Hjem
Det juridiske fakultet
Seminarserie: Retten i endring

Tema: Utviklingstrekk i norsk metodelære

Som del av seminarserien Retten i endring kommer professor Christoffer Conrad Eriksen fra Universitetet i Oslo for å gi foredraget "Utviklingstrekk i norsk metodelære".

Hovedinnhold

Mens norsk juridisk metode i flere tiår ble fremstilt som en øvelse i å avveie argumenter, er det i dag flere som forsøker å identifisere grensene for avveiningene, gjennom analyser av prinsipper, argumentasjonsmønstre, grunnlovsbestemmelser og folkerettslige forpliktelser. Denne utviklingen reiser flere spørsmål, blant annet om hva som kan gi grunnlag for å etablere grenser for juridiske avveininger og i hvilken utstrekning det er mulig å observere slike grenser i rettspraksis, forvaltningspraksis og lovgivningspraksis. I foredraget "Utviklingstrekk i norsk metodelære" vil Christoffer Conrad Eriksen gå nærmere inn på kritikken av den såkalte avveiningsmodellen, drøfte grunnlaget for å etablere grenser for juridiske avveininger og presentere eksempler som viser hvordan slike grenser blir håndtert av domstolene, forvaltningen og Stortinget.

Christoffer Conrad Eriksen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Han har arbeidet med spørsmål om juridisk metode i flere år, blant annet gjennom kritiske analyser av domstolenes og forvaltningens rettskildebruk. Eriksen er ansvarlig for faget Juridisk metode ved UiO, og har sittet i flere utvalg og kommisjoner som gransker og evaluerer ulike sider av myndighetens praksis, blant annet Norges militære operasjoner i Libya i 2011 og masseskytingen i Oslo 25. juni 2022.

Foredraget er åpent for alle som er interessert.