Hjem
Klinisk institutt 1
Midtveisevaluering

Midtveisevaluering - Elisabeth Berge Budal

Midtveisevaluering for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen for kandidat Elisabeth Berge Budal

Elisabeth Berge Budal er tilknyttet Klinisk institutt 1. Veiledere er Karin Collett og Jørg Kessler.

Prosjekt

Morfologiske og inflammatoriske forandringer i morkaken som årsak til svangerskapskomplikasjoner

Abstract

Placenta er bindeleddet mellom mor og barn intrauterint, og gjennom den foregår utveksling av surstoff, næringsstoffer, hormoner og avfallsstoffer mellom de to individene. For å tilfredstille det ufødte barns ulike behov, forandrer placenta oppbygning under hele svangerskapet. Ved uventede hendelser under svangerskap og fødsel blir placenta som regel sendt til histopatologisk undersøkelse. Resultatet av denne undersøkelsen kan i mange tilfeller forklare hendelsene, noe som igjen påvirker oppfølgingen av et evt. senere svangerskap.

I første del av PhD-prosjektet har vi fokusert på ekstremt premature barn (født før uke 28) og vurdert om histologiske placentavariable bedre kan predikere uheldig utfall (perinatal død, NEC, EONS, BPD, ROP eller alvorlige hjerneforandringer på MR) enn kliniske variable (preeklampsi og klinisk chorioamnionitt). Resultatene tyder på at kun klinisk chorioamnionitt er assosiert med økt perinatal dødelighet, og at andre variable (kliniske og histologiske) ikke er assosiert med økt morbiditet på kort sikt.I andre del av prosjektet vil vi fokusere på barn født til termin. Ved uheldig utfall nær termin viser det seg ofte at det foreligger forsinket modning av placenta (delayed villous maturition, DVM). DVM er assosiert med diabetes og snorproblematikk. Vi vil undersøke hvilke gravide kvinner som er i høyrisiko-sonen for å utvikle modningsavviket. Disse kvinnene kan da tilbys en mer intens svangerskapsovervåking og muligens tidligere forløsning.