Hjem
Det juridiske fakultet
BEREDSKAP

Beredskapsplan for Det juridiske fakultet

Ved brann og alvorlige uforutsette hendelser iverksettes fakultetets lokale beredskapsplan.

Illustrasjon av beredskap
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Beredskapsplan for Det juridiske fakultet

Vedtatt av fakultetsstyret 19.6.2018

Beredskapsplanen ved Det juridiske fakultet skal bidra til å: 

 • sikre liv og helse
 • sikre verdier
 • ivareta ansatte og studenter
 • ivareta intern kommunikasjon

Ansvar og prinsipper

Beredskapsarbeidet ved Det juridiske fakultet er basert på prinsipper om ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Det innebærer følgende:

 • Den som har ansvar i en normalsituasjon, har også ansvaret i en ekstraordinær situasjon.
 • Den organisasjonen man opererer med i en beredskaps­situasjon, skal være mest mulig lik den organisasjonen man har til daglig.
 • Kriser og hendelser skal håndteres på et lavest mulig nivå hvor nødvendig kompetanse og ressurser er til stede.
 • Universitetet har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Dekan har det overordnede og strategiske ansvaret i en beredskapssituasjon ved fakultetet.

Fakultetsdirektøren er operativ leder av fakultetets beredskapsgruppe.

Universitetsdirektøren er operativ leder av den sentrale beredskapsledelsen og er ansvarlig for enhetlig og samordnet beredskap ved UiB.

Plassansvarlig for brann skal følge Branninstruks for plassansvarlig og er ansvarlig for evakuering av eget ansvarsområde.

Forelesere, seminarledere, arrangører og møteledere skal følge Branninstruks for undervisnings- og forsamlingslokaler og er ansvarlig for evakuering fra auditorier og møterom.

Ansatte, studenter og gjester har plikt til å gjøre seg kjent med Branninstruks for studenter og ansatte.

Iverksetting

Beredskapsplanen iverksettes av fakultetsdirektør ved:

 • Skade på ytre miljø
 • Brann eller eksplosjon
 • Lekkasje/vannskade
 • Skade på ansatt, student eller gjesteforsker i forbindelse med aktiviteter i regi av UiB
 • Hendelse med ansatt på feltarbeid/jobbreise
 • Alvorlige hendelser som kan eskalere
 • Terrorhandling eller trussel

Tiltakskort for de ulike hendelsene er tilgjengelige i universitetets krisestøtteverktøy.

 

Varslingsrutiner

Den som først blir oppmerksom på en alvorlig hendelse, er ansvarlig for å varsle.

Ring først nødetatene:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Gi beskjed om:

 • Hvem du er
 • Hva som har skjedd
 • Hvor det har skjedd
 • Skadeomfang

Ring deretter:

 • UiBs vekter- og beredskapstelefon 55 58 80 81
 • Fakultetsdirektøren 945 03 953

Universitetsdirektøren skal alltid varsles om beredskapssituasjoner ved fakultetet, for å sikre enhetlig og samordnet beredskap.

Når sentral beredskapsledelse setter stab, skal også beredskapsgruppen ved berørt fakultet sette stab.

Organisering og oppgaver

Beredskapsgruppen består av:

 

Rolle

Navn

Stedfortreder

Dekan

Karl Harald Søvig

Anne Marie Frøseth

Fakultetsdirektør

Øystein L. Iversen

Christine Stoltz Olsvik

HR

Anita Hadziavdic Garden

Synne Alne

Studie

Christine Stoltz Olsvik

Nina Østensen

Kommunikasjon

Monica Roos / Ida Bergstrøm

Hanna Slaatta

Loggfører

Christine Stoltz Olsvik

Anita Hadziavdic Garden

Beredskapsgruppens oppgaver:

Dekan skal: 

 • Sikre strategisk håndtering av hendelsen
 • Varsle Universitetsdirektøren og holde ham/henne løpende orientert
 • Bistå sentral beredskapsledelse ved behov

Fakultetsdirektør skal: 

 • Vurdere hendelsens art og omfang  
 • Holde dekan løpende orientert
 • Varsle og etablere fakultetets beredskapsgruppe
 • Fremskaffe og fordele de ekstra ressursene situasjonen krever 
 • Etablere kontakt og samordne dialog mellom fakultet, sentrale avdelinger og lokale enheter 
 • Varsle aktuelle myndigheter og samarbeidsinstitusjoner 
 • Godkjenne informasjon som gis til ansatte, studenter og pårørende
 • Bistå sentral beredskapsledelse ved behov 
 • Vedta å gjenopprette normal drift når hendelsen er under kontroll eller situasjonen avklart

Kommunikasjonsrådgiver skal: 

 • Gi kommunikasjonsfaglige råd til fakultetets beredskapsgruppe
 • Utarbeide informasjon fra fakultetet under og etter hendelsen 
 • Holde ledelsen oppdatert på mediebildet i den aktuelle situasjonen  

HR skal: 

 • Fremskaffe oversikt over aktuelle ansatte og deres nærmeste pårørende  

Studie skal: 

 • Fremskaffe oversikt over aktuelle studenter og deres nærmeste pårørende 

Loggfører skal: 

 • Dokumentere relevant faktainformasjon, beslutninger og oppgaver  
 • Dokumentere statusmøter 
 • Utarbeide situasjonsrapporter 

Normalisering og oppfølging

Når hendelsen er under kontroll eller situasjonen avklart, er fakultetsdirektøren ansvarlig for å gjenopoprette normal drift av virksomheten så raskt som mulig. Umiddelbart etter hendelsen skal det gjennomføres en kort debrief.

Fakultetsdirektøren er ansvarlig for etterarbeid og rapportering.

Studenter og ansatte som blir rammet av en alvorlig hendelse skal ivaretas på en forsvarlig og god måte, og at de skal følges opp ut fra den enkeltes behov.

Senest to uker etter hendelsen skal alle som har vært mobilisert, delta i en oppsummering. Formålet er å evaluere, identifisere forbedringer og planlegge videre oppfølging.

Etter evalueringen skal det utarbeides en samlet rapport som oversendes universitetsdirektøren og fakultetets hovedverneombud.

Øvelser

En viktig forutsetning for god beredskap er at alle involverte kjenner sine roller og oppgaver i en beredskapssituasjon.

Gjennom øvelser skal fakultetet øve på håndtering av ulike beredskapssituasjoner og finne forbedringspunkter i planverk, verktøy og samhandling.

Øvelser skal gjennomføres jevnlig, og minimum én gang pr. år.

Revisjon

Fakultetets beredskapsplan revideres jevnlig, og minimum årlig. Varslingslister justeres fortløpende ved behov. Fakultetsdirektør er ansvarlig for revisjon og oppdatering.