Hjem
Det juridiske fakultet

Standardinformasjon om klage på vedtak fra Det juridiske fakultet

Alle vedtak du får fra fakultetet kan påklages. Slik går du frem.

 1. Vedtaket kan påklages, jfr. forvaltningsloven § 28.
   
 2. Eventuell klage rettes til Den sentrale klagenemnden og sendes Det juridiske fakultet i Bergen, Postboks 7806, 5020 Bergen, eller til post@jurfa.uib.no, innen tre uker etter at vedtaket er kommet frem til deg.
   
 3. Innen samme frist kan du eventuelt be om forlengelse av klagefristen dersom du kan vise til behov for det.
   
 4. Innen samme frist kan du be om begrunnelse dersom du anser at vedtaket ikke er tilfredsstillende begrunnet.
   
 5. Vedtaket kan iverksettes straks, selv om du har klagerett. Du kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen til klagefristen er ute, eller til klageinstansen har fattet vedtak i saken.
   
 6. Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Fylkesmannen eller din advokat kan gi nærmere opplysninger.
   
 7. Dersom vedtaket blir endret til gunst for deg, kan du ha krav på å få dekket noen kostnader. Sekretariatet for Den sentrale klagenemnden kan gi nærmere informasjon.
   
 8. Dersom du anser at du har blitt utsatt for urett fra det offentliges side, kan du bringe saken inn for Sivilombudsmannen.