Hjem
Det juridiske fakultet
FORSKNINGSPROSJEKT

Straffutmåling i saker der barn har begått drap

Forskningsprosjekt ved det juridiske fakultet ledet av postdoktor Ingun Fornes.

Illustrasjonsbilde av ungdom i fengsel
Ingun Fornes skal undersøke straffedommer som gjelder barn domfelt for drap.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Prosjektet skal analysere straffedommer som gjelder barn domfelt for drap avsagt i perioden 1965-2022. Formålet er å frembringe forskningsbasert kunnskap om domstolenes straffutmåling i saker der barn har begått drap. Anslått prosjektslutt er 31.12.2022.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Bakgrunn og formål med forskningsprosjektet

Prosjektet skal opprette et register med straffedommer som gjelder barn domfelt for drap avsagt i perioden 1965-2022. På bakgrunn av registeret vil anonymiserte straffedommer innhentes fra Lovdata. I de tilfellene der dommene ikke er publisert på Lovdata vil dommene innhentes fra den aktuelle domstolen. Disse dommene vil bli anonymisert av prosjektleder før de lagres i prosjektets database. Informasjonen som skal hentes ut fra dommene er knyttet til faktorer som påvirker domstolens straffutmåling. Dette vil kunne omfatte forhold som domfeltes alder på handlingstidspunktet, helseopplysninger, kontakt med barneverntjenesten og oppvekstforhold m.m. Formålet er å frembringe forskningsbasert kunnskap om domstolenes straffutmåling i saker der barn har begått drap. Funn vil kommuniseres til offentligheten gjennom vitenskapelige publikasjoner.

Lovgrunnlag for behandling

Det rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger er at personopplysningene er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, jf EUs personvernforordning art. 6 nr. 1 bokstav e), med supplerende grunnlag i personopplysningsloven § 8, idet personopplysningene er vurdert å være nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig forskning.

Behandlingen av personopplysninger om straffedommer, jf personvernforordningen art. 10, og særlige kategorier personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9, er rådført med institusjonens personvernombud i samsvar med personopplysningsloven §§ 11 og 9, og i forbindelse med gjennomføring av personvernkonsekvensvurdering, jf personvernforordningen art. 30. Det er vurdert at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen og øvrige relevante bestemmelser.

Prosjektet har søkt Politidirektoratet om innsyn i politiets reaksjonsregister, som er taushetsbelagt jf. Politiregisterloven § 23, med fritak for taushetsbelagte opplysninger for forskere i henhold til forvaltningsloven §13 d og politiregisterloven § 24. 

Behandling av informasjon

Vi behandler og oppbevarer all informasjon vi har innhentet fra dommene som konfidensielt materiale og i tråd med forskningsetiske retningslinjer. Det innsamlede datamaterialet vil kun være tilgjengelig for et begrenset antall personer ved Universitetet i Bergen som er tilknyttet prosjektet. Materialet oppbevares og behandles i Universitetet i Bergens løsning for sikker tilgang til sensitive og konfidensielle personopplysninger, SAFE. Dette er en svært sikker framgangsmåte, og oppbevaringen og behandlingen etterkommer de krav som Datatilsynet stiller på tilfredsstillende vis. Registeret og dommene slettes/destrueres senest tre år etter prosjektslutt. Anslått prosjektslutt er 31.12.2022.

Registeret vil inneholde dato for domsavsigelse, domstol og domsreferanser. Registeret vil ikke inneholde annen personidentifiserende informasjon enn dette. Funn fra forskingsprosjektene vil bli presentert i vitenskapelige artikler, rapporter, seminarer og lignende. Navn vil ikke bli brukt eller knyttet til funn i prosjektet.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for prosjektet er Universitetet i Bergen. Dersom du har spørsmål om prosjektet og behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med:

Kontakt

Prosjektleder, postdoktor Ingun Fornes (ingun.fornes@uib.no +47 55 58 95 20)