Hjem
Klinisk institutt 1
Forskergruppe

Forskergruppe for palliasjon

Palliasjon eller palliativ medisin omhandler best mulig lindring og livskvalitet for mennesker med alvorlig, uhelbredelig sykdom eller i livets sluttfase. Forskergruppe for palliasjon har prosjekter innen etikk og kommunikasjon, smerte og smertebehandling, palliativ kirurgi, organisering av palliative tjenester og omsorg ved livets slutt.

Bilde av solnedgang på stranden
Foto/ill.:
Eli V.

Hovedinnhold

Forskergruppe for palliasjon ble dannet i 2015. Gruppen springer ut fra Universitetet i Bergen og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) ved Haukeland universitetssjukehus.

Gruppen er tilknyttet Klinisk institutt 1.

Gruppemedlemmer

I tillegg har gruppen tilknyttet flere medisinstudenter og leger med avgrensede prosjekter.

Samarbeidspartnere

Pågående prosjekter

iLIVE: Live well, die well. A research program to support living until the end.

Prosjektleder: Prof. Agnes van der Heide, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, Nederland.
Prosjektledere i Norge: Katrin Ruth Sigurdardottir og Dagny Faksvåg Haugen
Prosjektperiode: 2019–2023
Internasjonal multisenterstudie med deltakere fra 13 land. I Norge deltar to sykehus og ett sykehjem i prosjektet. Målet med prosjektet er å bidra til bedre behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke og døende gjennom å utforske pasienters og pårørendes bekymringer, forventninger og valg. Det er utviklet et opplæringsprogram for frivillige til å bistå pasienter på sykehus i siste fase av livet, og et sett sentrale utfallsmål for forskningsstudier ved livets slutt.
Se prosjektets nettside.

Omsorg for døende under covid-19-pandemien

Som en del av iLIVE-prosjektet er det gjennomført en åpen, nettbasert spørreskjemaundersøkelse om pårørende og helsepersonells opplevelser og erfaringer med omsorg for døende under pandemien.
Se artikkel fra prosjektet i Sykepleien Forskning.

Tilsvarende studier ble gjennomført i en rekke land, og internasjonale publikasjoner er under utarbeidelse.  

SAMVAL-studien (SAMval Ved Avansert Lungekreft)

Prosjektleder: Margrethe Aase Schaufel, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehusProsjektperiode: 2019-2026

SAMVAL-studien er en multisenter-implementeringsstudie som undersøker hvordan man kan bedre pasientinvolvering og informasjonsutveksling ved behandlingsbeslutninger om avansert lungekreft, særlig når det er usikkert om videre kreftbehandling vil gi gevinst. Etter innledende delprosjekter pågår det nå en pilot som kombinerer onkogeriatrisk screening og kommunikasjonstrening, der man studerer om dette kan øke grad av samvalg og bidra til bedre palliative pasientløp.

Se publikasjon fra studien: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169500223008504

Medikamentinteraksjoner som involverer opioider eller andre medikamenter for lindring av plagsomme symptomer hos palliative pasienter 

Prosjektleder: Aleksandra Kotlinska-Lemieszek, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Polen. 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom UiB/KLB, NTNU og en forsker i Polen om litteraturstudier vedrørende symptomlindrende medikamenter.
Artikler fra prosjektet:
Medikamentinteraksjoner med opioider brukt i smertebehandling til kreftpasienter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396499
Medikamentinteraksjoner med andre palliative medikamenter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30776538/

Opioid-studien er under oppdatering i 2023 og det planlegges en ny internasjonal publikasjon. 

Systematiske oversiktsartikler om smertebehandling

Forsker Rae F. Bell er tilknyttet forskergruppen som emerita og deltar i internasjonale studier av effekten av ulike smertelindrende medikamenter og metoder. I juni 2023 er det publisert et Cochrane review om cannabis-baserte medisiner og medisinsk cannabis for voksne pasienter med kreftsmerte: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37283486/  
 

Fullførte prosjekter

ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus

Prosjektleder: Dagny Faksvåg Haugen, Universitetet i Bergen og KLB
Prosjektperiode: 2017–2020
Hoveddelen av CODE-prosjektet var en internasjonal spørreskjemaundersøkelse blant pårørende etter kreftdødsfall i sykehus. Prosjektet hadde deltakere fra fire land i Europa og tre i Sør-Amerika. I Norge deltok sju sykehus i prosjektet. Målet var å få en status for omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus, og å sette inn tiltak for å forbedre svake områder i omsorgen.
Mer informasjon her.

UiB var vertskap for avslutningskonferansen for CODE-prosjektet i november 2019.

Hefte med ideer og erfaringer fra prosjektet: Innovations umbrella booklet.
 

Omsorg ved livets slutt: Pasientenes ønsker og pårørendes erfaringer, med vekt på kommunikasjon og forhåndssamtaler  

Doktorgradsprosjekt for overlege Nina Elisabeth Hjorth. Disputas juni 2022. Lenke til mer informasjon og avhandling: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/154442/forh%C3%A5ndssamtaler-kan-skape-trygghet-ved-alvorlig-sykdom 

Behandling av kreft i tykk- og endetarm hos pasienter med spredning på diagnosetidspunktet

Prosjektleder: Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen, Stavanger universitetssjukehus og KLB
Prosjektperiode: 2017–2022
Prosjektet var en registerstudie om hvordan det går med pasienter som har spredning fra tarmkreft ved diagnosen. Publikasjon fra prosjektet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35527055/ 
 

EAPC grunnleggende datasett for å beskrive en palliativ kreftpopulasjon

Prosjektleder: Katrin Ruth Sigurdardottir
Prosjektperiode: 2013–2018
I sitt doktorgradsprosjekt utviklet overlege Katrin Sigurdardottir et sett av variabler for å beskrive en palliativ kreftpopulasjon. Datasettet har blitt pilottestet og videreutviklet.
Se EAPC Basic Dataset.
Lenke til artikler fra prosjektet:
Utvikling av datasettet.
Pilottesting av datasettet og tilhørende EAPC blog post.