Hjem
Klinisk institutt 1
Forskergruppe

Forskergruppe for palliasjon

Palliasjon eller palliativ medisin omhandler best mulig lindring og livskvalitet for mennesker med alvorlig, uhelbredelig sykdom eller i livets sluttfase. Forskergruppe for palliasjon har prosjekter innen etikk og kommunikasjon, smerte og smertebehandling, palliativ kirurgi, organisering av palliative tjenester og omsorg ved livets slutt.

Bilde av solnedgang på stranden
Foto/ill.:
Eli V.

Hovedinnhold

Forskergruppe for palliasjon ble dannet i 2015. Gruppen springer ut fra Universitetet i Bergen og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) ved Haukeland universitetssjukehus.

Gruppen er tilknyttet Klinisk institutt 1.

Gruppemedlemmer

I tillegg har gruppen tilknyttet flere medisinstudenter og leger med avgrensede prosjekter.

Samarbeidspartnere

Pågående prosjekter

iLIVE: Live well, die well. A research program to support living until the end.

Prosjektleder: Prof. Agnes van der Heide, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, Nederland.
Prosjektledere i Norge: Katrin Ruth Sigurdardottir og Dagny Faksvåg Haugen
Prosjektperiode: 2019–2023
Internasjonal multisenterstudie med deltakere fra 13 land. I Norge vil to sykehus og ett sykehjem delta i prosjektet. Målet med prosjektet er å bidra til bedre behandling, pleie og omsorg til døende gjennom å utforske alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørendes bekymringer, forventninger og valg. Det skal også utvikles og innføres et opplæringsprogram for frivillige for å bistå pasienter på sykehus i siste fase av livet.
Se prosjektets nettside.

Omsorg for døende under covid-19-pandemien

Som en del av iLIVE-prosjektet gjennomfører vi en åpen, nettbasert spørreskjemaundersøkelse om pårørende og helsepersonells opplevelser og erfaringer under koronakrisen.
Se mer informasjon og spørreskjema

Behandling av kreft i tykk- og endetarm hos pasienter med spredning på diagnosetidspunktet

Prosjektleder: Hartwig Kørner, Universitetet i Bergen, Stavanger universitetssjukehus og KLB
Prosjektperiode: 2017–2022
Prosjektet er en registerstudie om hvordan det går med pasienter som har spredning fra tarmkreft ved diagnosen.

Omsorg ved livets slutt: Pasientens ønsker og pårørendes erfaringer, med vekt på kommunikasjon og forhåndssamtaler  

Doktorgradsprosjekt for overlege Nina Elisabeth Hjorth.
Prosjektperiode: 2017–2021
I prosjektet har forberedende samtaler blitt testet ut ved alvorlig lungesykdom. Den siste delstudien er et arbeid på forhåndssamtaler fra CODE-prosjektet (se nedenfor).  
Publiserte artikler fra prosjektet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958273/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32107203/
 

Fullførte prosjekter

ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus

Prosjektleder: Dagny Faksvåg Haugen, Universitetet i Bergen og KLB
Prosjektperiode: 2017–2020
Hoveddelen av CODE-prosjektet var en internasjonal spørreskjemaundersøkelse blant pårørende etter kreftdødsfall i sykehus. Prosjektet hadde deltakere fra fire land i Europa og tre i Sør-Amerika. I Norge deltok sju sykehus i prosjektet. Målet var å få en status for omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus, og å sette inn tiltak for å forbedre svake områder i omsorgen.
Mer informasjon: https://www.icode7.org

UiB var vertskap for avslutningskonferansen for CODE-prosjektet i november 2019.

Hefte med ideer og erfaringer fra prosjektet: Innovations umbrella booklet.
 

Medikamentinteraksjoner som involverer opioider eller andre medikamenter for lindring av plagsomme symptomer hos palliative pasienter 

Prosjektleder: Aleksandra Kotlinska-Lemieszek, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan, Polen. Prosjektperiode: 2014–2019
Prosjektet var et samarbeid mellom UiB/KLB, NTNU og en forsker i Polen om litteraturstudier vedrørende symptomlindrende medikamenter.
Artikler fra prosjektet:
Medikamentinteraksjoner med opioider: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396499
Medikamentinteraksjoner med andre palliative medikamenter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30776538/

Opioid-studien er oppdatert flere ganger og vil inngå i de reviderte, europeiske retningslinjene for smertebehandling til palliative pasienter.

EAPC grunnleggende datasett for å beskrive en palliativ kreftpopulasjon

Prosjektleder: Katrin Ruth Sigurdardottir
Prosjektperiode: 2013–2018
I sitt doktorgradsprosjekt utviklet overlege Katrin Sigurdardottir et sett av variabler for å beskrive en palliativ kreftpopulasjon. Datasettet har blitt pilottestet og videreutviklet.
Se EAPC Basic Dataset.
Lenke til artikler fra prosjektet:
Utvikling av datasettet.
Pilottesting av datasettet og tilhørende EAPC blog post.