Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Torskelarven under lupen

Torskens tidlige livsstadier skal nå kartlegges i et stort prosjekt ledet av forskere ved UiB. Hvordan torskelarvene reagerer på klimaendringer, er et hovedspørsmål.

Foto/ill.:
Marin Utviklingsbiologi hos fisk, UiB

Hovedinnhold

Forskningsrådet satser 21 millioner kroner over fire år på kunnskapsplattformen CODE. Professor Ivar Rønnestad ved Institutt for biologi skal lede prosjektet.

I alt skal ni nasjonale partnere samarbeide om plattformen, som skal bygge opp strategisk kunnskap om tidlige livsstadier hos torsk.

– Nyere teknologi gjør det mulig å gå mer inn i de biologiske prosessene, og blant annet finne ut hva som gjør at vi får bedre kvalitet på oppdrettsfisken. Vi er glade for at Forskningsrådet satser slik på torsk, sier professor Ivar Rønnestad.

Tidlige livsstadier

Oppdrett av torsk har pågått siden 1980-tallet, da det ble en voldsom interesse for akvakultur av den marine fiskearten. Men dårlige priser og uforutsigbar produksjon førte til at interessen dalte. Fra begynnelsen av 2000-tallet økte interessen igjen, men næringen har hatt motvind.

Kunnskapen fra CODE har både en anvendt side og en grunnforskningsside. Gjennom prosjektet skal de tidligste livsstadiene hos torsken systematisk undersøkes, og forskerne håper å få en dypere forståelse av grunnleggende biologiske prosesser hos torskelarvene når de utvikler seg.

Torsk blir modellart

Hvordan både klima og ernæring påvirker utviklingen er sentrale spørsmål. Hvordan responderer torskelarven for eksempel på høye temperaturer tidlig i livet?

– Vi ønsker å forstå prosesser i fiskelarven for å kunne si hva som er optimale oppdrettsforhold. På den måten kan det produseres larver av god kvalitet med god overlevelse. Samtidig er dette basalforskning, slik at vi får bedre forståelse av hvordan torsk og andre marine fisk påvirkes av klimaendringer. Grunnforskning på torsk i oppdrett er en viktig langtidssatsing slik at oppdrettsnæringen skal få flere ben å stå på, sier Ivar Rønnestad.

Forskerne mener at den nye kunnskapen om torsk har overføringsverdi til andre marine arter.

– Tosken blir en modellart for andre marine fiskearter. Når vi går inn i de cellulære og molekylære prosessene til torsken, kan funnene overføres til vertebrater generelt, sier Rønnestad.

Artikkelen er hentet fra UiBs nettavis På Høyden.