Hjem
Det juridiske fakultet
FME | HYDROGEN

Millioner til hydrogenprosjekt fra Forskningsrådet

UiB er partner i et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) støttet av Forskningsrådet. Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet leder en av arbeidspakkene i det åtteårige prosjektet HyValue, som skal utvikle hydrogen som energikilde.

HyValue. Det juridiske fakultet.
Senteret HyValue skal forske på mulighetene for å utnytte hydrogen i det grønne skiftet. Det juridiske fakultet ved UIB har en sentral rolle i prosjektet.

Hovedinnhold

Norwegian Centre for Hydrogen Research (HyValue) mottar årlig 15 millioner i åtte år via Forskningsrådets FME-program for å utvikle produksjon, transport, bruk og lagring av hydrogen og ammoniak, ut fra en helhetlig tilnærming. Det tverrfaglige prosjektet består av samarbeidspartnere fra akademia og industri fra Vestland, Agder og Rogaland. Prosjektet er ledet av NORCE, men Universitetet i Bergen (UiB) har ledende roller i tre av de seks arbeidspakkene (work package) i prosjektet. UiBs bidrag til HyValue har stor faglig bredde, fra teknologiutvikling til juss. 

– Juridisk forskning er sentral i hele verdikjeden av hydrogenprosjektet. Jussen omfatter alt fra offentlige og private kontrakter til statsstøtte og bærekraft, samt EU-rett, sier førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui, ved Det juridiske fakultet, UiB.

Leder arbeidspakke

Herrera Anchustegui skal lede arbeidspakken Integration of Hydrogen Value Chain, i samarbeid med NHH, som tar for seg de juridiske og økonomiske sidene i prosjektet. I den samme arbeidspakken skal professor Berte-Elen Reinertsen Konow og professor Sigrid Eskeland Schütz ved Det juridiske fakultet, UiB, bidra. Konow skal arbeide med privat kontraktsrett og Schütz bidrar med sin kompetanse om lovverk knyttet til arealbruk i havet.

– Hele prosjektet har et maritimt fokus når det gjelder utvikling og bruk av hydrogen som energikilde, sier Herrera Anchustegui.

– Gir store ringvirkninger

Uibs energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, mener at HyValue er en viktig del av UiBs satsing på hydrogen og ammoniakk.

– Prosjektet gir oss gir oss en langsiktig finansiering og et langsiktig samarbeid både med de andre forskningspartnerne og med brukerpartnere fra næringsliv og offentlig sektor. Erfaringene fra deltakelse i tidligere FME-sentre er at det er store ringvirkninger av slik sentre, blant annet gjennom økt forsknings- og utdanningskapasitet og tettere kontakt med næringslivet.

– Senteret gjør det også lettere å få til nye prosjekter, alt fra små regionale prosjekter til EU-prosjekter, sier Kristin Guldbrandsen Frøysa.

Les mer om prosjektet her.