Hjem
Det juridiske fakultet

Juss satser internasjonalt

Hver tredje student ved Det juridiske fakultet som ble uteksaminert i 2009 hadde et utenlandsopphold bak seg. Det er en økning på over 450 prosent fra 2002, og trenden ser ut til å fortsette i 2010.

Hovedinnhold

I 2002 var det bare 19 av jusstudenter som kostet på seg et utenlandsopphold. Foreløpige tall for 2010 viser at 111 jusstudenter har gjennomført minst ett semester ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Av de 265 kandidatene som fullførte mastergraden i rettsvitenskap i 2009 hadde 94 studenter, eller 35%, hatt et utenlandsopphold i løpet av graden sin.

Dette er langt over målet nedfelt i den strategiske planen for UiB fra 2005-2010, hvor det heter at minst 20 prosent av alle studenter som avlegger en grad skal ha hatt et studieopphold i utlandet.

Utviklingen er gledelig, ifølge seniorkonsulent Ingrid E. Tøsdal ved Det juridiske fakultet (Juss).

– Internasjonalisering har vært et satsingsområde for fakultetet i mange år, og vi har gjort mye for å legge tilrette for at studentene skal få mulighet til å reise ut. Fakultetet har satset tungt på å få til avtaler med anerkjente universitet, og laget åpninger i studieprogrammet slik at det blir plass til utveksling, sier Tøsdal som koordinerer studentutvekslingen ved fakultetet.

Foreløpige tall for 2010 viser at i underkant av 600 UiB-studenter valgte å reise til utlandet, noe som er en økning på 23 studenter fra året før. Nesten 700 utenlandske studenter valgte å studere ved UiB. Det er 51 flere enn i 2009.

Tallene for internasjonal mobilitet i 2010 ved de øvrige fakultetene er foreløpig ikke klare.

Internasjonal uke
I går åpnet Internasjonal uke ved UiB for andre året på rad. Selv om antall studenter som velger et utenlandsopphold har doblet seg fra 2003 til 2009, er målet å få flere til å velge ett eller flere semester i utlandet i løpet av studietiden.

– Målet med internasjonal uke er å informere og inspirere UiB-studentene til å reise til utlandet i løpet av studiet, sier seksjonsleder Eli Ertresvaag Zachariadis ved Studieadministrativ avdeling.

Nytt for 2011 er at studentene får én felles frist å forholde seg til, mot fire tidligere. Den nye fristen er 1. februar.

– Én frist er enklere og mer synlig. I tillegg blir det mer rettferdig at studentene får søke om konkurranseutsatte plasser samtidig, sier Ertresvaag Zachariadis.

Hele uken vil alle fakultetene ha ulike arrangementer. Oversikten finner du her.

For de fleste fakultet holdes arrangementet for andre året på rad. For Juss er det tredje gangen.

– Vi arrangerte internasjonal dag første gang i 2009, og Studentparlamentet snappet det opp og foreslo at hele universitetet skulle gjøre det samme, sier Ingrid E. Tøsdal.

Stabil jussutveksling
Fra 2003 til 2007 var det en sterk økning i antall jusstudenter som valgte utveksling. De senere årene har veksten tatt av, og de siste årene har tallet stabilisert seg på mellom 110 til 125 studenter årlig. Hvorvidt flere velger å reise ut et semester eller to som følge av den internasjonale uken er Tøsdal usikker på.

– Jeg vet ikke om det har så stor effekt i rene tall, men det er viktig for studentene som får bedre informasjon på forhånd. Vi inviterer partnerne våre hit for å holde foredrag og stå på stands. Da kan studentene snakke direkte med dem som jobber der de skal, sier Tøsdal.

Fakta/ Internasjonal mobilitet ved UiB

* Rapporten om internasjonal mobilitet for 2009 fra mai i fjor viser at UiB sender ut en større andel studenter enn UiO og NTNU. Mens det var en nedgang i utvekslingsstudenter i 2008, økte antallet i 2009 med 11 prosent fra året før.

* Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (31 %), Det psykologiske fakultet (28 %) og Det humanistiske (23 %) er måltallet om 20 % nådd på bachelor nivå, mens Det matematisk-naturvitenskapelige (18 %) ligger noe lavere i 2009. I 2008 var det kun SV- og HUM-fakultetet som nådde måltallet.

* På masternivå var andelen studenter som hadde vært på utveksling i løpet av hele sin studietid ved UiB 21 % (26 %) ved SV-fakultetet, 15 % (22 %) ved HUM-fakultetet og 14 % (12 %) ved MN-fakultetet for studenter med oppnådd MA-grad i 2009 (2008 tall i parantes). Svært få har vært på utveksling i løpet av selve mastergraden.

* For profesjonsstudiene varierte utvekslingsprosenten fra 9 % (8 %) på odontologi og 14 % (11 %) på medisin til hele 35 % (23%) på juss og 46 % (34 %) på psykologi blant studenter som oppnådde graden sin i 2009. Alle profesjonsstudiene hadde en økning fra 2008 (tall i parantes).

* Fra 2008 til 2009 var det en liten økning på 1,4 prosent i antall innreisende studenter (delstudieopphold ved UiB). Fra 2004 til 2009 har antallet innreisende studenter økt med 53 prosent.

* Det var en viss ubalanse mellom utreisende og innreisende studenter som utvekslet gjennom avtaler og nettverk i 2009 (518 ut – 574 inn).

Kilde: Rapporten ”Internasjonal mobilitet UiB 2009”

Artikkelen er hentet fra UiBs nettavis På Høyden