Hjem
Det juridiske fakultet

Utveksling fra A til Å

Hvorfor utveksling? Hvor mange drar hvert år? Når kan du dra? Hvor kan du dra? Her får du fakta om utveksling.

Utveksling fra A til Å
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

På denne siden finner du nyttige fakta rundt det å reise på utveksling.

Hvorfor utveksling?

Det er mange gode grunner til å reise på utveksling. Fakultetet anbefaler deg å vurdere å reise ut som en del av studiene dine!


Utveksling vil deg innsikt i andre måter å tenke på. Du vil få mulighet til å sette deg inn i en annen rettskultur og et annet rettssytem, du kan velge blant emner som ikke tilbys hjemme, du vil få faglig spesialkompetanse. Du vil få kjennskap til andre kulturer og samfunn, få nye venner, bygge nettverk, bli god i språk og få en erfaring for livet. Samtidig vil du kunne vise til noe ekstra når du skal søke jobb.

Antall studenter?

Antallet jusstudenter som reiser til utlandet for et utvekslingsopphold er økende hvert år. De siste årene har over 40% av de som fullfører mastergraden i rettsvitenskap fra Dragefjellet vært på utveksling som del av studiet sitt.

Skal DU ut i verden på femte studieår?
 

Når i studiet?

På det integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap er det lagt opp til at du kan reise på utveksling etter fullført 3. eller 4. studieår, gjennom å ta den valgfrie delen av studiet i utlandet (spesialemner og / eller masteroppgave). Det juridiske fakultet velger ut spesielle samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbudet som passer best for studentene våre. På den måten får du tilbud om et faglig tilrettelagt utenlandsopphold.

Studiene dine under utvekslingsoppholdet skal inngå i graden din enten som spesialemner, eller som masteroppgave. Nominasjon til utveksling, og senere forhåndsgodkjenning av emnene du planlegger å ta, gjøres med forventning om at du skal fullføre femte studieår på normert tid, altså i løpet av ett studieår.*
Ønsker du å utveksle i to semester må du dra til et universitet der du kan fullføre både spesialemner og masteroppgave. Har du allerede fullført spesialemnene dine må du søke utveksling til steder der du kan skrive oppgave(r) som tilsvarer masteroppgaven.
*Det finnes ett unntak fra dette: Du kan nomineres til LLM-program selv om du allerede har fullført deler av femte studieår.

HØSTVÅRHØST

Spesialemner (UiB)
30 sp

Utveksling (masteroppgave)
30 sp

 
Masteroppgave (UiB)
30 sp
Utveksling (spesialemner)
30 sp
Utveksling (masteroppgave)
30 sp
Spesialemner (UiB)
30sp
Utveksling (spesialemner)
30 sp
Masteroppgave (UiB)
30 sp
Utveksling (spesialemner + masteroppgave) 60 sp
Alternativ som forlenger studietiden med ett semester
Jussformidlingen (= spesialemne JUS325 Rettshjelp)
30 sp
Utveksling
(masteroppgave)
30 sp

Spesialemner (UiB) eller masteroppgave (UiB)
30 sp

LLM på utveksling
LLM på utveksling

 

Ulike typer avtaler

Fakultetet har avtaler direkte med andre juridiske fakultet. I tillegg har UiB en rekke overordnete avtaler som det også kan være mulig for deg å reise ut gjennom, så fremt universitetet ute har et juridisk studietilbud og UiBs avtale også omfatter dette.


Veldig mange av fakultetets avtaler er gjennom Erasmus-programmet - noe som innebærer at det er rene utvekslingsavtaler uten skolepenger og karakterkrav. I resten av verden (bilaterale avtaler) er det tilbud både om noen friplasser og noen skolepengefinansierte plasser. Fakultetet disponerer også plasser på en rekke LLM program som du kan søke på, både innenfor og utenfor Europa.


Fakultetet tar forbehold om at endringer i utvekslingstilbudet kan forekomme i løpet av året og helt inntil søknadsfristen. Som oftest består endringene i at nye utvekslingsavtaler kommer til, men noen ganger kan avtaler også bli avsluttet.


I tillegg til å reise ut gjennom fakultetet/UiB åpner reglementet for at du kan ta en ettårig mastergrad i jus (LLM) i utlandet på egen hånd, og søke om godskriving av spesialemner/masteroppgave på bakgrunn av en slik grad. Da søker du om opptak til LLM direkte til universitetet du ønsker å reise til. En grei oversikt over LLM program finner du på: www.llm-guide.com


Du kan lese mer detaljert informasjon om hver type avtale på nettsiden med oversikt over utvekslingsmuligheter.

 

Hvor kan du dra?

Finn ut hvilke utvekslingsmuligheter du har på nettsiden med oversikt over utvekslingsmuligheter.

Du kan også finne en oversikt ved å sjekke ut dette verdenskartet.

 

Hvordan går du frem?

Finn ut hva du skal gjøre steg for steg ved å lese nettsiden om hvordan du skal gå frem.

 

Språk

Enkelte avtaler har ikke formelle språkkunnskapskrav mens andre krever at du kan dokumentere at du har et visst nivå i vertspråket. Dette finner du ut av ved å lese mer om hver utvekslingsavtale.

Kort oppsummert:

Innen Erasmus-programmet:

  • Ingen formelle språkkrav. Det vil si at du ikke trenger å dokumentere språkkunnskapene dine.  Det finnes likevel noen unntak, og til noen steder skal du ta en kartleggingstest før og etter oppholdet for å måle det språklige utbyttet av utvekslingen. Kartleggingstesten har ikke innvirkning på om du kan få opptak til universitetet eller ei.
  • MEN: Selv om det ikke er krav om at du dokumenterer språkkunnskaper på et bestemt nivå så må du likevel ofte kunne det lokale språket for å kunne dra på utveksling til en rekke land (f.eks. i Frankrike, Italia, Portugal, Spania og Tyskland).


Alle LLM-program, samt studier utenfor Europa:

  • Krav om 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole.

Du kan ellers lese mer om språktandem og forberedende språkkurs.

 

Karakterkrav

Utveksling er mulig for alle studenter, uavhengig av hvilke karakterer man har.

Selv om utveksling generelt er tilgjengelig og mulig for alle, er det gjennom noen av utvekslingsavtalene likevel et krav om at studentene må ha et bestemt karaktersnitt for å være kvalifisert til å utveksle til den aktuelle institusjonen. Dette gjelder for eksempel alle avtaler utenfor Europa.

Når det stilles krav om et bestemt karaktersnitt i noen avtaler, er det enten fordi partneruniversitetet krever at studenter har slikt karakternivå for å kvalifisere til opptak, eller fordi fakultetet (og UiB generelt) har erfart at studenter bør ha et visst karakternivå for å kunne fullføre og bestå studier enten ved det bestemte universitetet eller utenfor Europa generelt.

At utveksling utenfor Europa har strengere krav enn utveksling innenfor Europa har to årsaker: Gjennom avtalene utenfor Europa tas studentene i hovedsak opp til emner på master-/postgraduate nivå, mens gjennom avtaler i Europa uten bestemte karakterkrav tar studentene oftere emner på bachelornivå.

Videre vil studentene oftere møte en del tilleggsutfordringer som utvekslingsstudenter utenfor Europa, i form av forskjeller i samfunnsforhold, utdanningssystem, studiekultur og rettskultur. Generelt kan det sies at forskjellene blir større jo lengre bort fra Norge man reiser, og fakultetet og universitetet har derfor erfart at det er nødvendig at studenten har et visst faglig nivå for å kunne takle kombinasjonen av studier og de utfordringene som følger et utvekslingsopphold utenfor Europa.

På nettsiden for hver enkelt avtale kan du finne ut hvorvidt det er et bestemt karakterkrav for den aktuelle avtalen, og i så fall hvilket karaktersnitt som kreves. I Erasmus-programmet er det ikke bestemte krav til karaktersnitt. 

Veiledning/informasjon

Det finnes mye informasjon om utvekslingsmulighetene dine! Ta deg tid til å gjøre deg kjent med de ulike alternativene du har. Har du spørsmål om delstudier i utlandet hjelper vi deg gjerne på vei!

 

Nettsidene

nettsidene våre har vi lagt ut informasjon om studier i utlandet for deg som er jusstudent. Du kan lese om hvordan delstudier i utlandet er lagt inn i masterstudiet, om samarbeidsuniversitetene våre, om godkjenning og søknadsprosedyrer.

Hjemmesidene til vertsuniversitet er også en god kilde til informasjon.

 

Studentrapporter

UiBs nettsider og Mitt UiB finner du rapporter fra tidligere utvekslingsstudenter. Disse inneholder nyttig informasjon og gir deg et inntrykk av hvordan det er å være student på de ulike universitetene.


E-post

Har du spørsmål om utveksling kan du alltid sende e-post til oss som veileder om utveksling på utveksling.jurfa@uib.no. Ikke nøl med å kontakte oss, enten det er før, under eller etter utenlandsoppholdet ditt!


Veiledning

For at alle skal få den veiledningen de trenger er vi som veileder om utveksling tilgjengelige i Vrimle hver uke. Gjennom veiledning i Vrimle kan vi gi best mulig oppfølging og svare på spørsmål fra flest mulig studenter. Sjekk kalenderen til Det juridiske fakultet på Mitt UiB for å se når du kan møte oss i Vrimle. Merk at endringer kan forekomme. Ved stor pågang setter vi opp ekstra tidspunkt.

NB! I korona-tider har vi telefonveiledning istedenfor. Sjekk MittUiB for mer informasjon.

 

Internasjonal uke

Hvert år arrangeres det Internasjonal uke ved UiB i uke 3. Her er det ulike arrangement som setter fokus på mulighetene for utveksling, og hvorfor det er viktig å dra ut i verden. Her kan du også treffe representanter fra mange av lærestedene fakultetet  har utvekslingsavtaler med.

 

Brosjyrer

Du finner brosjyrer utenfor informasjonssenteret ved fakultetet. Disse kan være fine som inspirasjon. Men vær oppmerksom på at den aller mest oppdaterte informasjon vil alltid finnes på nettsidene til vertstuniversistetet.

 

Økonomi

Delstudier i utlandet kan finansieres på ulike måter, gjennom Lånekassen, Erasmus stipend, samt ulike andre stipender som finnes.

Les om finansiering av delstudier i utlandet.

Følg med på Mitt UiB om ulike stipend utlysninger.

Ellers kan stipend og legat håndboken gi flere tips.

 

Viktig informasjon om skolepenger og studiestøtte

Gjennom noen av utvekslingsavtalene til fakultetet må man betale skolepenger. I mange tilfeller har fakultetet inngått avtaler som gir en gunstig rabatt på skolepengene for studenter fra UiB. Ved inngåelse av avtaler der studentene må betale skolepenger, har fakultetet som policy at skolepengebeløpet skal være innenfor Lånekassens støtteramme for skolepenger.

Studiestøtten utbetales i norske kroner, mens skolepengebeløp betales i lokal valuta, og i lys av at den norske kronen er svekket, gjør vi oppmerksom på at studiestøtten ikke rekker like langt som før for en del norske studenter i utlandet. Vi gjør oppmerksom på at dette kan føre til at skolepengene gjennom noen av fakultetets avtaler kan komme til å være utenfor Lånekassens støtteramme dersom kronen blir værende svak.

Les mer om valutaendringer og studiestøtte på Lånekassens nettsider.

 

Studentrapporter

Studentrapporter er en god kilde til informasjon om de ulike utvekslingsmulighetene du har. Ta deg tid til å lese gjennom dem!

Du finner eldre og nyere rapporter på følgende steder:

 

Ofte stilte spørsmål

denne siden får du svar på de vanligste spørsmålene jusstudenter har om utveksling.