Hjem
Det juridiske fakultet

Ny studieordning 2014 - 2016

Relevante dokumenter for arbeidet med utredningen i perioden 2014 - 2016

Hovedinnhold

Studieordningskomiteen

I sitt møte den 4. februar oppnevnte fakultetsstyret studieordningskomite med følgende sammensetning og mandat:

Sammensetning

Prosjektgruppen består av:

 • Prosjektleder: Ernst Nordtveit. Har det overordnete ansvaret for framdrift og resultat.
 • Prosjektkoordinator: Johanne Spjelkavik. Praktiske oppgaver kan fordels også til andre i prosjektgruppen, etter prosjektleders beslutning. Prosjektkoordinator er medlem av prosjektgruppen.

Prosjektgruppemedlemmer:Hans Fredrik Marthinussen (gruppe A)Magne Strandberg (gruppe A)Ragna Aarli (gruppe A)Ingrid Halvorsen (gruppe B)Nathalie Gaulier (gruppe C)Nina Østensen (gruppe C) t.o.m. september 2014

Christine Stoltz Olsvik (gruppe C) f.o.m. oktober 2014Christine Schjerven (gruppe D)

Mandat

Målet er å sette fakultetet i stand til å iverksette en eventuell ny studiemodell fra og med høsten 2016.

Prosjektgruppen skal utrede spørsmål knyttet til en mulig omorganisering av rettsstudiet, fra femårig integrert program til en modell basert på et treårig bachelorprogram og ett eller flere toårige masterprogrammer.Prosjektgruppen gis vide fullmakter til å drøfte og eventuelt ta stilling til alle forhold knyttet til rettsstudiet, med sikte på å utvikle et fremtidsrettet studium med styrket kvalitet.

Prosjektgruppen gis ansvar for å formidle sitt arbeid til fakultetet og å ha en ordning for mottak av innspill fra studenter, lærere og administrasjon.Prosjektgruppen avgjør i samråd med styringsgruppen om et eksternt referansepanel skal etableres, eventuelt om eksterne synspunkter skal innhentes på andre måter.Tidsplanen skal ta sikte på eventuell implementering fra og med høstsemesteret 2016.

Utredningen skal

 • konkludere med ett eller flere begrunnete forslag til fakultetsstyret
 • gjøre rede for kostnader knyttet til forslagene, og så langt det er mulig sammenligne med tilsvarende i dag. Med "kostnader" menes så vel personellmessige disposisjoner som direkte økonomiske kostnader
 • sette eksisterende studieordning og eventuelle forslag til endringer inn i en sammenheng som viser hvilke fordeler og ulemper en foreslått endring vil føre med seg, både på kort og lang sikt
 • ta utgangspunkt i at de prinsippene for undervisning og læring - herunder PLB - som er gjeldende i dagnes rettsstudium i Bergen, som hovedregel skal videreføres. Gruppen gis likevel fullmakt til å foreslå endringer i organiseringen av undervisning, og også til å drøfte og eventuelt sette fram begrunnete forslag til mer inngripende endringer
 • ta hensyn til de evalueringer - herunder programsensorrapporter som har vært foretatt de senere år
 • omfatte forslag til hvordan opptak til toårig masterprogram kan reguleres og organiseres
 • være detaljert med hensyn til hvilke fag som bør representeres i studiet, hvilket omfang fagene bør ha, samt hvilken rekkefølge de bør komme i
 • være detaljert med hensyn til formelle/administrative konsekvenser
 •  - ved omlegging
 • - i driften av en 3+2-modell
 • beskrive behovet for overgangsordninger