Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Aktuelt

UiBs valgeksperter

Her er noen av UiBs forskere med kompetanse på valg og aktuelle temaer i valgkampen.

Hovedinnhold

Institutt for sammenliknende politikk

Kompetanseliste

Instituttleder: Lise Rakner

Noen utvalgte forskere fra instituttet:
Terje Knutsen
, universitetslektor, Institutt for sammenliknende politikk. Forsker blant annet på valgobservasjon og valgadferd.

Gunnar Grendstad, professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Forsker på spørsmål knyttet til politisk kultur, atferd og miljøvern. Han har også forsket på metodiske spørsmål i statsvitenskap.

Sveinung Arnesen (blogg), stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk. Kompetanse innenfor meningsmålinger og valgmålinger. Har tatt i bruk amerikanske metoder for å spå utfallet av høstens stortingsvalg.

Per Selle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Forsker blant annet på partienes organisasjonsapparat, EU og Sametinget.

Frank Aarebrot, professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Kompetanse innenfor meningsmålinger, partipolitikk, valg, politisk adferd, politiske tendenser og beslutninger.

Hilmar Langhelle Mjelde, vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk. Har kompetanse innenfor politiske partier/partiorganisasjon. Har blant annet forsket på hvorfor Fremskrittspartiet har fått stadig flere medlemmer mens de fleste andre partier har hatt en sterk nedgang.

Andre aktuelle forskere:
Jacob Aars
, statsviter ved Rokkansenteret. Kompetanse innenfor lokaldemokrati, deltakelse og nye deltakelsesformer, bypolitikk, styringsfragmentering, rekruttering til politikken.

Audun Offerdal, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forsker på kommunalpolitikk og administrasjon, samt politiske parti.

Johannes Hjellbrekke, førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt. Analyserer sosiale klasser, eliter, makt, ulikskap og sosial mobilitet. Har også kompetanse innenfor meningsmålinger.

Dag Arne Christensen, forsker ved Rokkansenteret og UiB. Forsker på valgsystemer, politisk rekruttering, IKT-bruk innenfor valg og demokrati, samt valgatferd.

Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forsker på forholdet mellom stat og kommune, statens styring og kommunenes handlingsrom, kommunal reformvirksomhet og kommunenes økonomiske situasjon.

Temaer i valgkampen:

Politisk kommunikasjon og retorikk:
Jens Kjeldsen
, førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Helsereformer/helseøkonomi:
Jan Erik Askildsen
, forskningsdirektør ved Rokkansenteret. Tidligere forskningsleder for Helseøkonomi Bergen (HEB). Forskningsinteresser er helseøkonomi, arbeidsmarked for helsepersonell, ulikhet i inntekt og helse, styring og regulering av helseinstitusjoner.

Økonomi:
Steinar Vagstad
, professor ved Institutt for økonomi. Kompetanse innenfor politisk økonomi, konsekvenser av valgløfter/prioriteringer (for samfunnsøkonomien)

Kjell Erik Lommerud, professor ved Institutt for økonomi. Kompetanse innenfor arbeidsmarked og makroøkonomiske spørsmål.

Sosiale medier:
Jill Walker Rettberg
, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Forsker på valg og sosiale/brukerstyrte medier; blogging, Twitter, Facebook.

Integrering:
Mette Andersson
, førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt. Forsker på Kultur- og politisk sosiologi med særlig fokus på temaene: Migrasjon, etnisitet/ "rase" og rasisme, identitet og identitetspolitikk, sosiale bevegelser, sport, transnasjonalitet, religion.

Skole:
Arild Raaheim
, professor ved Det psykologiske fakultet. Forsker på studenters læring og mestring av studiene, alternative eksamens- og vurderingsformer, evaluering av undervisningsprogrammer, presentasjonsteknikk, mellommenneskelig kommunikasjon, holdnings- og atferdsendring.

Klima:
Helge Drange
, professor ved Geofysisk institutt, Klimadynamikk. Forsker på havmodellering generelt, variasjon og mulige framtidige endringer i Golfstrømsystemet og Den Nord-Atlantiske drift, variasjon og framtidig endring av klimaet i Arktis, havnivåendring, havets opptak og frigjøring av CO.

Tore Furevik, professor ved Geofysisk institutt, Klimadynamikk. Forsker på klimavariabilitet og klimaendringer, med fokus på Nord-Atlanteren, Nordiske Hav og Arktis, havets respons på atmosfæriske pådriv, luft/hav/is vekselverknad, prosesser i havet på høge bredder.

Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning kan svare på det meste om klima. Liste over hvem som svarer på hva finner du her.