Hjem
Klinisk institutt 1
Forskningsstøtte

Forskningsstøtte

Her finner du informasjon om Klinisk institutt 1 og universitetets forskningsstøtte, forskningsadministrative tjenester, regelverk og retningslinjer knyttet til forskning.

Hovedinnhold

Viktige å vite når du forsker ved UiB

Hjemmelsgrunnlag
All oppbevaring og bruk av personidentifiserbare forskningsdata ved UiB må ha et behandlingsgrunnlag i form av en gyldig godkjenning fra Datatilsynet (NSD) eller REK. Denne plikten gjelder også ved internasjonalt forskningsamarbeid, dersom forskningen skjer i regi av en forskningsansvarlig institusjon etablert i Norge.

Informasjon om hvem som er den rette godkjenningsinstans for ditt prosjekt finner du under Felles forskningsrutiner med Helse Bergen HF (Rutine 401A Oppstart av forskingsprosjekt) og Etikk i forskning lenger nede på denne siden. Der prosjektleder ikke kan vise til et gyldig behandlingsgrunnlag ved tilsyn kan tilsynsmyndigheten  be om at personidentifiserbare forskningsdata og humant biomateriale, herunder avidentifiserte data, slettes eller anonymiseres.

Sikker datalagring
All behandling av personidentifiserbare forskningsdata ved UiB kan lagres på UiB sin forskningsserver SAFE. Personidentifiserbare forskningsdata defineres her som personopplysninger etter personopplysningsloven og helseopplysninger etter helseregisterloven og helseforskningsloven. Du finner mer informasjon lenger nede på denne siden under SAFE = Bedre personevern i forskningsprosjekter.

Datadeling
All deling av personidentifiserbare forskningsdata mellom ansatte ved UiB og eksterne samarbeidspartnere skal være institusjonsforankret i en avtale mellom UiB og mottakers institusjon. Mottakers institusjon må kunne bekrefte å tilfredsstille europeisk personvernlovgivning før overføringen av data gjennomføres. Mer informasjon og maler for slike avtaler finner du under Felles forskningsrutiner med Helse Bergen HF lenger nede på denne siden.

Informasjonsplikt og åpenhet
All oppbevaring og behandling av personidentifiserbare opplysninger til forskningsformål skal organiseres slik at innsynsretten til den registrerte blir ivaretatt. Rutiner for å ivareta informasjonsplikten overfor den registrerte bør utarbeides i hvert enkelt prosjekt. Mer informasjon finner du lenger nede på denne siden under Felles forskningsrutiner med Helse Bergen HF.

Økonomi
Når dere søker om eksterne midler / konkurranseutsatte midler skal søknaden forankres ved en institusjon, f.eks UiB eller HUS. Går søknaden via UiB skal K1 involveres i søknadsprosessen og budsjettet settes opp i samarbeid med en av våre økonomer:

Liv Rebecca Arnedatter Aae (koordinator, annum, prosjekter)

Liv.Aae@uib.no

55585420

Elisabeth Bjerke (annum, prosjekter, Dyreavdelingen

Elisabeth.Bjerke@k1.uib.no

55977978

Mildrid Bønes Høgås (annum, prosjekter, CCBIO)

Mildrid.Hogas@k1.uib.no

55585440

Ved tilslag på et prosjekt som er forankret ved UiB, opprettes det et prosjekt for prosjektleder i UiB sine administrative systemer. K1 hjelper deg med bestillinger via UiB sitt innkjøps- og faktureringssystem. Kontakt en av K1 sine bestillere og økonomer for mer informasjon.

Publisering
Som forsker må du ha et bevisst forhold til mange ulike etiske aspekter ved forskerrollen, som redelighet, habilitet og uavhengighet. Under finner du mer informasjon om etikk i forskning og hvordan UiB tenker rundt tema som publisering, medforfatterskap og redelighet.