Hjem
Det juridiske fakultet
STUDENTER I ARBEIDSLIVET

Skrev master i ekstern bedrift

Mens Mikal Grønhaug Isaksen skrev masteroppgave i Harris advokatfirma og ble ansatt der etterpå, fikk Ella Pettersen jobb som militærjurist i Forsvaret etter å ha skrevet sin i Skatteetaten. – Ordningen er en svært viktig del av vår rekruttering, sier senioradvokat Ane Ottesen i Harris.

Master i Bedrift
Mikal Grønhaug Isaksen og Ella Pettersen skrev masteroppgave i ekstern virksomhet.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen tilbyr samarbeid med arbeids- og næringslivet gjennom oppgavesamarbeid. Studentene setter seg inn i en problemstilling og løser en oppgave for en virksomhet eller organisasjon. Ved det juridiske fakultet har mange studenter skrevet masteroppgaven hos ekstern bedrift.

– Jeg opplevde det som veldig spennende og lærerikt å skrive masteroppgave hos Skatteetaten i Bergen, sier Ella Pettersen, nyutdannede jurist fra Universitetet i Bergen (UiB), som nå jobber i Forsvaret.

– Det var en stor fordel å ha et fast kontor å arbeide på. Det å dele arbeidsplass med inspirerende advokater ga meg også motivasjon til å stå på, sier Mikal Grønhaug Isaksen fra UiB. Han skrev masteroppgaven hos advokatfirmaet Harris, hvor han også fikk jobb etterpå.

Ansvar ved salg av bruktbil

I masteroppgaven skrev Grønhaug Isaksen om kontrollansvar for mangler ved salg av brukte ting etter kjøpsloven. Nærmere bestemt konsentrerte han seg om salg av bruktbil mellom privatpersoner, ettersom det er dette salgsobjektet det oppstår flest tvister om mellom private.

Kontrollansvaret er ansett som svært strengt. I mastergraden undersøkte Grønhaug Isaksen om og i hvilken grad det er grunnlag for en rimeligere tolkning av kontrollansvaret mellom privatpersoner.

– Jeg fant at i bruktsalg mellom private må vilkårene tolkes lempeligere enn ved salg mellom næringsdrivere, slik at privat selger ofte vil fritas dersom mangelen var utenfor hans praktiske kontrollmuligheter, sier han. 

Masterarbeidet er jo veldig selvstendig. Likevel synes jeg det var motiverende å befinne meg rundt flinke og effektive mennesker

Mikal Grønhaug Isaksen

Skattepliktige frynsegoder

Mens Grønhaug Isaksen hadde skriveplass hos Harris, fordypet Pettersen seg i frynsegoder og skatteplikt hos Skatteetaten. Problemstillingen i mastergraden hennes angår spørsmålet om når arbeidsgiver må innrapportere frynsegoder den ansatte mottar i arbeidsforholdet. Frynsegoder er for eksempel gaver mottatt i arbeidsforhold, personalrabatter, bruk av firmabil og bedriftshelsetjenester.

Den klare hovedregelen er at alle frynsegoder ansatte mottar i arbeidsforholdet skal skattlegges, fordi det vil være mest rettferdig og samfunnsøkonomisk effektivt. 

– Selv om regelverket er forsøkt klarlagt og oppdatert de siste årene, fant jeg ut mens jeg skrev masteroppgaven at det fortsatt er behov for at lovgiver gir tydeligere retningslinjer for hvor grensen mellom skatteplikt og skattefritak går, sier hun. 

Jeg fikk tett oppfølging og veiledning, hadde alltid mulighet til å stille spørsmål og til å diskutere problemstillinger med ivrige og kunnskapsrike skattejurister

Ella Pettersen

Motiverende skriveplass

Både Pettersen og Grønhaug Isaksen synes det var lærerikt og motiverende å skrive masteroppgave i en ekstern bedrift. 

– Masterarbeidet er jo veldig selvstendig. Likevel synes jeg det var motiverende å befinne meg rundt flinke og effektive mennesker, sier Grønhaug Isaksen.

– En annen fordel var at jeg fikk et bedre innblikk i bedriften og de ulike fagområdene. Jeg hadde også en flink veileder som hjalp meg særlig med å se de praktiske konsekvensene av reglene, sier han. 

Pettersen mener også at det var mange fordeler med å skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift.

– Jeg fikk tett oppfølging og veiledning, hadde alltid mulighet til å stille spørsmål og til å diskutere problemstillinger med ivrige og kunnskapsrike skattejurister og ikke minst fikk jeg tilgang til et eget kontor med PC og annet teknisk utstyr, forteller hun. 

Dobbel veiledning

Begge masterstudentene mottok veiledning fra både UiB og bedriften de skrev mastergraden i. 

– Veiledningen fra UiB og fra Harris foregikk parallelt uten noe samspill seg imellom. Men kort fortalt kan jeg si at veiledningen fra Harris i større grad rettet seg mot de praktiske konsekvensene av kontrollansvaret, sier Grønhaug Isaksen. 

– Veilederen min i Harris hadde ganske god peiling på biler. I tillegg var veiledningen fra UiB mer styrt, mens veiledningen i Harris foregikk slik at jeg gikk ned på kontoret til veilederen for å sparre ved behov. 

Pettersen ble tildelt veileder fra UiB og Skatteetaten. Underveis i masteroppgaveskrivingen sendte hun utkast til, og diskuterte spørsmål med begge. 

– Det ga en trygghet i skriveprosessen der begge veiledere var enige om endringer som burde gjøres, samtidig som det var spennende de gangene veilederne var litt uenige. Det ga meg godt grunnlag for å drøfte meg frem til hvilken løsning som jeg mente var den beste.

Vinn-vinn-situasjon

Pettersen og Grønhaug Isaksen sier de ville har gjort det samme om igjen og anbefaler andre studenter til å skrive master i ekstern virksomhet, dersom de de får sjansen. 

– Det er en vinn-vinn-situasjon. Du får ressurser og veiledning til masteroppgaven, og får samtidig muligheten til å bli kjent med et firma over lengre tid, sier Grønhaug Isaksen. 

– Jeg vil absolutt anbefale andre å skrive masteroppgave i samarbeid med bedrift. Det gir en faglig trygghet som er vanskelig å oppnå i like stor grad om en står helt på egne ben i masterskriveprosessen, sier Pettersen. 

Still spørsmål

De tidligere masterstudentene deler også råd for andre som kunne tenke seg å skrive masteroppgave i en bedrift. 

– Et godt råd er å ikke være redd for å spørre om hjelp eller generelle tips. Å få andre til å lese oppgaven din er alltid verdifullt, sier Grønhaug Isaksen. 

– Mitt beste råd må nok være å fysisk møte opp hos bedriften, forutsatt at du får mulighet til det, og å tørre å stille spørsmål og legge opp til diskusjoner med de som jobber i bedriften, sier Pettersen. 

– Dersom du har tilgang til intranett eller interne saker, vil jeg også anbefale å lese noen saker bedriften har hatt, for å få innblikk i hvordan problemstillinger i masteroppgaven får relevans i det praktiske liv, sier hun. 

Studenter er oppdatert på siste kunnskap og det gir merverdi.

Ingrid Nergaard Fjeldstad, Skatteetaten

– Svært viktig for rekruttering

Arbeidsgiverne er også glade for ordningen og ser verdien av å tilby skriveplass for mastergradsstudenter. 

Senioradvokat Ane Ottesen i Harris sier at ordningen legger til rette for at studenten får anledning til å bli kjent med firmaet og deres advokater. De får en god anledning til å bli kjent med studenten både faglig og sosialt. 

– Ordningen er en svært viktig del av vår rekruttering av nye advokatfullmektiger, og gir oss en unik mulighet til å se og bli kjent med studenten før ansettelse. I tillegg får studentene anledning til å erfare hvordan det er å arbeide i et advokatfirma, sier Ottesen, som er en av tre advokater som er ansvarlig for trainee- og skriveplassordningen ved Harris.

– Vi erfarer at den beste opplevelsen av en skriveplassordning oppnås når begge parter utviser interesser for hverandre både faglig og sosialt, sier hun. 

Seniorskattejurist Ingrid Nergaard Fjeldstad i Skatteetaten mener at arbeidsgiverne kan tilby studentene en praktisk tilnærming til teoretiske spørsmål knyttet til arbeidsplassen. Hun understreker at studentene også utgjør en verdi for arbeidsgivere. 

– Studenter er oppdatert på siste kunnskap og det gir merverdi. De bidrar med gode faglige innblikk og blir gjerne med på uformelle lunsjprater, som i seg selv er verdifullt. I helte tatt bidrar det veldig positivt til arbeidsmiljøet å ha studenter rundt seg, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad.