdes som normalt hvis mulig. Den til enhet tid gjeldende smittesituasjonen har betydning for om obligatorisk undervisning foregår fysisk eller digitalt. Det vil være digitale ordninger for studenter i risikogrupper og studenter som blir syke. Se nærmere informasjon i Mitt UiB på dine emner.
  • Obligatoriske arbeidskrav vil bli som normalt, selv om arbeids- og/eller storgrupper gjennomføres digitalt. Du finner mer informasjon om arbeidskrav og fremmøteberegning her. Gjeldende obligatoriske arbeidskrav for det enkelte emne finner du på emnets hjemmeside.
  • Kravet om bestått obligatorisk oppgave opprettholdes i alle emner.
  • Seminargrupper på 4. studieår går som normalt, fysisk eller digitalt avhengig av den til enhver tids gjeldende smittesituasjon. Noen grupper vil gå digitalt og det blir ekstra digitale tilbud for studenter som har behov for det. 
  • Tar du et obligatorisk emne for første gang og består de obligatoriske arbeidskravene, men blir syk til eksamen, kan du ta kontinuasjonseksamen i uke 31 og/eller 32.
  • Følg med på dine emner i Mitt UiB for å få informasjon om særskilte tilpassinger av undervisningsaktiviteter.

Spesialemner

Undervisning i de fleste norske spesialemner vil foregå digitalt. For engelske spesialemner vil det oftest være en hybridløsning med både fysisk undervisning og strømming eller opptak. Den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen er avgjørende for undervisningsformen. Følg med på dine emner i Mitt UiB.

Eksamen våren 2021

Fakultetsstyret og dekanen har fattet vedtak for alle skoleeksamener våren 2021. 

Alle skoleeksamener i jussemner vil avholdes som skoleeksamen hjemme, med unntak av JUS243 som har hjemmeeksamen. 

Sjekk emnets side på Mitt UiB for nærmere informasjon.

Dekanen har vedtatt at det opprettes eksamensberedskapsgrupper for hver eksamen. Gruppens mandat er å gi råd til dekan med sikte på eksamensform og eventuelt vurderingsuttrykk, basert på de vurderinger som gjøres av Bedriftshelsetjenesten, Studieavdelingen og Bergen kommune, og bidra til å vurdere tiltak og konsekvenser m.m. Dekan vil understreke at avvik fra planen om å gjennomføre skoleeksamen bare er aktuelt dersom det er nødvendig på grunn av den pågående pandemien. Studentene er representert i gruppen gjennom JSU (Juridisk studentutvalg).

Informasjonssenter for studenter

Fakultetets informasjonssenter på Dragefjellet kan kontaktes på telefon 55 58 95 00 eller e-post studieveileder@jurfa.uib.no i tidsrommet kl. 0900-1400 mandag - fredag.

All studieveiledning gjøres per telefon.

Skal du på utveksling?

Koronautbruddet har påvirket planlagte utvekslingsopphold studieåret 2020/2021. Studenter som har søkt utveksling for studieåret 2020/2021 får direkte informasjon fra både UiB sentralt og fakultetet fortløpende. Følg også med på utvekslingsinformasjonen på uib.no/korona.

Vi anbefaler at du utsetter kjøp av billetter eller kjøper fleksibel billett, og følger med på råd fra norske myndigheter som råd fra Folkehelseinstituttet og UD sine reiseråd.