Hjem
Klinisk institutt 1
Midtveisevaluering

Midtveisevaluering- Kathrin Skorpa Nilsen

Midtveisevaluering for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen for kandidat Kathrin Skorpa Nilsen

Kathrin Skorpa Nilsen er tilknyttet Klinisk institutt 1. Veiledere er Fredrik Kragerud Goplen, Morten Lund-Johansen og Stein Helge Glad Nordahl   

PhD prosjekt

Svimmelhet, balanse og vestibulær funksjon hos pasienter med vestibularisschwannom

Abstrakt

Vestibularsschwannom (VS) er en godartet svulst som utgår fra støttecellene i balansenerven i indre øregang og den cerebellopontine vinkelen. Vanlige symptomer er ensidig nedsatt hørsel, øresus, svimmelhet og dårlig balanse. HUS (ØNH og nevrokirurgisk avdeling) har nasjonal behandlingstjeneste for VS, og hit henvises årlig ca 100 pasienter med nyoppdaget VS. Behandlingen er enten observasjon, gammakniv eller operasjon. Små svulster som ikke vokser blir i dag observert. Behandling er i slike tilfeller ikke vist å gi bedret livskvalitet. Ca 50% av svulstene vokser ikke 5 år etter diagnose og prediktorer for vekst er ukjent. Svimmelhet og nedsatt balanse er de symptomene som nedsetter livskvaliteten i størst grad hos pasienter med vestibularisschwannom. Man vet ikke hvorfor noen pasienter med vestibularisschwannom blir svimle og andre med samme diagnose ikke blir det.

Prosjektet skal studere utvikling av symptomet svimmelhet, balansenervens funksjon, balanse og livskvalitet hos ubehandlede VS pasienter. Mål med prosjektet er bedre rådgivning av pasienten i valg av behandling (gammakniv eller observasjon) og bedre informasjon om symptomutvikling til pasienter med ubehandlede svulster.

Prosjektet er 2-delt. I første del ser vi på 433 konsekutive pasienter med nyoppdaget VS diagnostisert på HUS 2001-2010 som er fulgt opp over tid. Vi har funnet at 10% har betydelige vertigosymptomer, og at vertigo i liten grad kan predikeres av tumors størrelse. Hos pasienter med svulster som behandles konservativt finner vi ikke endring av svimmelhet, balanse eller balansenervens funksjon over tid når svulsten ikke vokser. Dette er betryggende informasjon for pasienten. Videre tyder preliminære resultater på at nedsatt balanse målt på balanseplattform kan predikere vekst av tumor hos gruppen som initialt er selektert til konservativ behandling. Dette er ny informasjon som kan ha betydning for valg av behandling.

I andre del av prosjektet ser vi på ca 150 pasienter med nyoppdaget VS som er inkludert på HUS 2017-2019. Balansenervens funksjon undersøkes grundigere med nyere undersøkelsesmetoder som videobasert hodeimpulstest (vHIT) og vestibular evoked myogenic potentials (VEMP), i tillegg til kalorisk prøve. Vi har planlagt en metodestudie for å undersøke hvor godt de forskjellige testene korrelerer med hverandre og undersøke testenes spesifisitet og sensitivitet til å påvise nedsatt funksjon i balansenerven.