Hjem
Klinisk institutt 1
Midtveisevaluering

Midtveisevaluering - Håkon Magne Vegrim

Midtveisevaluering for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen for kandidat Håkon Magne Vegrim

Hovedinnhold

Håkon Magne Vegrim er tilknyttet Klinisk institutt 1. Veiledere er Marte-Helene Bjørk, Nils Erik Gilhus, Jakob Christensen og Julie Werenberg Dreier.

Prosjekt

Kreftrisiko hos mødre og deres barn etter eksponering for høydose folsyre under svangerskapet

Abstract

Høydose folsyre brukes ofte hos mødre som er behandlet med anfallsforebyggende medisin før og under svangerskapet, grunnet forskerskadelige effekter av anfallsforebyggende. Folsyre er den syntetiske formen for folat, et B-vitamin som er viktig for syntese og reparasjon av DNA. Det har tidligere blitt gjennomført en rekke studier om folsyres effekt på kreftrisiko, men det har manglet studier om doser >1 mg som ikke beror seg på egenrapportert bruk. Dette prosjektet undersøker man sammenhengen mellom høydose tilskudd av folsyre og risiko for kreftutvikling ved bruk av nordiske registerdata. Barn og mødre er delt inn i grupper etter bruk av folsyre i statistiske modeller der andre faktorer som kan påvirke utfallet tas høyde for, slik som bruk av anfallsforebyggende medisin. 

Stipendiatet er knyttet opp mot SCAN-AED studien, som er en nordisk multiregisterstudie med formål om å undersøke hvilke medikamentelle behandlingsstrategier som gir best helse for mødre med epilepsi og deres barn. Den er koordinert av Bergen Epilepsy Research Group (BERG) ved Klinisk institutt 1 hvor Professor Marte-Helene Bjørk er leder. Studien kobler sammen Medisinsk fødselsregister, Reseptregisteret, Kreftregisteret, Norsk pasientregister. Tilsvarende registre er koblet sammen i Sverige, Danmark, Finland og Island. I tillegg kobles filene til sosioøkonomisk data fra de forskjellige statistiske sentralbyråene. Dataene lagres i en sikker forskningsserver i Danmark og prosesseres i henhold til dansk lovgivning.