Hjem
Det juridiske fakultet
RETTSVITENSKAP SOM FORMER SAMFUNNET

Bidrar til økt rettssikkerhet i samfunnet

Prosjektet Politi- og påtalerett gir viktige faglige bidrag til det praktiske rettsliv i politiet og påtalemyndigheten. Professor og leder Gert Johan Kjelby mener at forskningsprosjektet har ført til en kraftsatsning på fagfeltet.

Politi. UiB.
Hvordan politi- og påtalemyndighet ivaretar sitt samfunnsoppdrag, avhenger av hvordan reglene i politi- og påtaleretten er utformet og tillempet i praksis. Prosjektet Politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet, UiB har bidratt med forskningsbasert rådgivning.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

Samfunnet står overfor store utfordringer når det gjelder oppgaven å garantere borgerne grunnleggende sikkerhet og trygghet, og politiets og påtalemyndighetens rolle er her helt sentral. 

Forskningsprosjektet Politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet, UiB, gir forskningsbaserte råd til disse. Publiseringer fra prosjektet blir brukt i politietaten, i påtalemyndigheten og i undervisningen på Politihøgskolen. Vi har intervjuet leder av prosjektet professor Gert Johan Kjelby om samfunnsnytten av prosjektet. 

Hva vil du si er det viktigste dere har oppnådd med prosjektet så langt?

Prosjektet har gjort det mulig med en kraftsatsning på fagfeltet politirett og påtalerett. Vi har blant annet ansatt flere forskere, rekruttert forskere til ph.d.-programmet og publisert en rekke artikler og bøker. Lite av dette hadde latt seg realisere uten prosjektet og finansiering fra Trond Mohn stiftelse.

Prosjektets publikasjoner når ut til fagmiljøet ellers og til praktikerne, og benyttes av dem. En av prosjektets sentrale faglige målsettinger, er å drive forskning som, i tillegg til å holde høyt vitenskapelig nivå, også dekker det praktiske rettslivs behov.

Forskningsrådets Jureval ser på impact i perioden 2016- 2019. Har dere noe spennende funn aktiviteter siden den gang. I så fall, hva vil du trekke fram?

Prosjektmedlem John Reidar Nilsen oppnådde sin ph.d. grad i 2021 med avhandlingen «Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse. Med særlig vekt på menneskerettighetene og legalitetsprinsippet». Dette var en milepæl, og oppfyller en av prosjektets faglige målsettinger.

Prosjektets publikasjoner har også etter 2019 bidratt til debatt om blant annet behovet for endringer i gjeldende lovgivning, særlig innenfor politiets forbyggende virksomhet og påtalemyndighetens rolle i tverrfaglig samarbeid rettet mot arbeidslivskriminalitet.

Prosjektet avslutningskonferanse i mars 2022 blir en verdig avslutning. Her inviteres praktikere fra politiet, påtalemyndigheten og fagfeller ved andre forskningsinstitusjoner. Erfaringene fra konferansen i 2018 tilsier at vi når ut til svært mange.

Hva er veien videre etter prosjektperioden?

Prosjektet har bygget et solid og robust fagmiljø innen politi- og påtalerett, som vil bestå også etter prosjektslutt. Sammen med gode relasjoner til fagmiljøet ved Politihøgskolen, UiO og politirettsforskere ved universitet i Sverige og Danmark, gir det et godt grunnlag for nye små og store prosjekter. Flere av prosjektmedlemmene vil fortsette med forskningsbasert undervisning på fakultetets populære spesialemner, Politirett og Påtalerett.