Hjem
Det juridiske fakultet

Studentene trives i studiet, men ønsker bedre tilbakemeldinger

Det juridiske fakultet gjennomførte en større undersøkelse om studiemiljøet ved fakultet i mars i år. Nå foreligger de første resultatene.

Hovedinnhold

Ansvarlig for undersøkelsen er seniorrådgiver Lars Skjold Wilhelmsen, pedagog og fødselshjelper for studieordningen siden før starten i 2003. Undersøkelsen inneholder spørsmål både om faglige og sosiale forhold. 816 studenter på 1.- 4. studieår har svart, det vil si 58 % av de spurte.

Svært positivt i undersøkelsen er at tilbakemeldingene om studiemiljø er gode. Studentene spør hverandre og bruker hverandres kunnskaper. De trives sosialt, både på og utenfor Dragefjellet, og interessen for faget og den faglige selvtilliten øker med årene. Myten om jusstudenten som leser alene og ikke vil dele sine kunnskaper med noen før ved eksamensbordet holder tydeligvis ikke stikk.

Det er også gledelig å konstatere at tilfredsheten med studieopplegget som helhet er svært stor - totalt for alle studieårene 88 %. 61 % opplever at de har stor innflytelse på egen arbeidshverdag, til tross for arbeidskrav og obligatorisk undervisning. 1.-årsstudentene er mest fornøyde. Samlet sett har over halvparten ikke studert ved universitet og høyskole tidligere, og har derfor bare videregående skole å sammenligne med.

På spørsmål om utbytte av de ulike læringsaktivitetene varierer svarene mye. Studieordningen i Bergen innebærer mye oppgaveskriving, og det vurderer studentene svært høyt med henblikk på egen læring. De setter stor pris på studentledete grupper på 1. og 2. studieår, og forelesninger og egen lesing anses også viktig. 4.-årsstudentene ser ut til å ha stort utbytte av både forelesninger og seminarer. Storgruppesamlinger og oppgavekommentering skårer lavest på studentenes læringsbarometer, og arbeidsgruppesamlinger på 3. studieår, som er selvstyrte, når heller ikke veldig høyt opp.

Studentene synes underviserne virker interessert i studentene (61 %), men synes likevel ikke det er lett å oppnå personlig kontakt (33 %). Kun 45 % har snakket fag med en av sine undervisere de siste 6 månedene. Veiledning og tilbakemeldinger på faglige prestasjoner er under en tredjedel fornøyd med - her varierer tilbakemeldingene fra 1.-årsstudentene, der nesten halvparten i gjennomsnitt svarer positivt, til 4.-årsstudentene, som er mest negative.

- Det har skjedd noe med den nye studieordningen, sier fakultetsdirektør Eivind Buanes. Jusstudentene i Bergen er mer fornøyde enn før, noe som også ble bekreftet av stud.mag-undersøkelsene etter 2003 sammenlignet med undersøkelsene fra før 2003. Når de ikke er fornøyde fordi de får for lite av noe, som for eksempel omfanget av veiledning og tilbakemeldinger, er det blant annet et ressursproblem som det kan ta tid å løse. Er studentene misfornøyde med kvaliteten på undervisning de faktisk får, er det et problem som må tas på alvor og som vi bør kunne gjøre noe med innenfor nåværende ressursrammer.

Påtroppende prodekan for undervisning, Knut Martin Tande sier "Det er gledelig at undersøkelsen viser at en så stor andel av studentene ved fakultetet opplever studiemiljøet som positivt. En slik positiv grunnholdning er et godt fundament for å arbeide videre med å forbedre studieopplegget, blant annet med utgangspunkt i de tilbakemeldingene vi har fått fra studentene gjennom undersøkelsen."

Fakultetet vil behandle den endelige rapporten når den foreligger.