Hjem
Det juridiske fakultet
Jus

Nytt forskningsprosjekt - Corporate Governance i norsk rett

1. mars startet prosjektet Corporate Governance opp ved Det juridiske fakultet

Hovedinnhold


Prosjektet er eksternfinansiert av Finansmarkedsfondet under et utlyst prosjekt knyttet til folketrygdfondets utenlandsinvesteringer som hadde tittelen:
"Etikk takk!"
Prosjektet er under ledelse av dr. juris Filip Truyen ved Det juridiske fakultet. Han er veileder for stipendiat Birthe Taraldset som driver prosjektet.

Hovedmålsetningen med prosjektet er å foreta en rettslig analyse av fenomenet/begrepet Corporate Governance på bakgrunn av norsk rett med sikte på å etablere et rammeverk for videre arbeid med temaet innen norsk rettsvitenskap. Målsetningen er også å operasjonalisere tenkningen rundt temaet og på den måten etablere verktøy for beslutningstaking, både ved investeringsbeslutninger og ved utøvelse av eiermyndighet/ansvar.

Les mer om prosjektet her