Hjem
Det juridiske fakultet

Publikasjoner ved Det juridiske fakultet

En fullstendig oversikt over publikasjonene til forskerne ved Det juridiske fakultet finnes i databasen Cristin eller på profilsiden til den enkelte ansatte.

Publikasjoner av forskere ved Det juridiske fakultet
Foto/ill.:
UiB

Under finner du en oversikt over et utvalg vitenskapelige artikler og bokutgivelser. For å kunne lese en del av artiklene på listen kreves tilgang til idunn.no.

Fakultetet utgir også det åpne e-tidsskriftet Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice.

Bokutgivelser og kapittel 2017

Vitenskapelige artikler 2016

Søren Koch
"Moralske Kierne eller Introduction til Naturens-og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754)" i Georges martyn et al.: The Formation and Transmission of Western Legal Culture, 150 books that made the lawin the Western WorldSpringer; Study in the History of Law and Justice (2016). s.249-252
og 
"Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law Conscidered According to the Scientific Method)" i Georges martyn et al.: The Formation and Transmission of Western Legal Culture, 150 books that made the lawin the Western WorldSpringer; Study in the History of Law and Justice (2016). s.249-252

Antologien kan lånes på biblioteket 

Karl Harald Søvig og Marit Skivenes
"Judical discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases" i Elaine E Sutherland og Lesley-Anne Macfarlane: Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Cambridge University Press (2016) s. 341-357.

Maja Janmyr
"Humanitarianism in Refugee Camps", medredaktør i spesialutgave i Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitaianism, and Development.

Maja Janmyr
"Spacec of Legal Ambiguity: Refugee Camps and Humanitatian Power" 

Maja Janmyr
Precarity in Exile: The Legal Status of Syrian Refugees in Lebanon

Julie Gjørtz Howden
"Communities of Interest in the Nordic Management of International Watercourses" in Nordic Journal of International Law.

Esmeralda Colombo
"L'ultimo appello di Kivalina, L'isola condannata dal clima e dalla miniera"

Karl Harald Søvig
"Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2015" i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 s. side 232-263. Se Idunn

Ignacio Herrera Anchustegui
“Division into lots and demand aggregation – extremes looking for the correct balance” Chapter 5, pages 125-145. I Ølykke, Grith Skovgaard; Sánchez Graells, Albert. 2016. Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules. Edward Elgar Publishing. 448 pages. ISBN: 978 1 78536 180 7.

Eirik Holmøyvik
"Europe and Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Relationship between Parliament and King to the EEA", i European Law and National Constitutions, redigert av Peter-Christian Müller-Graff, Hans-Petter Graver og Ola Mestad, Berlin 2016 s. 31-48.

Eirik Holmøyvik
"Pragmatisk radikalisme: Grunnlovas maktfordeling frå 17. mai til 4. november 1814», i: Overgangstid: Forargelse og forsoning høsten 1814, redigert av Ruth Hemstad og Bjørn Arne Steine, Oslo 2016 s. 197-209

Ignacio Herrera Anchustegui
Competition Law Through an Ordoliberal Lens

Malgorzata Cyndecka
“The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle” Article that won European State Aid Quarterly PhD Award 2016. European State Aid Law Quarterly 2016 ; Volum 16.(3) s. 381-399

Karl Harald Søvig og Marit Skivenes
Norway: Child welfare decision-making in cases of removals of children (side 40-64) i Child welfare removals by the state ed. Kenneth Burns et al (Oxford University Press)

Koch, Søren
"Løfte og aksept. Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet" i Tidsskrift for rettsvitenskap 4/16 s. 337-371. 

Anchustegui, Ignacio Herrera
The Social Market Economy and the European Union. Contribution 22, pages 74-79. In: Anischuk, Nina Vladimirovna; Katsyn, Mykhailo. 2016. Історико-правовий вимір інтеграційного процесу у новий та новітній час (Historical and Legal Views on the Integration Process During the Modern and Contemprorary Era). 80 pages. ISBN: 978-966-928-035-0.

Anchustegui, Ignacio Herrera 
Book Review - Caroline Heide-Jørgensen, Christian Bergqvist, Ulla Neergaard & Sune Troels Poulsen (Eds.), Aims and Values in Competition Law (DJØF Publishing, 2013). European Competition Law Review. 11: 267-270.

Bernt, Camilla, Jan Fridthjof Bernt, Ernst Nordtveit, Sigrid Eskeland Shütz, Karl Harald Søvig og Ragna Aarli
har alle bidratt i Lov, liv og lære. Feststkrift til Inge Lorange Backer

Janmyr, Maja
"Human Rights and Nubian Mobilisation in Egypt: towards recognition of indigeneity" i Third World Quarterly

Haukanes, Lill
"Barnet si prosessuelle stilling i barnevernsaker - særleg om omgrepsbruken" i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 2. 

Eivind Kolflaath
"Justismord, lov og litteratur - en fortelling om mislykket tverrfaglighet" i Nytt Norsk Tidsskrift 2016 nr. 1-2

Eirik Holmøyvik
"Deux siècles de séparation horizontale des pouvoirs en Norvège" i tidsskriftet Revue française de droit constitutionnel, no 106, Juin 2016.

Karl Harald Søvig
Oversikt over norsk helserett (Medical Law: Norway), i serien "International Encyclopedia of Law" på Wolters Kluwer (ed. Herman Nys). Eventuelle interesserte kan få en elektronisk kopi av Karl Harald.

Tine Eidsvaag og Andreas Inghammar
"The definition of ‘disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden"  I EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL LAW / N o 4 . Oct . - Nov. - Dec. 2014

Maja Janmyr
Working paper: The Legal Status of Syrian refugees in Lebanon i Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs.

Ignacio Herrera Anchustegui og Albert Sánchez Graells
Impact of public procurement aggregation on competition. Risks, rationale and justification for the rules in directive 2014/24.
I Compra conjunta y demanda agregada en la contratación del sector público. Un análisis jurídico y económico. (P. Valcarcel Fernanzed, ed.) Forlaget Thomson 2016 ISBN 978-84-9098-616-5. p. 129-163.

Erling Johannes Husabø
Hvilke krav stiller Grunnloven og EMK til etterfølgende kontroll av sikkerthets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter?
I: Stortinget, Dokument 16 (2015–2016). Rapport til Stortinget fra Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), s. 245-261

Maja Janmyr
Nubians in Contemporary Egypt: Mobilizing Return to Ancestral Lands Taylor and Francis Online.

Maja Janmyr
Refugees as Contributors to Peace. Artikkel i E-International relations.

Eirik Holmøyvik, Halvard Haukeland Fredriksen og Ørnulf Øyen
Rettsavklaring og rettsutvikling: Festskrift til Tore Schei, redigert av Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril Marie Øie, Universitetsforlaget: Oslo 2016.
Eirik Holmøyvik: Prøvingsrett og tilbakeverknadsforbod. Borthen-dommen i Rt. 1996 s. 1415 og rettsutviklinga
Ørnulf Øyen: Høyesterett og vernet mot selvinkriminering. Særlig om politiets plikt til å gjøre mistenkte kjent med retten til taushet
Halvard Haukeland Fredriksen: Høyesterett som EØS-domstol

Annika Suominen og Wendy deBondt
State Responsibility When Transferring Non-consenting Prisoners to Further their Social Rehabilitation – Lessons Learnt from the Asylum Case Law, i EuCLR 3/2015 s. 347-370.

Maja Janmyr
Advancing UNHCR Accountability through the Law of International Responsibility (2016) in Sandvik K. & Jacobsen K., UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, Law and Results-Based Management. Routledge

Maja Janmyr
Attåtervenda till fäderneslandet - hur den nubiska drömmen kan bli en rättighet i det nya Egypten (2015) Babylon: Nordic Journal of Middle East Studies1-2.

Albert Sanchez Graells og Ignacio Herrera Anchustegui
Revisiting the concept of undertaking from a public procurement law perspective - a discussion on EasyPay and Finance Engineering. i European Competition Law Review 2016, 37(3), 93-98.

Bokutgivelser 2016


Malgorzata Agnieszka Cyndecka 
The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law: Applicability and Application, International Competition Law Series. Kluwer Law International 2016 (ISBN 9789041161024) 384 s.
UiB

Ragna Aarli og Synne Sæther Mæhle
Fra lov til rett, Gyldendal norsk forlag, 2016, ISBN/EAN: 9788205492875

Prosjektet Strafferettssystemets funksjonalitet
Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis

Fra fakultetet bidrar følgende:
Jørn Jacobsen:Rett kjensle - rettskjensle og straffe-lovgjeving
Linda Gröning: Er de norske utilregnelighetsreglene i strid med rettsfølelsen?
Gert Johan Kjelby (sammen med Knut Erik Sæther): Påtalemyndigheten og rettsfølelsen
Anne Marie Frøseth: Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelsen
Marte Habberstad Mo: Rettsfølelsen og straffegjennomføring med elektronisk kontroll
Rasmus Wandall: Det "almene" i den almene retsfølelse - og legitimitet under tiltagende kulturel diversitet

Gudrun Holgersen 
Arbeidsavklaring og trygdeytelser
Fagbokforlaget 2016.

Arkiv

Vitenskapelige artikler 2015

Ignacio Herrera Anchustegui 
Book review:  "Public Procurement and the EU Competition Rules" (2nd Ed., A. Sánchez Graells)
European Competition Law Review, 2016, Issue 37, Volume 2, 84-87

Magne Strandberg og Eivind KolflaathTre epoker i norsk bevisteori»), Eivind Kolflaath En metode for bevisbedømmelsen i straffesaker»), Gert Johan KjelbyBevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker»), Ørnulf ØyenRettens kontroll med bevisføringens omfang»), Ragna AarliMassemedienes kildevern»), Jørgen AallUskyldspresumpsjonen og beviskravet i straffesaker»).
Kapitler publisert i «Bevis i straffesaker», redigert av Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund, Sverre Erik Jebens. ISBN/EAN: 9788205460096 

Malgorzata Agnieszka Cyndecka 
«The problem of objectives pursued by the state under the application of the Market Economy Investor Principle (MEIP)» 
Tidsskrift for Rettsvitenskap s. 263-294, 03-04/2015 

Tore Lunde 
Bokomtale av Kadir Bas: The Substantive Appraisal of Joint Ventures under the EU Merger Control Regime, (Wolters Kluwer Law & Business 2015), publisert i European Competition Law Review 9/2015 (p. 406–408) 

Ignacio Herrera Anchustegui 
“Competition law through an Ordoliberal Lens” Oslo Law Review 2015, Issue 2, 139-167. 

Christian Franklin «Limits to the Limits of the Principle of Consistent Interpretation? Commentary on the Court’s Decision in Spedition Welter» 40 (2015) 6, European Law Review, 910-924

Ragna Aarli
"Diskresjon og verdighet - Om forholdet mellom den tredje og fjerde statsmakt"
Nytt Norsk Tidsskrift, 2015 nr. 4 

Maja Janmyr 
"The Effectiveness of Norway's Readmission Agreements with Iraq and EthiopiaInternational Migration, 2015

Søren Koch
Consequences of changing expectations to law and its institutions - Illustrated by the role and background of judges in Norway”
The Legal History review 83 (2015) 461-486 


Annika Suominen 
har vært temaredaktør i TFS 4/2015 om EU-strafferett. Hun har skrevet introduksjon og konkluderende kommentarer (s. 373-374 og 515-516) og artikkelen EU-strafferett og Norge - hvor står vi i dag? s. 375-395. 

Jørn Jacobsen 
«EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett» (s. 428-446), TFS 4/2015

Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen 
«EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett» (s. 469-487). TFS 4/2015  

Kariann Olsen Salte 
"Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?" (s. 616-636) Lov og Rett (10/2015)

Anneken Kari Sperr
Künstliche Fortpflanzung im Norwegischen Recht
Publisert i Künstliche Fortpflanzung und europäisches Familienrecht, Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Gieseking Verlag, Bielefeld 2015, Anatol Dutta, Dieter Schwab, Dieter Henrich, Peter Gottwald og Martin Löhnig (red.)

Erik Monsen
Disgorgement Damages in Norwegian Law, i Disgorgement of Profits. Gain-Based Remedies Throughout the World (red. Ewoud Hondius og Andre Janssen)
Springer

Julie Gjørtz Howden
"Aspects of Sovereignty and the Evolving Regimes of Transboundary Water Management"
Nordic Environmental Law Journal

Gert Johan Kjelby
Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law
Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice (BJCLCJ)

Christian Franklin
Rights of Third Country Nationals under the EEA Agreement
i D. Thym & M.H. Zoeteweij-Turhan (red.) Rights of Third-Country Nationals under EU Association Agreements - Degrees of Free Movement and Citizenship (Brill/Nijhoff, 2015)

Halvard Fredriksen og Christian Franklin
Of pragmatism and principles: The EEA Agreement 20 years on
52 (2015) 3 Common Market Law Review

Karl Harald Søvig
Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2014
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015

Tore Lunde
An overview of the Draft Directive on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets), COM(2013) 813. Protection of Trade Secrets in Norway in the Light of the Proposed Directive.
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1/2015

Annika Suominen
The functionality of the European Public Prosecutor's office i boken The European Public Prosecutor's Office - legal and criminal policy perspectives (red. Petter Asp)
Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet nr. 83, 2015

Miriam Skag
Foreldelsesfristens start for krav fremmet ved enkeltvedtak 
Tidsskrift for forretningsjus 2015

Maja Janmyr
Refugees and Peace I boken Promoting Peace Through International Law (red. Cecilia Baillet & Kjetil M Larsen)
Oxford University Press 2015

Linda Gröning
Kriminell lavalder - noen utgangspunkter
Tidsskrift for strafferett 2014

Ingun Fornes
Gjennomføring av rettsmøter i straffesaker mot barn.
Tidsskrift for strafferett 2014 (4)

Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund
Kor fritt står nasjonale styresmakter til å regulere eigen konkurranse i den indre marknad?
Tidsskrift for forretningsjus 2014 

Annika Suominen
Limits of mutual recognition in cooperation in criminal matters within the EU - especially in the light of recent judgments of both European Court
EuCLR 3/2014

Bokutgivelser 2015

Karl Harald Søvig, Synnøve K. Bendixsen og Christine M. Jacobsen (red.)
Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet
Gyldendal Norsk Forlag

Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen
«Kilder og årstall i forfatningshistorien» (kildesamling)
Pax Forlag, Oslo 2015.
Boka er et tilleggshefte til “Lærebok i forfatningshistorie”.

Linda Gröning, Erling Johannes Husabø, Jørn Jacobsen
Frihet, forbrytelse og straff - En systematisk fremstilling av norsk strafferett
Fagbokforlaget

Rune Sæbø
Høyesteretts rolle ved utvikling av formueretten
Lov sannhet rett. Norges Høyesterett 200 år (Redaktører: Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M Øie
Universitetsforlaget

Ernst Nordtveit
Høgsteretts rolle ved utvikling av rettar til fast eigedom 
Lov sannhet rett. Norges Høyesterett 200 år (Redaktører: Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M Øie
Universitetsforlaget

Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen
Lærebok i forfatningshistorie
Pax forlag

Eirik Holmøyvik 
Norway's Constitutional Acrobatics under the EEA Agreement
The European Union's Non-Members: Independence under Hegemony? (Erik Oddvar Eriksen and John Erik Fossum, eds.), London: Routledge 2015.

Halvard Haukeland Fredriksen
The EEA and the case-law of the ECJ: Incorporation without participation?
The European Union's Non-Members: Independence under Hegemony? (Erik Oddvar Eriksen and John Erik Fossum, eds.), London: Routledge 2015. 

Hans Fredrik Marthinussen
Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel
Cappelen Damm 

Søren Koch (red.) med Ingvill Helland
Nordic and Germanic Legal Methods
Mohr Siebeck 

med bidrag fra bl.a. Jørn Øyrehagen Sunde, Kai Krüger og Johan Boucht 

Karl Harald Søvig (red.)
Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, 
Fagbokforlaget

med bidrag fra bl.a.:
Jan Fridthjof Bernt 
Krav om forholdsmessighet ved kontroll av offentlig myndighetsutøving
Jørgen Aall 
Forholdsmessighet som vilkår for inngrep i EMK-rettigheter
Bjørn Henning Østenstad 
Vilkårslæra sitt forholdsmessigkrav i lys av misbrukslæra sin kvalifisert-urimeleg-standard - og vice versa
Karl O. Wallevik 
Forholdsmessighet ved omgjøring av enkeltvedtak til skade utenfor klagesak
Sigrid E. Schütz 
Vurderingar av proporsjonalitet i EU-/EØS-miljøretten
Ingunn Myklebust 
Vurderingar av proporsjonalitet i saker om oppseiing og omplassering av kommunalt tilsette
Karl Harald Søvig
Innleding/avslutning og Forholdsmessighetsvurderinger ved velferdsrettslige tvangsinngrep

Henriette Sinding Aasen (red.) med Nanna Kildal
Grunnloven og velferdsstaten
Fagbokforlaget

Tore Lunde med Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen
Markedsføringsloven med kommentarer
Gyldendal

Vitenskapelige artikler 2014

Ernst Nordtveit
Arctic Council Update, i Norquist, Myron, et al. (ed.),  Freedom of navigation and globalization, BRILL NIJHOFF, Leiden Boston 2015

Bjarte Askeland
Om tidsforståelse i erstatningsretten
Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 nr. 3

Ignacio Herrera Anchustegui
EFTA Court case E-24/13 Casino Admiral AG v Wolfgang Egger: the obligation of trans­parency and consequences of its breach when awarding service concessions
Public Procurement Law Review, 2015 (1)

Halvard Haukeland Fredriksen
EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler 
Europarättslig tidskrift 2014

Bjørn Henning Østenstad 
Sårstelldommen (Rt. 2010 s. 612) - prejudikat for kva?
Lov og Rett (8/2014)

Annika Suominen
Grundläggande rättigheter och straffrättsligt samarbete 
JFT 2014/1-2 

Maja Janmyr
Revisiting the Civilian and Humanitarian Character of Refugee Camps
I antologien Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law.  

Maja Janmyr
Recruiting Internally Displaced Persons into Civil Militias: the case of northern Uganda 
Nordic Journal of Human Rights

Hans Fredrik Marthinussen
À konto-krav i Rt. 2013 s. 1476? En replikk til Jens Edvin A. Skoghøy 
Lov og Rett nr. 7/2014

Annika Suominen med Dan Helenius
Country Report Finland (kapittel om Finnland) i boken Rechtshilferecht in Strafsachen 
Nomos  

Annika Suominen
Effectiveness and Functionality of Substantive EU Criminal Law
New Journal of European Criminal Law (NJECL) nr. 3/2014

Sigrid Eskeland Schütz
Vassdirektivet - konsekvensar for næringsverksemd
Tidsskrift for Eiendomsrett, 01/2014

Ronny Gjendemsjø
Norwegian Competition Law Developments in 2013 (kapittel) i boken 2013 Kilpailuoikeudellinen Vuosikirja (Finish Competition Yearbook 2013)
Finska Konkurrenssättsliga Föreningen 

Jørn Jacobsen og Gert Johan Kjelby
Straff, lov, historie (kapitler)
Dreyers forlag

Annika Suominen og ECPI
A Manifesto on European Criminal Procedure Law
Skrifter utgitt av Juridisk fakultet ved Stockholms universitet nr. 28, 2014

Sigrid Eskeland Schütz og Ingunn Elise Myklebust
Coastal zone management - between politics and law: new guidelines for differen­tiated management of the shore zone in Norway
Local Environment (Taylor & Francis)

Ingunn Elise Myklebust
The European Court of Human Rights (ECtHR) and Norwegian planning and building law
Nordic Journal of Human Rights, Volume 32, Issue 3 

Johan Boucht
Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence under Article 6(2) ECHR
New Journal of European Criminal Law 

Annika Suominen
Criminal Jurisdiction. A Nordic Perspective 
(to kapitler)
Djøf forlag 

Maja Janmyr
Norway’s Readmission Agreements: Spellbound by European Union Policies or Free Spirits on the International Field?
European Journal of Migration and Law, utgave 2

Sigrid Eskeland Schütz
Internasjonale og EØS-rettslege perspektiv. 
Universitetsforlaget. Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger, redigert av Fredrik Holth, Nikolai K. Winge 

Bjarne Kvam
Er personopplysningsloven i strid med EØS-retten?
Publisert i Lov & Data

Eirik Holmøyvik
On the Origins of Judicial Independence
The Independence of Judges redigert av Nils A. Engstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder

Annika Suominen
The Nordic Arrest Warrant finally in force
EuCLR 1/2014

Halvard Haukeland Fredriksen
The Troubled Relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - Recent Developments
Berliner Wissenschafts-Verlag. The Rising Complexity of European Law, redigert av Peter-Christian Müller-Graff og Ola Mestad

Katja Jansen Fredriksen
The Recognition of Transnational Muslim Marriages and Divorces by Norwegian Courts and Ot­her Competent Authorities: Dynamics between Legislation and Legal Prac­tice
Routledge. Muslim Family Law in Western Courts redigert av Elisa Giunchi.

Ingvild Helland
The permissibility and (conditional) recommendability of contra legem interpretations in Norwegian law
Retfærd nr. 1/2014

Bent Liisberg
Statens advokater om sta­tens erstatningsansvar post Vangen Eiendom: Hvor er argumentasjonen?
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett nr. 1/2014.

Bent Liisberg
Hundre års statsansvar og juristbedrag
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett nr. 4/2013 (leder).

Halvard Haukeland Fredriksen
Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område?
Universitetsforlaget. Kapittel i Det norske paradoks, redigert av Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum.

Eirik Holmøyvik
Grunnlova og avtalene med EU: Pragmatismens siger, det konstitusjonelle demokratiets tap
Universitetsforlaget. Kapittel i Det norske paradoks, redigert av Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum.

 

Bokutgivelser 2014

Halvard Haukeland Fredriksen (red.)
"The EEA and the EFTA Court - Decentred Integration" i The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown, EFTA Court (ed.) 
Hart Publishing Ltd. 2014 

Eirik Holmøyvik m.fl., redaktør
Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014 
Berghahn Books

Hans Fredrik Marthinussen m. fl., redaktør
Internasjonale konkurser - med særlig fordypning i bankinsolvens
Cappelen Damm 

Karl Harald Søvig m. fl., redaktør
Tvang i rusfeltet
Gyldendal

Henriette Sinding Aasen m. fl., redaktør
Juridification and social citizenship in the welfare state 
Edward Elgar Publishing 

Bjarne Kvam
ABC i alminnelig strafferett
Cappelen Damm

Jørn Øyrehagen Sunde, redaktør
Constitutionalism before 1789
Pax forlag

Tina Søreide
Corruption, Grabbing And Development. Real World Challenges
Edward Elgar Publishing

Lars Skjold Wilhelmsen, redaktør
Juridisk fagdidaktikk
Fagbokforlaget

 

Vitenskapelige artikler 2013  

Ingvill Helland, Søren Koch
Methodische Grundlagen der juristischen Entscheidungsfindung im norwegischen Privatrecht
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 3/2013.  

Halvard Haukeland Fredriksen
State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? (krever pålogging)
European Law Review 2013

Erik Monsen
Noen betraktninger om renter på ulovfes­tet grunnlag i norsk rett
Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 4-5/2013 

Thomas Eeg
Om skjevdeling av realverdi­vekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013/4

Malgorzata Agnieszka Cyndecka
Om kunsten å stille de riktige spørsmål - noen refleksjoner om anvendbarheten til det markedsøkonomiske investorprinsipp. En kommentar til Underrettens dom i sak T-156/04 Électricité de France v. Kommisjonen av 15. desember 2009 og EU-domstolens dom i sak C-124/10 P  Kommisjonens v. Électricité de France av 5. juni 2012 (polsk)
iKAR (Tidsskrift for konkurranserett ved Universitet i Warszawa) 2013, nr 6 (2)

Johan Boucht
Om straffrättslig oaktsamhets­bedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk 
Svensk Juristtidning 10/2013

Erling Johannes Husabø (medforfatter)
Die strafprozessuale Stellung von Opfern bei Massen­verletzungen. Eine Rechtsvergleichung anhand des norwegischen Falls Breivik.
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 04/2013

Ragna Aarli
The Status and Meaning of Criminal Procedure: An exploration of the reception of DNA evidence in the criminal process
Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, Vol. 1, No. 1, 2013

Terje Einarsen
New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes
Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, Vol. 1, No. 1, 2013

Halvard Haukeland Fredriksen
Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten
Jussens venner, 06/2013

Ronny Gjendemsjø (medforfatter)
Abuse of Collective Dominance: The Need for a New Approach
World Competition, Law and Economics Review (2013) 

Johan Boucht
Extended Confiscation and the Pro­posed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU: On Striking a Balance between Efficiency, Fairness and Legal Certainty
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2013)

Terje Einarsen
Plenumsdommene om domstolsprøving: Kan barnets beste interesser være underlagt forvaltningens frie skjønn?
Jussens Venner 05/2013

Anneken Sperr
Kindesrecht und Elternkonflikt in Norwegen
Kindesrecht und Elternkonflikt, Beiträge zum Europäischen Familienrecht, Band 14, Löhning, Schwab, Henrich und Gottwald (edit.), Gieseking Verlag, Bielefeld 2013

Karl Harald Søvig
Straffansvar og straffefrihet av humanitære hjelpere ved ulovlig opphold
Krimmigrasjon - Den nye kontrollen av de fremmede, red. Katja F. Aas, Nicolay B. Johansen og Thomas Ugelvik (Universitetsforlaget)

Annika Suominen
Forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling
Krimmigrasjon - Den nye kontrollen av de fremmede, red. Katja F. Aas, Nicolay B. Johansen og Thomas Ugelvik (Universitetsforlaget)

Erik Monsen
Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen)
Tidsskrift for Forretningsjus

Eirik Holmøyvik
'Sikker konstitusjonell praksis'? - Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring
Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2013

Ragna Aarli
Terrorangrepet 22. juli og straffesaken som kommunikasjon
Argumentation i nordisk straffrätt, (Kerstin Nordlöf (red.)) Norstedts Juridik, Stockholm 2013

Jan Fridthjof Bernt
Hva skjedde med rettsrealismen?
Forsker og formidler, festskrift til Erik Magnus Boe

Erling Johannes Husabø
Die Kriminalisierung von terroristischen Straftaten und deren Vorbereitung in den nordischen Ländern – eine kritische Betrachtung
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 124/4

Erling Johannes Husabø
Counterterrorism and the Expansion of Proactive Police Powers in the Nordic States
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2013/1

Torstein Frantzen
Overordnet redegjørelse for det norske arvelovutvalgets arbeid
Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden (TemaNord 2013:517)

Thomas Eeg
Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering?
Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden (TemaNord 2013:517)

Erling Johannes Husabø
The regulation of Complicity, Attempts and Preparatory Acts in the New Norwegian Penal Code (2005), seen in a Historical and European Perspective
Sözüer, Adem (ed.): Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey 26 May - 4 June 2010, Istanbul 2013
 

Fra Festskrift til Asbjørn Kjønstad “Velferd og rettferd:

Bjarte Askeland
Retferdighetsideer i norsk personskadeerstatningsrett
Jan Fridthjof Bernt
Faglighet, juss og politikk i velferdsstaten
Gudrun Holgersen
Sykdom, symptomer og diagnose. Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere rettspraksis
Anne-Mette Magnussen og Henriette Sinding Aasen
Prioritering av helsetjenester og retten til nødvendig helsehjelp: noen tanker om rett og politikk
Rune Sæbø
Foreldelse ved betroelse av penger

Gudrun Holgersen
"Arbeidsavklaring" og uførepensjon i den norske folketrygden
Nordisk Socialrättslig Tidskrift nr. 5-6 2012

Silje Karine Nordtveit
Rettsvalget ved rettighetskollisjoner knyttet til enkle pengekrav
Lov og Rett 01/2013

 

Bokutgivelser 2013

Gert Johan Kjelby
Mellom rett og plikt til straffeforfølgning
Cappelen Damm

Maja Janmyr
Protecting Civilians in Refugee Camps - Unable and Unwilling States, UNHCR and International Responsibility
Brill

Halvard Haukeland Fredriksen
Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen
Fagbokforlaget

Eirik Holmøyvik
Tolkingar av Grunnlova - Om forfatningsutviklinga 1814–2014
Pax Forlag

Eivind Kolflaath
Bevisbedømmelse i praksis
Fagbokforlaget

Thomas Eeg, redaktør
Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer
Cappelen Damm

Torstein Frantzen, redaktør
Inheritance Law - Challenges and Reform. A Norwegian-German Research Seminar
Berliner Wissenschafts-Verlag

Henriette Sinding Aasen, redaktør
Women´s Human Rights – CEDAW in International, Regional and National Law
Cambridge University Press

 

Vitenskapelige artikler 2012 

Bent Liisberg
Det offentliges erstatningsansvar for ugyldige men reparerte forvaltningsvedtak
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett nr. 3 2012 

Jan-Ove Færstad
Utmåling av erstatning for villedende investeringsrådgivning
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett nr. 3 2012

Erlend Baldersheim
Til spørsmålet om eigedomsrettens overgang
Tidsskrift for Retssvitenskap 02/2012

Johan Boucht
Elisabeth Myhre Lie: I forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
Tidsskrift for Retssvitenskap 02/2012

Om strafferettslig tilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv
Lov og rett 09/2012

Ingun Fornes
Bruk av samfunnsstraff overfor barn nye tendenser i Høyesteretts praksis (Side 87-103)
Lov og rett 02/2012

Christian Franklin
Om innholdet i og rekkevidden av det EØS-rettslige prinsippet om direktivkonform fortolkning
Jussens Venner 05/2012

Torstein Frantzen
Tvisteloven og Luganokonvensjonen. En replikk til Skoghøy
Lov og rett 06/2012

Bør anvendelse av islamske arveregler kunne velges i Norge? - Kommentar til Bruzelius
Lov og rett 07/2012

Tvisteloven og Luganokonvensjonen - duplikk til Skoghøy
Lov og rett 07/2012

Halvard Haukeland Fredriksen
Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? - Noen kommentarer til statens innlegg for EU-domstolen i sak C-48/11
Lov og rett 1/2012

Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - Tilsvar til Ole-Andreas Rognstad
Tidsskrift for Rettsvitenskap 03/2012

Eirik Holmøyvik
Bruk av norske styrkar utanfor Noreg - statsrettslege utfordringar i fortid og notid
Jussens Venner 03/2012

Bjarne Kvam
Er Datatilsynets lovtolkning for restriktiv?
Lov og rett 1/2012

Bjarne Kvam
Datatilsynets lovtolkning - svar til Bjørn Erik Thon
Lov og rett 05/2012 

Tore Lunde
Urimeleg handelspraksis utan grenser
Lov og rett 1/2012

Erik Monsen
Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten
Jussens Venner 06/2012

Magne Strandberg
Arbeidsgivers erstatningsansvar for skader hans arbeidstaker volder med forsett
Jussens Venner 1/2012

Jørn Øyrehagen Sunde
Andre premiss og anna resultat - refleksjonar kring politikk, Høgsterett og dissensar
Tidsskrift for Retssvitenskap 02/2012

Dommarar og domstolar sitt sjølvstende - eit evig aktuelt tema
Tidsskrift for Rettsvitenskap 04/2012

Karl Harald Søvig
Anneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen.
Tidsskrift for Rettsvitenskap 03/2012, bokanmeldelse 

Ørnulf Øyen
Behovet for etterkontroll av reglene om erstatning for sakskostnader
Lov og rett 02/2012

 

Bokutgivelser 2012 

Halvard Haukeland Fredriksen, Gjermund Mathisen
EØS-rett
Bokomtale
Fagbokforlaget

Eirik Holmøyvik
Maktfordeling og 1814
Bokomtale
Fagbokforlaget

Erik Monsen
Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk
Bokomtale
Cappelen Damm Akademisk

Magne Strandberg
Beviskrav i sivile saker
Bokomtale
Fagbokforlaget

Magne Strandberg, Christian Diesen
Bevisprövning i tvistemål. Teori och praktik. BEVIS 9
Bokomtale
Norstedts Juridik

 

Vitenskapelige artikler 2011 

Njål Wang Andersen og Karl O. Wallevik
«Huleboerdommen» (Rt. 2010 s. 612) - riktig diagnose, feil medisin?
Lov og Rett 5/2011

Bjarte Askeland
Bjørn Engstrøm: Skadeserstatningsloven med kommentarer
Lov og Rett 3/2011, bokanmeldelse

Erlend Baldersheim
Eigedomsrett og Høgsterett på djupt vatn
Jussens venner 5/2011

Camilla Bernt
Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold - Tendenser til oppmykning i Høyesterettspraksis?
Lov og Rett 3/2011

Bjørnar Borvik
Nasjonal skjønnsmargin etter EMK - replikk til Jens Edvin A. Skoghøy
Lov og rett 10/2011

Johan Boucht
Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40 - särskilt i ljuset av svenska HD:s avgörande NJA 2011 s. 563
Tidsskrift for Rettsvitenskap 05/2011

Thomas Eeg
Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker
Lov og Rett 7/2011

Torstein Frantzen
Assistert befruktning og kjennskap til opphav
Lov og Rett 6/2011

Eirik Holmøyvik
Trond Nordby: Grunnlov og Styreform - Norge 1814-2010
Lov og Rett 5/2011, bokanmeldelse

Grunnlova § 93 og læra om «lite inngripende» myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis
Lov og Rett 8/2011

Eivind Kolflaath
Bevist utover enhver rimelig tvil
Tidsskrift for Rettsvitenskap 2/2011

Hans Fredrik Marthinussen
Rettsvern mot kreditorbeslag ved overdragelse og pantsettelse av panteretter
Jussens venner 2/2011

Foreldelse av pantesikrede krav
Jussens Venner 6/2011 

Erik Monsen
Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt
Tidsskrift for Rettsvitenskap 03-04/2011

Sigrid Eskeland Schütz
Hans Chr. Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett, 2. utg
Tidsskrift for Rettsvitenskap 02/2011, bokanmeldelse

Magne Strandberg
Fordeler og ulemper med partsprosessen, særlig med tanke på rollefordelingen mellom dommer og part
Jussens venner 3/2011

Forvaltningsvedtak som bristende forutsetning for en dom
Lov og rett 9/2011

Karl Harald Søvig
Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnefordeling
Lov og Rett 3/2011, bokanmeldelse

Knut Martin Tande
Individuelle valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen
Jussens venner 1/2011

Birthe Taraldset
Å forstå korrupsjonsfenomenet i praksis; med «Ullevål-saken» som illustrasjon
Praktisk økonomi og finans 04/2011

Jørgen Aall
Waiver of Human Rights - Setting the Scene (Part II/III)
Nordic Journal of Human Rights 01/2011

Waiver of Human Rights: Waiver of Procedural Rights According to ECHR Article 6 (Part III/III)
Nordic Journal of Human Rights 02-03/2011

Waiver of Human Rights: Conclusions
Nordic Journal of Human Rights 02-03/2011

 

Bokutgivelser 2011 

Ragna Aarli
DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet
Bokomtale
Cappelen Damm Akademisk

 

Vitenskapelige artikler 2010 

Bjarte Askeland
Erstatning for preventive utgifter
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2010

Bjørnar Borvik
Privatlivets fred og ærekrenkingsretten
Lov og Rett 8/2010

Thomas Eeg
Peter Hambro: Tilbakekall av testamenter
Lov og Rett 10/2010, bokanmeldelse

John Asland: Uskifte
Lov og Rett 1-2/2010, bokanmeldelse

Torstein Frantzen
Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda: Hovedlinjer i internasjonal -privatrett
Lov og Rett 9/2010, bokanmeldelse

Anvendelse av utenlandsk rett i norske domstoler
Lov og Rett 7/2010

Halvard Haukeland Fredriksen
Objektivt ansvar for anbudsfeil?
Lov og Rett 10/2010

Carl Baudenbacher: The EFTA Court in Action
Lov og Rett 9/2010, bokanmeldelse

One Market, Two Courts: Legal Pluralism vs. Homogeneity in the European Economic Area
Nordic Journal of International Law, Volume 79, Number 4, 2010

Mens Høyesterett venter på EU-domstolen
Lov og Rett nr 8/2010

Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken
Lov og Rett 4/2010

Hvor mye er EØS-avtalen verdt
Lov og rett 3/2010

HVEM AVGJØR TOLKNINGEN AV EØS-AVTALEN? - noen betraktninger om størrelsen «gjeldende EØS-rett»
Tidsskrift for Rettsvitenskap 2/2010

Finn Arnesen og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode
Lov og Rett 1-2/2010, bokanmeldelse

Hilde Hauge
«Som den er» forbehold - Særlig om hvilke objektive avvik ved kontraktsgjenstanden som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel
Jussens venner 4/2010

Lars Anders Heimdal
Norsk internasjonal privatrett og bokhandleren til besvær
Lov og Rett 01-02/2010

Gudrun Holgersen
Peter Lødrup: Vergemålsloven med kommentarer
Tidsskrift for rettsvitenskap 1/2010, bokanmeldelse

Eirik Holmøyvik
Grunnlovsfesting av menneskerettane
Tidsskrift for Rettsvitenskap 2/2010

Erling Johannes Husabø
History and tendencies in the development of criminal procedure law in the Scandinavian countries, and in Norway in particular
Law&Justice Review, Volume:1, Issue: 1

Maja Janmyr
Urovekkende utvikling i Uganda
Bistandsaktuelt 4/2010

Torger Kielland
Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik: Immaterialrett og produkt-etterligning mv. etter markedsføringsloven
Lov og Rett 1-2/2010, bokanmeldelse

Berte-Elen R. Konow
Per Henriksson: Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser
Særtrykk av Juridisk Tidsskrift 3/2009, bokanmeldelse

Tore Lunde
Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.): Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer
Lov og Rett 7/2010, bokanmeldelse

Hans Fredrik Marthinussen
Mads Henry Andenæs: Konkurs
Lov og Rett 7/2010, bokanmeldelse

Noen hjertesukk om prosentfetisjer ved tolkningen av avhendingslova § 3-9
Lov og Rett 3/2010

Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbechs: Tinglysing. Lov om tinglysing 7. juni med kommentarer
Lov og rett 3/2010, bokanmeldelse

Erik Monsen
Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen)
Jussens venner 6/2010

Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser
Jussens venner 3/2010

Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade
Jussens Venner 1/2010 

Henry John Mæland
Anne Robberstad: Sivilprosess 
Lov og Rett 1-2/2010, bokanmeldelse

Anneken K. Sperr
Datalagringsdirektivet og den tyske grunnloven
Lov og Rett 8/2010

Magne Strandberg
Mårten Schultz: Adekvansläran. Vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law
Lov og Rett 10/2010, bokanmeldelse

Karl Harald Søvig
Kari Ofstad og Randi Skar: Barnevernloven med kommentarer
Lov og Rett 1-2/2010, bokanmeldelse

Birthe Taraldset 
Debatt om personvernet eller rettsstaten?
Minerva.as 28.04.2010

Arbeidsrett – eller eierstyring og selskapsledelse?
Arbeidsrett 1/2010

Karl O. Wallevik
Erling Hjelmeng: Offentlig regulering og konkurranseretten. En analyse av «state compulsion»-forsvaret
Lov og Rett nr 9/2010, bokanmeldelse

Ørnulf Øyen
Jens Edvin A. Skoghøy: Tvisteløsning. Domstoler, søksmål, saksbehandling og bevis
Lov og Rett 8/2010, bokanmeldelse

I hvilken utstrekning kan det i straffesaker og sivile saker fremlegges bevis som er fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte?
Lov og Rett 7/2010

Varetektsfengsling ved fare for bevisforspillelse
Jussens venner 4/2010

Prosessuell preklusjon i småkravsprosessen
Lov og Rett 01-02/2010

Jørgen Aall
Waiver of Human Rights - Setting the Scene (Part I/III)
Nordic Journal of Human Rights 03-04/2010

Grunnlovsfesting av menneskerettane
Tidsskrift for Rettsvitenskap 2/2010

Jon Petter Rui: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning
Lov og Rett 1-2/2010, bokanmeldelse

Ragna Aarli
Kristin Clemet og John O. Egeland (red.): Til forsvar for personvernet
Lov og Rett 8/2010, bokanmeldelse

 

Bokutgivelser 2010 

Linda Gröning, Ola Zetterquist
EU - Konstitution, Institution, Jurisdiktion
Bokomtale
Liber

Lars Wilhelmsen, Asbjørn Strandbakken
Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordringer
Utfordringar i juristutdanninga
Bokomtale
Gyldendal Norsk Forlag

Erlend Baldersheim
Reglar om fast eigedom
Kven har rett til å eige?
Bokomtale i På Høyden
Cappelen Damm 

Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen
Markedføringsloven med kommentarer
Bokomtale
Gyldendal Norsk Forlag

Ingunn Elise Myklebust
Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø
Bokomtale i På Høyden
Universitetsforlaget

Jørn Øyrehagen Sunde og Knut Einar Skodvin
Rendezvous of European Legal Cultures
Bokomtale i På Høyden
Fagbokforlaget

Ragna Aarli
Offentlig rettergang. Publikums adgang til innsyn i og omtale av straffesaker
Bokomtale
Cappelen Damm Akademisk