Hjem
Klinisk institutt 1
Midtveisevaluering

Midtveisevaluering - Yngvar Lunde Haaskjold

Midtveisevaluering for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen for kandidat Yngvar Lunde Haaskjold

Hovedinnhold

Yngvar Lunde Haaskjold er tilknyttet Klinisk institutt 1. Veiledere er Thomas Knoop og Rune Oskar Bjørneklett.

Prosjekt

Prognostiske modeller ved IgA nefropati

Abstract

IgA nefropati er den vanligste primære glomerulonefritten i verden og er en vanlig årsak til nyresvikt hos unge voksne. Diagnosen stilles ved nyrebiopsi, og årlig får rundt hundre personer i Norge diagnosen. Sykdommen har et svært heterogent forløp, hvor noen kan oppleve total sykdomsremisjon, mens andre kan oppleve rask progresjon med tap av nyrefunksjonen i løpet av få år. Det er anslått at 10-40 % vil miste nyrefunksjonen i løpet av 20 år. Kliniske funn ved IgA nefropati er vanligvis mikroskopisk hematuri, proteinuri eller hypertensjon, men enkelte kan også ha redusert nyrefunksjon på diagnosetidspunktet. Det finnes for tiden ingen kausal behandling for IgA nefropati, men det anbefales støtteterapi for å senke proteinuri og blodtrykk. Det foregår nå flere legemiddelstudier og det er håp om at effektiv behandling kan bli tilgjengelig i løpet av få år.


Nyrebiopsi er sentral for diagnostikk og prognose ved IgA nefropati. I 2009 ble Oxford klassifikasjonen vedtatt, et standardisert skåringssystem som omhandler fire histologiske funn som kan si noe om sykdommens alvorlighetsgrad. Håpet har vært at Oxford
klassifikasjonen skal kunne bidra til å identifisere pasienter med høy risiko for sykdomsprogresjon. De siste årene har det også blitt utviklet flere prognostiske modeller som kombinerer kliniske og hitopatologiske parametere med mål om å hjelpe klinikere til å identifisere pasienter med høy risiko. Dette kan bidra til at pasientene får bedre informasjon om prognose, samt at en kan identifisere pasienter med behov for behandling, noe blir mer relevant nå som nye legemidler er under utvikling.

Prosjektets hovedmål er å forbedre prognostisk informasjon ved IgA nefropati ved å:

1. Utvikle en brukervennlig prognostisk modell basert på Oxford klassifikasjonen.

2. Validere nylig utviklede prognostiske modeller.

3. Utforske tilgjengelige kliniske og histopatologiske data for å identifisere variabler som
kan være av prognostisk betydning ved IgA nefropati.

4. Utforske den prognostiske verdien av makrofag- og komplementaktivering i IgA
nefropati.