Hjem
LaW-BALANCE

Om prosjektet LaW-BALANCE

Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider.

Illustration photo for the LaW-BALANCE project
LaW-BALANCE: Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider.
Foto/ill.:
Daniel Nygård / UiB

Hovedinnhold

To utfordringer i det moderne samfunnet har inspirert LaW-BALANCE: en aldrende befolkning og utvikling av nye former for organisering av arbeid. Møter arbeids- og sosialretten disse utfordringene? LAW-BALANCE skal analysere det juridiske rammeverket for et arbeidsliv i omstilling. Hvordan kan jussen brukes som virkemiddel for å oppnå et inkluderende arbeidsliv og en velfungerende velferdsstat?

Prosjektet sentrerer rundt konseptet "arbeid-liv-balanse", forstått som en persons tilfredshet med tilpasningen av arbeid og privatliv. En slik balanse er gunstig for arbeidstakernes helse og velvære, så vel som for arbeidsresultater. Det kan redusere sykefravær og turnover, og fremme de ansattes engasjement og prestasjoner.

To instrumenter spiller en viktig rolle for å oppnå balanse mellom arbeid og privatliv: fleksible arbeidsordninger og betalt permisjon. Til det første hører for eksempel muligheten for fjernarbeid, som reiser flere spørsmål: Hvor skal man trekke grensen mellom arbeid og privatsfære? Bør arbeidstakeren ha en eksplisitt rett til å "koble fra" utenfor arbeidstid? Og er arbeidstakere yrkesskadedekket når de jobber hjemmefra?

Det andre instrumentet omfatter rettigheter til betalt permisjon for foreldre og for andre omsorgspersoner. Befolkningen blir eldre, og behovet øker for ordninger som gjør det mulig for ansatte å ta seg av eldre pårørende. De demografiske endringene gjør det også nødvendig å tilpasse arbeidsforholdene til aldrende arbeidstakere, for eksempel ved arbeidstidsrettigheter. Prosjektet vil også se på vernet mot diskriminering ved krav og håndheving av disse rettighetene.

Gjennom dybdeanalyser av norsk arbeids- og sosialrett (inkludert studier av EU- og EØS-rettens innvirkning), kombinert med komparative juridiske analyser av utvalgte land i EU, vil LaW-BALANCE bryte ny mark og tilby en bedre forståelse av det juridiske rammeverket som regulerer det moderne arbeidslivet.