Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Stortings- og sametingsvalet

Forskarar frå Universitetet i Bergen som kan uttale seg om aktuelle tema i samband med stortings- og sametingsvalet.

Stortinget
Kvart fjerde år er det stortings- og sametingsval. Mange forskarar frå Universitetet i Bergen forskar på val og politikk, og på fagfelt som ofte er tema i valkamp.
Foto/ill.:
Stortinget

Hovedinnhold

Her er eit utval forskarar frå UiB som har kompetanse på tema som er relevante for valet. Klikk på namnet for å lese meir om forskaren.
Du når eksperten lettast ved å sende ein sms eller ein e-post. 

Val og politikk

Elisabeth Ivarsflaten, professor i statsvitskap
Tema: Opinion, veljaråtferd, partikonkurranse og valkampdynamikk
Kontakt: Mobil 456 71 663 

Yngve Flo, professor i historie
Tema: Politisk historie, politiske institusjonar, sentrum–periferi, kommune- og regionreform
Kontakt: Mobil 416 49 295 

Anne Lise Fimreite, professor i statsvitskap
Tema: kommune- og regionreforma, sentrum-periferi, politisk åtferd, partisystem.
Kontakt: Mobil 900 83 619

Ragnhild Louise Muriaas, professor i statsvitskap
Tema: kjønn og moglegheiter innan politikken
Kontakt: 96514015 

Per Selle, professor i samanliknande politikk
Tema: Samepolitikk
Kontakt: 480 966 76

Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap 
Tema: Vallovgivinga, den konstitusjonelle rolla til regjeringa og Stortinget, juridiske sider ved pandemihandteringa
Kontakt: Mobil 916 80 276 

Jacob Aars, professor i administrasjons- og organisasjonsvitskap 
Tema: kommunalpolitikk, politisk deltaking, reformer i offentleg sektor, samfunnssikkerheit, demokrati
Kontakt: 95873122

Lise Lund Bjånesøyforskar, administrasjons- og organisasjonsvitskap 
Tema: Opinion og veljaråtferd 
Kontakt: 55582565

Arild Aurvåg Farsund, professor i administrasjons- og organisasjonsvitskap 
Tema: Handelspolitikk, inkludert WTO, EØS og EFTA, landbrukspolitikk og matsikkerheit.
Kontakt: 930 51 693

Agnete Hessevik, stipendiat administrasjons- og organisasjonsvitskap 
Tema: Grøn skipsfart, samarbeid mellom stat og næringsliv
Kontakt: 918 09 691

Kommunikasjon og media

Brita Ytre-Arne, professor i medievitskap
Tema: Nyheitsbruk, digitale media, koronasituasjonen
Kontakt: Mobil 909 32 844

Jens Elmelund Kjeldsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon
Tema: Politisk kommunikasjon og retorikk, talekunst, debatt og intervju, politisk reklame og slogans, samt retoriske uredeligheiter
Kontakt: Mobil 934 49 556 

Ragnhild Mølster, postdoktor informasjons- og medievitskap 
Tema: Politisk kommunikasjon og retorikk. Helsemyndigheitene sin kommunikasjon under korona-pandemien.
Kontakt: 55 58 91 40

Erik Knudsen, forskar Media Futures 
Nyheitsbruk, tillit til media, polarisering, ekkokammer
Kontakt: 97676173

Christoph Trattner, professor og senterleiar Media Futures 
Ansvarleg medieteknologi: polarisering, ekkokammer, fake news 
Kontakt: 453 96 180
 
Marija Slavkovik, professor informasjons- og medievitenskap
Ansvarleg kunstig intelligens, ansvarleg digitalisering  
Kontakt: 55 58 23 77

Lars Nyre
Teknologi og samfunn
Kontakt: 908 58 123

Klima, naturressursar og miljø

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforsking
Tema: Globale og nasjonale klimaendringar, IPCC, klimaeffektar, havstraumar, utslippskutt, klimapolitikk
Kontakt: Mobil 416 06 451

Vigdis Vandvik, professor i biologi
Tema: Natur, miljø, klimaendringar, arealbruk, Naturpanelet, COP15
Kontakt: Mobil 473 01 794

Håvard Haarstad, professor i geografi, og senterleder for Senter for klima og energiomstilling (CET)
Tema: Klimapolitikk, spesielt lokalt og i byar, også transport og mobilitet
Mobil: Mobil 934 47 727

Grete Rustenprofessor i økonomisk geografi 
Tema: Grøn omstilling, sirkulærøkonomi, innovasjon og regional næringsutvikling 
Kontakt: 928 37 565 

Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi
Tema: Miljøøkonomi
Kontakt: 958 01 901

Sigve Tjøtta, professor i økonomi 
Tema: Miljøøkonomi
Kontakt: 915 69 149

Svein Ivar Angell, professor i historie
Tema: Ressursforvaltning, vasskraftproblematikk, heimfall.
Kontakt: Mobil 907 59 172

Katja Enberg, førsteamanuensis i biologi
Tema: Berekraft, berekraftsmåla, SDG14, berekraftig bruk og forvalting av havet sine levande ressursar.
Kontakt: Mobil 410 06 368

Inger Elisabeth Måren, førsteamanuensis i anvendt økologi og UNESCO Chair i berekraftig arv og miljøforvaltning
Tema: Naturkrisa, berekraft, berekraftig arealbruk, berekraftig mat
Kontakt: Mobil 412 85 126

Kristin G. Frøysa, energidirektør
Tema: Fornybar energi
Kontakt: Mobil 480 22 045

Atle Rotevatn, professor i geologi
Tema: Geologiske naturressursar, energiomstilling, geofarar/naturfarar (f.eks. truslar mot infrastruktur), CO2-lagring.
Kontakt: 481 09 959

Finn Gunnar Nielsen, professor ved Geofysisk institutt.
Tema: Marin fornybar energi, spesielt frå havvind.  
Kontakt: Mobil 992 42 457

Simon Neby, professor ved Senter for klima og energiomstilling / Administrasjon og organisasjonsvitenskap 
Tema: klimaomstilling, klimarisiko, styring, reformer og organisering
Kontakt: 454 60 249 

Skule og utdanning

Kjetil Børhaug, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap
Tema: Barnehagepolitikk, barnehage og privatisering
Kontakt: Telefon 55 58 31 79/ 920 93 414 

Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk
Tema: skulegang, skuleprestasjonar, digital kompetanse, undervising
Kontakt: Mobil 95931739

Astrid Lenvik, førsteamanuensis i spesialpedagogikk
Tema: Elevar med ekstraordinært læringspotensial/ evnerike/ begava, differensiert undervising, tilpassa opplæring
Kontakt: Mobil 41568194

Helse og pandemi

Bettina Husebø, professor i alders- og sjukeheimsmedisin
Tema: Innovasjon og smarte buformer, samansette aldersrelaterte sjukdommar, demens, heimeomsorg, pårørande-belasting, sjukeheim = Morgondagens omsorg
Kontakt: Mobil 480 94 660 

Kristin G-I Mohn, overlege og førsteamanuensis ved Influensasenteret, medlem av Bergen Covid-19 research group 
Tema: Pandemiar, vaksiner, Influensa, Covid-19-infeksjon, sjukdom, immunforsvar, immunresponsar 
Kontakt: Mobil 977 70 755

Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap 
Tema: Vallovgivinga, den konstitusjonelle rolla til regjeringa og Stortinget, juridiske sider ved pandemihandteringa
Kontakt: Mobil 916 80 276 

Sjå også ekspertlista for koronavirus og pandemi 

Kari Tove Elvebakken, professor i statsvitskap 
Tema: Abortspørsmålet si politiske historie
Kontakt: 951 17 150

Økonomi

Astrid Louise Grasdalførsteamanuensis i økonomi
Tema: Trygdeøkonomi (sjukefråvær, uføretrygd, Inkluderande arbeidsliv), arbeidsmarknadssøkonomi, familieøkonomi
Kontakt: 41144565

Oddvar Kaarbøe, professor i helseøkonomi
Tema: Helseøkonomi
Kontakt: 959 34 576

Kjell Vaage, professor i økonomi
Tema: Arbeid, trygd og velferd  
Kontakt: 908 52 830

Espen Bratberg, professor i økonomi
Tema: Arbeid, trygd og velferd
Kontakt: 915 61 753

Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi
Tema: Økonomi under Covid- 19 pandemien. Renter, skatt, arbeidsløyse, oljefondet, handlingsregelen

Steinar Vagstad, professor i økonomi
Tema: Renter, skatt, arbeidsløyse, oljefondet, handlingsregelen
Kontakt: 414 79 185

Tommy Ståhl Gabrielsen, professor i økonomi
Tema: Konkurransepolitikk, marknad og regulering  
Kontakt: 906 62 816

Bjørn Olav Johansen, førsteamanuensis, økonomi
Tema: Konkurransepolitikk, marknad og regulering  
Kontakt: 930 52 415

Eeva Mauring, førsteamanuensis, økonomi
Tema: Konkurransepolitikk, marknad og regulering  

Hans Hvide, professor i økonomi
Tema: Økonomi under Covid-19 pandemien
Kontakt: 970 98 431

Rune Jansen Hagen, professor i økonomi
Tema: Bistand, utviklingshjelp
Kontakt: 464 54 315