Hjem
Det juridiske fakultet

Jusstudiets oppbygning

Om jusstudiets oppbygning og undervisning. Hvordan er studieløpet lagt opp og hvor mye av undervisningen er obligatorisk?

Studenter i seminarundervisning
Foto/ill.:
Emil Breistein

Masterprogrammet i rettsvitenskap tar fem år. Fagene undervises i blokker, det vil si at du tar ett emne om gangen og avslutter med en eksamen før du begynner på neste emne.

Hvert studieår inneholder tre til seks emner. Du begynner med ex.phil og ex.fac, og fortsetter med å ta emner i en fastlagt rekkefølge de fire første årene. En oversikt over alle emnene ser du i studieplanen eller i emneoversikten nederst på siden. Det ene faget bygger på det andre, og vanskelighetsgraden øker underveis. Prøving av studentene skjer på hvert enkelt fag eller emne. For å få godkjent et fag, må du som hovedregel ha oppfylt kravene i studieplanen om å være til stede på samlinger, levere oppgaver og så videre.

På fjerde eller femte studieår kan du velge emner etter egne interesser. Det ene semesteret tar du to til tre spesialemner, og det andre semesteret jobber du med masteroppgaven. Du kan velge å spesialisere deg innen ett eller flere emner, og du kan skrive masteroppgave som bygger på spesialemner du har tatt dersom du ønsker fordypning. Du kan også dra på utveksling på fjerde eller femte studieår.

Undervisningen

Timeplanen på universitetet ser ikke ut som den på videregående skole. Hvor mye undervisning er det egentlig, og hvor mye er obligatorisk?

Undervisningen gis i form av forelesninger, arbeidsgrupper og storgrupper. På første til tredje studieår løser studentene skriftlige oppgaver nesten ukentlig, og de fleste emnene har en større obligatorisk kursoppgave underveis. De obligatoriske aktivitetene må være gjennomført for å kunne gå opp til avsluttende eksamen i de ulike emnene. Videre følger en oversikt over hvordan undervisningen er lagt opp på de ulike studieårene.


1. OG 2. STUDIEÅR
Antall forelesninger er litt varierende, vanligvis noen dobbeltimer i uken.
De to første studieårene er studentene delt i arbeidsgrupper med ca. ti studenter i hver gruppe. Gruppene møtes to timer i uken og ledes av en viderekommen student (arbeidsgruppeleder). Studentene forbereder seg på en oppgave som diskuteres i gruppen. Etter møtet skal det skrives et oppgavesvar, som deretter kommenteres på nettet.

Annenhver uke samles tre arbeidsgrupper til en storgruppe der problemstillinger fra emnet blir nærmere utdypet og diskutert. Noen kurs har muntlige framføringer i gruppene. Disse gruppene ledes av fakultetets vitenskapelig ansatte (storgruppeledere).

Til sammen er det omkring 10 timer undervisning per uke. Resten av tiden brukes til egen lesing, oppgaveløsning, kommentering og diskusjoner med medstudenter. Det er tre til seks eksamener per studieår.


3. STUDIEÅR
På 3. studieår eksisterer arbeidsgruppene fra 1. og 2. studieår kun som elektroniske innleveringsgrupper. Studentene har altså en fast gruppe de leverer oppgaver og kommenterer i, men det er ikke obligatorisk oppmøte i gruppene. Studentene velger selv om de vil møtes som en kollokviegruppe. Kommentering, oppgaveskriving og storgrupper er fortsatt obligatorisk.


4. og 5. STUDIEÅR
De to siste studieårene er litt friere lagt opp, avhengig av hvilke spesialemner studentene velger, og hvor i studieløpet de eventuelt legger inn et utvekslingsopphold i utlandet.
Studenter som ikke velger utenlandsopphold i løpet av fjerde eller femte studieår skal ha ett av spesialemnene i graden med engelsk som undervisningsspråk. Les mer i § 2-1 i utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet.

De obligatoriske emnene på 4. studieår består av forelesninger og seminarer. Forelesninger er som vanlig ikke obligatoriske å delta på. Det er heller ikke obligatorisk fremmøte på seminarene i fjerdeårs-emnene, men fakultetet anbefaler alle å delta på både forelesninger og seminarer for et størst mulig læringsutbytte.

Informasjon om masteroppgavetilbudet finner du her
Se også emnebeskrivelsen til JUS399 Masteroppgave (30 sp), JUS396 Masteroppgave (60 sp) og JUS397 Forskerlinjen (70 sp).